ŞİİR MECMUALARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI / A BIBLIOGRAPHY OF STUDIES ABOUT POETRY COLLECTIONS

Kamil Ali GIYNAŞ

Öz


Şiir mecmuaları, Klâsik edebiyat araştırmalarına kaynaklık eden önemli malzemelerdendir. Bu mecmualar, derlendikleri dönemin edebî beğenisini, beğenilen şairlerini ve şiirlerini ortaya koyarlar. Ayrıca mecmualar, divanı bulunmayan ya da başka kaynaklarda adı geçmeyen şairlerin şiirlerini ihtiva ettiklerinden edebiyat tarihimiz için önemlidirler.

Yazımızda, şiir mecmuaları hakkında yapılan çalışmalar, “Kitaplar”, “Tezler” ve “Makaleler/Bildiriler” başlıkları altında yazar adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Klâsik Türk Edebiyatı; mecmua; şiir mecmuaları; bibliyografya

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ali Cânib, (1927), “Edebiyat Tedkiklerinde Mecmûaların Rolü”, Hayat, S. 45, s. 363–364.

AYNUR, Hatice, (1999), Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları-Tezler, Yayınlar, Haberler 1998, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.

AYNUR, Hatice, (2001), Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları-Tezler, Yayınlar, Haberler 2000, İstanbul: Bayrak Matbaası.

AYNUR, Hatice, (2004), Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları-Tezler, Yayınlar, Haberler 2003, İstanbul: Kitap Matbaacılık.

DEVELLİOĞLU, Ferit, (2000), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.

ELMALI, Hüseyin, (2002), “el-Keşkûl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 25, s. 324-325.

GÖKYAY, Orhan Şaik, (1995), “Cönkler Üzerine”, Makaleler 1: Eski, Yeni ve Ötesi, İstanbul: İletişim Yayınları, s. 73-147.

KAVRUK, Hasan, (1991), “D.T.C.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez Çalışmaları, III”, Türkoloji Dergisi, C. 9, S. 1, s. 235–272.

ONAY, Ahmet Talât, (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Ankara: Akçağ Yayınları.

TUNÇ, Semra, (2000), “Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2455 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmûası”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 6, s. 105–139.

UZUN, Mustafa, (2003), “Mecmua”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 28, s. 265–268.

ÜNVER, İsmail, (1972), “Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışmaları”, Türkoloji Dergisi, C. 4, S. 1, s. 147–164.

YETİŞ, Kâzım, (1981), “Türkiyat Enstitüsü Kütüphânesindeki Tezlerin Bibliyografyası I”, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXIII, s. 265–327.

YETİŞ, Kâzım, (1993), “Türkiyat Enstitüsü Kütüphânesindeki Tezlerin Bibliyografyası II”, İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XXVI, s. 317–350.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.