Lykaonia Bölgesi Kuzeydoğu Kesimi Tarihi ve Yerleşim Yerleri / The History of the Northeast Section of the Lykaonia Region and Its Settlements

İlker Işık

Öz


Lykaonia Bölgesi, genel hatları ile bugünkü Konya İli ve çevresini içine alan önemli bir antik yerleşim sahasıdır. Bölgede, tarihsel süreç içerisinde siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda birçok gelişme yaşanmış ve bunun neticesinde Lykaonia Bölgesi’nin sınırları da değişikliklere uğramıştır. Özellikle Roma Dönemi ve sonrasında bölgenin doğu sınırları Galatia Bölgesi’nde gösterilmiş ve bu geçişgenlik Lykaonia’nın diğer kesimlerine göre siyasal ve dinsel açıdan yapısal bir farklılık yaşanmasına neden olmuştur. Burada yer alan Savatra, Perta ve Kana antik kentleri gerek askeri gerekse dini bakımdan bölgenin sosyo-kültürel dokusunu yansıtan önemli yerleşim birimleri olmuştur. Roma Dönemi’nin önemli askeri sınır hattını oluşturan bu kentlerde Hristiyanlığın yayılması ile birlikte piskoposluk merkezleri konumuna yükselmiş stratejik değerlerini arttırmışlardır.


Anahtar Kelimeler


Lykaonia; Savatra; Perta; Kana; Bozdağ.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akok, Mahmut (1970). “Türk Tarih Kurumu Adına, Konya Alâeddin Tepesinde 1941 Yılında Yapılmış Olan Arkeolojik Kazıda Elde Edilen Mimari Buluntular”.VII. Türk Tarih Kurumu Kongresi 25-29 Eylül 1970. Ankara.

Aulock, von Hans (1976). Münzen und Stadte Lykaoniens. Istanbuler Mitteilungen, Beiheft 16. Deutsches Archaologisches Institut Abteilung İstanbul: Tübingen.

Bahar, Hasan (1991). Isauria Bölgesi Tarihi. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Bahar, Hasan (1995). “Konya Çevresi Tarih Araştırmaları 1: Hititlerden Romalılara Kadar Isauria Bölgesi”. SÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi (9-10): 219-241.

Bahar, Hasan (2005). Eskiçağ Tarihi (Ders Notları). Konya: Dizi Ofset.

Bahar, Hasan-Bizbirlik, A. (1997) “Tahrir Defterlerine Göre Akşehir-Ilgın Çevresindeki Osmanlı Yerleşmelerinin Arkeolojik Metodlarla Lokalizasyonu üzerine Bir Deneme”. Konya: Ata Dergisi. (VII): 251-288.

Baytak, İsmail (2008). Lykaonia Bölgesi Konya Mezarları. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Belke, Klause-Restle, Marcell (1984). Galatien und Lykaonien. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Bildirici, Mehmet (2009). Tarihi Su Yapıları. Ankara: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı.

Bosch, Clemen Emile (1967). Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum: Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Broughton, T.R.S (1975). “Roman Asia Minor” An Economic Survey of Ancient Rome-IV. New York: Octagon Books.

Calder, W-Cormack, J. M. R (1962). Monuments from Lycaonia, The Psido- Phrygian Borderland, Aphrodisias (MAMA Vol. VIII). Manchester: .Manchester University Press.

Cassius, Dio (1914). Historia Romana. çev. E. Cary. New York: The Macmillan Co.

Cate, P.H.J. Houwing Ten (1961). The Luwian Population Groups of Lycia and Cicilia Aspera During the Hellenistic Period. Leiden: E.J. Brill.

French, David (1994). Isinda and Lagbe, Studies In The History and Topography of Lycia and Pisidia. Ankara: The Brits Institute of Ankara.

Gür, Selçuk (2007). İlk İnsandan Selçuklu’ya Anadolu Uygarlıkları ve Antik Şehirler. İstanbul: Alfa Yayınları.

Hunger, Herbert (1984). Tabula Imperi Byzantini. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Jones, Arnold Hugh Martin (1937). The Cities of the Eastern Roman Provinces. Oxford: At the Clarendon Press.

Kadıoğlu, Musa (2009). Eski Anadolu Uygarlıkları, Roma Dönemi’nde Anadolu. T.C. Kültür Bakanlığı, Türkiye Kültür Portalı Projesi. Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Arkeoloji, Ankara.

Karamut, İ.- Çay, N., Yılmaz, Y (1985). Yağlıbayat Heykeltıraşlık Eserleri. Müze IV, Konya.

Kaya, Mehmet Ali (2000). Anadolu’daki Galatlar ve Galatya Tarihi. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Ksenophon, (1998). Anabasis: Onbinlerin Dönüşü. çev. Tanju Gökçül. İstanbul: Sosyal Yayınlar.

Kurt, Mehmet (2014). Tarih, Kültür, Sanat, Turiz ve Tarım Açısından Uluslararası Sarayönü Sempozyumu. (24-26 Ekim), Konya. 28-44.

Le Quıen, Michel (1901). Oriens Christianus. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Levıck, Barbara (1967). Roman Colonies in Southern Aisa Minor. Oxford: Oxford at Clarendon Press.

Magie, David (1950a) Roman Rule in Asia Minor. I. Vol., Text, Princeton: Princeton University Press.

Magie, David (1950b) Roman Rule in Asia Minor. II. Vol., Text, Princeton: Princeton University Press.

Mama, (1962). Calder, William Moir, and James Maxwell Ross Cormack. Monuments from Lycaonia, the Pisido-Phrygian Borderland, Aphrodisias. «Monumenta Asiae Minoris Antiqua» [MAMA], 8. Manchester 1962.

Mitchell, Stephen (1993). Anatolia, Land, Men and Gods in Asia Minor: The Celts and the Impact of Roman Rule. I-II, Oxford-New York: Oxford University Press.

Özlü, İshak (1994). Klasik Çağda Lykaonia Bölgesi’nin Tarihi Coğrafyası. Doktora Tezi: Selçuk Üniversitesi.

Özsait, Mehmet (1982). Anadolu’da Roma Egemenliği. İstanbul: Görsel Yayınları.

Özsait, Mehmet (1985). Hellenistik ve Roma Devrinde Pisidya Tarihi. İstanbul: İÜEF Yayınları.

Ramsay, William (1960). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi: 380-420.

Ramsay, William, Margaret A. (1906). Isaurian and East-Phrygian Art Studies in the History and Art of the Eastern Provinces of the Roman Empire. Aberdeen: Aberdeen University Press.

Sayar, Mustafa Hamdi (1994). “Antik Kilikya’da Şehirleşme”. XII. Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler 12-16 Eylül 1994 (Ankara 1999). (I): 193-216.

Sevin, V. (2001). Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Sherk, R. K. (1980). “Roman Galatia: The Gouvernors from 25 B.C. to A. D. 114”, Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, II, 7.2: 954-1052.

Strabon (2000). Antik Anadolu Coğrafyası. çev: Prof. Dr. Adnan Pekman., İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Tekin, Oğuz (1995). Eski Yunan Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları.

Texier, Charles (2002). Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi. Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı.

Umar, Bilge (1993). Türkiye’deki Tarihsel Adlar, Türkiye’nin Tarihsel Coğrafyası ve Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende Bir İnceleme. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Yükçü, Süleyman-Atağan, Gülşah (2011). Ortadoğu’da Zaman Tünelinde Ticaret. İzmir: Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi: 86-109.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.