RICHARD SENNETT’İN ÇALIŞMALARINDA TOPLUMSALLAŞMANIN BAZI REFERANS ALANLARI VE MODERNLİK / SOME REFERENCE AREAS OF SOCIALIZATION AND MODERNITY IN THE WORKS OF RICHARD SENNETT

Merve Türkan BİLGİR

Öz


Sosyal eylem, toplumun ferdi olmak üzere toplumsal değer, inanç ve kurallaşmış ilkeleri içselleştirme edimidir. Sosyal eylem, toplumun ortak bilgi, değer ve ilkeler üzerinde uzlaşıp bunları süreklileştirmesi ile kurumsallaşmaktadır. Her türlü toplumsal veriyi içselleştirme süreci ise sosyalizasyon olarak adlandırılmaktadır. Modernite, ekonomik ve siyasal etkinlik aracılığıyla toplumsal değer ve normları yeniden yapılandırma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle modernite eleştirisi sosyolojinin daimi konusudur. Richard Sennett bu eleştiriyi, sosyo-psikolojik yaklaşım beraberinde, yeni toplumsal kurumların ürettiği değer ve ilkelerin insan ilişkisini şekillendirmesi açısından geliştirmektedir. Toplumsal kurumlardan dönüşüme daha yatkın olan ekonomi ve siyaset, sosyal evreni inşa ettikleri kanallarda etkileşimi zayıflatmışlardır. Etkileşimin zayıflığı, genel olarak toplumsallaşmanın doğasının bozulması ve bireyselleşmenin artması anlamına gelmektedir. Bu makalede de Sennett’in çalışmalarında aktör olarak öznenin, toplumsal kurumların ve sosyalliğin modernite tarafından nasıl dönüştürüldüğü incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler


Toplumsallaşma; toplumsal kurumlar; kamusal insan; modernlik; Richard Sennett

Tam Metin:

PDF

Referanslar


SENNETT, Richard (2009). Zanaatkâr, (çev. Melih Pekdemir), İstanbul: Ayrıntı Yay.

SENNETT, Richard (2010). Kamusal İnsanın Çöküşü, (çev. Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yay.

SENNETT, Richard (2011). Otorite, (çev. Kamil Durand), İstanbul: Ayrıntı Yay.

SENNETT, Richard (2012a). Beraber, (çev. İlkay Özkürapli), İstanbul: Ayrıntı Yay.

SENNETT, Richard (2012b). Karakter Aşınması, (çev. Barış Yıldırım), İstanbul: Ayrıntı Yay.

SENNETT, Richard (2014). Saygı, (çev. Ümmühan Bardak), İstanbul: Ayrıntı Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.