İnkılapçı Kanonun İzinde Gerçek Hikâyeye Doğru: Dikmen Yıldızı Okumaları / In Pursuit of the Revolutionist Canon towards the Real Story: Dikmen Yıldızı Readings

Bedia Koçakoğlu, Gülbahar Öztinar

Öz


Kanon kelimesi yıllar içerisinde seküler kullanımlarıyla beraber farklı anlamlar kazanmıştır. Ancak kavramın daha çok “kilise yasası”na karşılık gelen tanımları işlevseldir. Yazın sanatı bağlamında, kanon dinî içerikle ilintili olarak hâkim “otoritenin ya da otoritelerin kutsadığı iyi yazarlar listesi ve buna eklenecek isimlere verilen izin ya da onay” şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra kanonik metinler, bir topluluk üyelerinin ortak bağları anlamalarını sağlayan hikâyeleri ihtiva eder. Ulus-devletlerin oluşumu ile edebî kanon arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Monarşik yönetimin çağdaş rejime dönüşüm süresi zarfında Türkiye'de de yukarıda bahsi geçen tarzda bir edebî kanon yaratıldığı görülmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet devrimlerini öğrenme ve içselleştirme adına çalışmalar ortaya koyan “İnkılap Kanonu” çerçevesinde çalışmalar yapan yazarlardan biri de Aka Gündüz'dür (1885-1958). Farklı yazın türlerinde eserler veren sanatçının dönemin inkılaplarından söz ettiği ve Cumhuriyeti öncelediği eserlerinden birisi de Dikmen Yıldızı'dır. Uluslaşma süreci Türk romanı kapsamında değerlendirilebilecek olan eserin dört baskısı arasında dikkati çeken farklılıklar, dönemin sosyal ve siyasal alt yapısını analiz etmede kayda değer veriler sunmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmada öncelikle Dikmen Yıldızı tematik ve kurgusal açıdan detaylandırılacak bu yolla yazarın eser üzerindeki tasarrufu belirlenmeye çalışılacaktır. Ardından romanın birbirinden farklı dört baskısı incelenecek sanatçının kanona bağlı tutumları değerlendirilecektir.


Anahtar Kelimeler


Kanon; uluslaşma süreci; Aka Gündüz; Dikmen Yıldızı; baskı farklılıkları.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ANAR, Turgay (2013). "Türk Edebiyatında Edebiyat Kanonu: Kanon, Kanona Girmek ve Kanona Müdahale". FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (1): 40-78.

AYGÜN, Özcan (2002). Edebiyatımızda Popüler Roman ve Aka Gündüz. Doktora Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi.

BELGE, Murat (2004). "Türkiye'de Kanon". Kitap-lık (68): 54-59.

BLOOM, Harold (2014). Batı Kanonu Çağların Ekolleri ve Kitapları. çev. Çiğdem Pala Mull. İstanbul: İthaki Yay.

ÇIKLA, Selçuk (2007). “Türk Edebiyatında Kanon Ve İnkılâp Kanonu”. Muhafazakâr Düşünce (Toplumsal ve Siyasal Boyutuyla Edebiyat Özel Sayısı) (13-14): 47-68.

ÇİLLİLER, Yavuz (2015). "Modern Milliyetçilik Kuramları Açısından 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu Fikir Akımları". Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) (10): 45-65.

DOĞAN, Abide (2014). Aka Gündüz. Ankara: TDK Yay.

DOĞANER, Yasemin (2004). "Bir Modernleşme Modeli Olarak Atatürk'ün İnkılâpları". Atatürk Dergisi (Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Enstitüsü Müdürlüğü) (4): 153-187.

GÜNDÜZ, Aka (1928). Dikmen Yıldızı. İstanbul: İkdam Matbaası. 1. bs.

GÜNDÜZ, Aka (1940). Dikmen Yıldızı. İstanbul: Semih Lütfi Kitabevi. 2. bs.

GÜNDÜZ, Aka (1943). Dikmen Yıldızı. İstanbul: Semih Lütfi Kitabevi. 3. bs.

GÜNDÜZ, Aka (1974). Dikmen Yıldızı. İstanbul: Toker Yay. 4. bs.

JUSDANIS, Gregory (1998). Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür: Milli Edebiyatın İcat Edilişi. çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yay.

KARAHANOĞULLARI, Onur (2008). Birinci Meclisin İçki Yasağı (Men-i Müskirat Kanunu). Ankara: Phoenix Yay.

KOÇAK, Orhan (2004). "Kanon mu, Siz İnanıyor musunuz?". Kitap-lık (68): 60-65.

KÜLTEGİN, Ögel. "Sigara, Alkol, Uyuşturucu ve Diğer Bağımlılıklar". http://www.ogelk.net/Dosyadepo/tarihce_kogel.pdf [02.08.2017].

PARLA, Jale (2004). "Edebiyat Kanonları". Kitap-lık (68): 51-53.

SARIKOYUNCU, Ali (2012). Milli Mücadelede Din Adamları C. II. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.

SEYHAN, Hatice H. (2004). Sakarya Savaşı’nın ve Zaferi’nin Yankıları. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

TEKELİOĞLU, Orhan (2003). “Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının İmkânsızlığı Üzerine Notlar”. Doğu Batı Düşünce Dergisi (22): 65-77.

ZÜRCHER, Erik Jan (1998). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul: İletişim Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.