Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Hellenistik Seramik / A Group of Hellenistic Pottery from the Archaeological Museum of Akhisar

Volkan Yıldız

Öz


Thyateria antik kentinin mirasçısı olan Akhisar’da 1932 yılında inşa edilmiş olan ve bir kısmı öğretmen evi olarak kullanılan iki katlı bir binanın restore edilerek 2012 yılında müze olarak ziyarete açılmasıyla o güne değin Manisa Arkeoloji Müzesi’nde korunan bir grup eser Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlamıştır. Bu eserler içerisinde Hellenistik Dönem’e ait bir grup seramik de yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte olan bu seramikler formlarına ve gruplarına göre incelenmiş, her ne kadar buluntu yerleri ile ilgili detaylı bilgi olmasa da bazılarının üretim merkezleriyle ilgili öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Müzedeki çalışmalarımız sonucunda saptanan Hellenistik Seramik grupları arasında siyah firnisli seramik, batı yamacı, kalıp yapımı kaseler ve lagynoslar yer almaktadır.


Anahtar Kelimeler


Akhisar Arkeoloji Müzesi; siyah firnisli seramik; batı yamacı seramiği; Megara kaseleri; Lagynoslar.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyay-Meriçboyu, Yıldız (2005). “Kurşun Sırlı Keramiklerin Üretim Merkezleri”. TÜBA-AR. Vol. 8. 99-126.

Anlağan, Tanju (2000). Sadberk Hanım Müzesi Kalıplı Kaseler ve Kabartmalı Kaplar. İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi Yayınları.

Behr, Doris (1988). “Neue Ergebnisse zur Pergamenischen Westabhangkeramik”. Istanbuler Mitteilungen (38): 97-178.

Can, Ceyda- Can, Birol (2016). “Bilecik Ahmetler Nekropolü Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemi Kaseleri”. Havva İşkan’a Armağan Lykiarkhissa Festschrift für Havva İşkan Eds.Erkan Dündar-Şevket Aktaş-Mustafa Koçak-Serap Erkoç. İstanbul: Ege Yayınları. 1-19.

Civelek, Aynur (2001). Tralleis Nekropolisi Buluntuları Işığında Hellenistik ve Roma Dönemi Seramiği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.

Edwards, G.Roger (1975). Corinthian Hellenistic Pottery. Corinth Vol. VII. Princeton, New Jersey: American School of Classical Studies at Athens.

Meriç, Recep (2002). Spathellenistisch-römische Keramik und Kleifunde aus einem Schachtbrunnen am Staatsmarkt in Ephesos. Forschungen in Ephesos IX/3. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Munsell (2013), Munsell Soil Color Charts. U.S. Gov. Print. Washington D.C.

Oransay, Alptekin (2001). “Antik Çağda Anadolu’da Kurşun Sırlı Seramikler”. 1. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. 47-55.

Rotroff, Susan I. – Olivier Andrew (2003). The Hellenistic Pottery from Sardis: The Finds Through 1994. London: Cambridge, Mass. Harvard University Press.

Rotroff, Susan I. (1997). Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, The Athenian Agora Vol. XXIX, Princeton New Jersey: American School of Classical Studies at Athens.

Rotroff, Susan I. (2002). “West Slope In The East”, Ceramiques Hellenistiques et Romaines, Productions et diffusion en Mediterranee orientale (Chypre, Egypte et cote syro-palestinienne) ed. F.Blonde, P.Ballet et J.-F. Salles, Lyon: Travaux de la Maison de l'Orient 35. 97- 115.

Schafer, Jörg (1968). Hellenistische Keramik aus Pergamon. Berlin: Walter De Gruyter&CO.

Sparkes, Brian -Talcott, Lucy (1970). Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C. The Athenian Agora XII. Part I- II. Princeton, New Jersey: J.J. Augustin Verlag.

Tekkök-Biçken, Billur (1996). The Hellenistic and Roman Pottery from Troia: the Second Century B.C. to the Sixth Century A.D. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Columbia: University of Missouri.

Yıldız, Volkan (2016a). “Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Unguentariumlar”. M.C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 14. Sayı 1. 1-24.

Yıldız, Volkan (2016b). “Akhisar Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan Bir Grup Roma Seramiği”. M.C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 14. Sayı 3. 252-273.

Yıldız, Volkan-Şakar, Gözde (2017). “Akhisar Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Pişmiş Toprak Figürin” M.C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 15. Sayı 1. 397-430.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.