SÜLEYMAN FİKRİ ERTEN’İN “İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDΑ HÜLÂSASI” ADLI ESERİ / SÜLEYMAN FİKRİ ERTEN’S BOOK NAMED ‘İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDΑ HÜLÂSASI

İbrahim KUNT, Bahar KUNUL

Öz


Osmanlı Devletinin son dönemlerinde Bosna’da doğup İstanbul’da eğitim alan Süleyman Fikri Erten, bu karışık dönemde Lâzkiye ve Antalya’da öğretmenlik yapmış, İtalyanlar Antalya’yı işgal ettiğinde tarihî eserleri kaçırmalarına mani olmak için Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilmiştir. 1921-1941 yılları arasında Antalya Müze Müdürlüğü yapan yazar, yaşının ilerlemesi nedeniyle 1941’de emekliye ayrılmıştır.

Hırvatça, Sırpça, Almanca, Türkçe, Arapça ve Esperanto dillerini bilen Süleyman Fikri Erten, ömrü boyunca birçok esere imza atmıştır. Bu eserlerden biri de “İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî‘ Hülâsası” isimlidir.

Antalya’daki Rum Kız Okulu’na Türkçe öğretmeni olarak atanınca, okulun öğrencilerine Türkçenin yazım ve konuşma kurallarını daha iyi öğretebilmek için yazdığı bu eserde söz sanatlarından kısaca bahsetmiş ve bunlarla ilgili manzum ve mensur örnekler vermiştir.

Bu makalede Süleyman Fikri Erten’in hayatı ve eserleri araştırılmış, “İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî‘ Hülâsası” isimli eseri bugünkü harflere aktarılmış, eserdeki Arapça ve Farsça ibâre ve beyitlerin anlamları verilmiş, metinde geçen beyitlerin kime ait oldukları tarafımızdan eklenerek köşeli parantez içinde [ ] belirtilmiştir.

Metninde bazı yazım hataları vardır. Bazı yerlerde bu yazım hataları gidermek için köşeli parantez içerisinde bazı kelime ya da ekler metne eklenmiş, bazı yerlerde ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Metin hazırlanırken transkripsiyon alfabesi kullanılmamış, sadece sükûn harekeli ayn ve hemzeler tek tırnak (’) işaretiyle gösterilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Belâgat; beyân; bedî‘; Süleyman Fikri Erten

Tam Metin:

PDF

Referanslar


DEMİREĞER, Murâd (2008). “Osmanlı’da Müzecilik Kavramı ve Antalya Müzesinin Kuruluşu”, http://www.yenimakale.com/osmanlida-muzecilik-kavrami-ve-antalya-muzesinin-kurulusu.html. 29.03.2015.

DİLÇİN, Cem (1983). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

AKYÜZ, Kenan –BEKEN, Süheyl vd. (1958). Fuzûlî-Türkçe Dîvân, Ankara: İş Bankası Yay.

KARATAŞ, Turan (2014). Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İzmir: Sütun Yay.

KÜLEKÇİ, Numan (1995). Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar, Ankara: Akçağ Yay.

AKKUŞ, Metin (1993). Nef‘î Divanı, Ankara: Akçağ Yay.

KUT, Günay–AYNUR, Hatice (1996). Mehmed Râif-Mir’ât-ı İstanbul, İstanbul.

SEYİRCİ, Musa (1994). Antalya Müzesi Kurucusu Süleyman Fikri Erten Armağanı, Antalya: Antalya Müzesi Yay.

PARLATIR, İsmail–ÇETİN, Nurulllah (2005). ŞİNASÎ, Bütün Eserleri, Ankara: Ekin Kitabevi.

TÂHİR-ÜL MEVLEVÎ (1973). Edebiyat Lügatı, İstanbul: Enderun Kitabevi.

TÜLÜCÜ, Süleyman (2011). “Teebbeta Şerran”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 15: 269-270.

UZUN, Mustafa (2000). “İktibas”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 22: 53.

YORULMAZ, Hüseyin (1992). ZİYÂ PAŞA, Terci-i Bend ve Terkib-i Bend, İstanbul: Çıdam Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.