Birinci El Kaynaklara Göre Isparta Depremleri (19. Yüzyılın İkinci Yarısı) / Isparta Earthquakes according to the Primary Sources (Second Half of the 19th Century)

Selahattin Satılmış

Öz


Bir devletin veya kentin sosyal ve iktisat tarihinin tam olarak anlaşılabilmesi için doğal afetlerin etkilerinin de ortaya konulması gerekir. Çünkü yaşanan büyük doğal afetler neticesinde zarara uğrayan insanlar, yerleşim birimleri, çevre ve ekonomik faaliyetler afet öncesi eski durumlarına dönememekte ya da bu süreç uzun zaman almaktadır. Bu çalışmada, birinci derece deprem bölgesinde yer alan Isparta ili ve ilçelerinde 19. yüzyılın ikinci yarısı boyunca meydana gelen depremler, birinci el kaynaklardan olan arşiv belgeleri, gazeteler ve kroniklerin ışığında ele alınmış; ne sıklıkla ve büyüklükte yer sarsıntılarının yaşandığı ortaya çıkarılmak suretiyle Isparta’nın deprem tarihine ve depremselliğine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda Isparta’da 19. yüzyılın ikinci yarısında yirmi beş depremin yaşandığı tespit edilmiştir. Hasara yol açan beş deprem içerisinde en etkilisi 17 Ocak 1889 depremi olup, Isparta kent merkezi ile bazı köylerinde çok sayıda binanın harap olmasıyla sonuçlanmıştır. Bu yıkıcı deprem sonrasında Isparta mutasarrıfının başkanlığında bir Afet Komisyonu kurulmuştur. Sorunlara ve ihtiyaçlara acil çözümler bulmayı hedefleyen komisyon, kısa bir süre içerisinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışmıştır.


Anahtar Kelimeler


Doğal Afet; Deprem; Osmanlı Devleti; Isparta; Yalvaç.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO.) 508/38081, 4 CA 1312; 513/38438, 11 CA 1312.

Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT.), 1608/16, 19 B 1306; 2027/39, 14 Ca 1310; 2057/117, 15 Ş 1310; 2252/27, 22 CA 1317.

İrade Hususiye (İ.HUS.) 26/63, 14 M 1312.

Sadaret Mektubi Kalemi Deavi Evrakı (A.MKT.DV.), 38/68, 29 Ş 1267.

Sadaret Mektubi Mühimme Kalemi Evrakı (A.MKT.MHM.), 420/87, 04 C 1285; 422/22, 12 C 1285.

Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı (Y.MTV.), 37/36, 22 CA 1306; 197/36, 5 Ş 1317.

Yıldız Perakende Evrakı Dahiliye Nezareti Maruzatı (Y.PRK.DH.), 1/64, 12 S 1301; 5/59, 18 S 1310; 1992/22, 3 S 1310.

Yıldız Perakende Evrakı Serkurenalık Evrakı (Y.PRK.SRN.), 3/50, 1 S 1310.

Yıldız Perakende Evrakı Umumi (Y.PRK.UM.), 13/112, 16 CA 1306; 14/2, 4 C 1306; 15/96, 19 RA 1307.

Yıldız Sadaret Hususi Maruzat Evrakı (Y.A.HUS.), 207/30, 14 M 1305; 207/83, 7 S 1305; 264/130, 19 S 1310.

Süreli Yayınlar

Ahenk, sayı 945, 19 CA 1317; sayı 999, 23 B 1317.

Basiret, sayı 1528-1535: 13-21 R 1292; 1540: 23 R 1292.

Ceride-i Havâdis, sayı 197: 22 N 1260; 534: 6 Ş 1267; 733-738: 28 C-8 Ş 1271; 863: 14 R 1274; 1059: 24 RA 1278;

İkdâm, sayı 561, 29 Ş 1313; sayı 1943, 26 B 1317.

Ruznâme-i Ceride-i Havâdis, 545: 16 B 1279.

Sabah, sayı 55, 27 S 1307; sayı 269, 9 L 1307.

Takvim-i Vekâyi, 678: 21 B 1279.

Tarîk, sayı 593, 10 S 1303; sayı 1272, 23 M 1305.

Tercüman-ı Hakikat, sayı 4174, 13 ZA 1309; sayı 6684, 28 B 17; sayı 1943, 26 B 1317.

The Levant Herald, Vol III, 4: 28 Ocak 1874; Vol IX, sayı 5-6, 3-10 Şubat 1889; sayı 9-10, 3-10 Mart 1889; Vol XII, sayı 21, 20 Haziran 1892; sayı 31, 5 Eylül 1892; Vol XIV, sayı 9, 5 Mart 1894; Vol XVIII, sayı 37, 12 Eylül 1898.

Kitap ve Makaleler

Böcüzâde Süleyman Sami (2012). Isparta Tarihi. (haz. Hasan Babacan). Isparta: Isparta Valiliği İl Kültür Müdürlüğü.

Ambraseys,, Nicholas (2009). Earthquakes in the Mediterranean and Middle East A Multidisciplinary Study of Seismicity up to 1900, London: Imperial College Press.

Dizer, Muammer (1986). Astronomi Hazineleri, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Görmüş, Muhittin-Kanbur, Zakir vd. (2010). “Isparta ve Çevresinin Depremselliği Üzerine”. SDUGEO 1 (3): 21-27.

Özey, Ramazan (2011). Afetler Coğrafyası. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Sakin, Orhan (2009). “Osmanlı Döneminde İstanbul’da Deprem”, Afetlerin Gölgesinde İstanbul, ed. Sait Öztürk, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Sargın, Sevil (2004). “Isparta Yöresinde Fiziki Çevre Faktörlerinin Yerleşme Birimleri Üzerindeki Etkisi”. Doğu Coğrafya Dergisi 11: 371-388.

Satılmış, Selahattin (2016). “30 Eylül 1887 Banaz Depremi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (38): 79-98.

Sezer, Lütfi İhsan (2000). “Isparta-Burdur Sismotektonik Yöresinde Depremsellik ve Deprem Riski”. Ege Coğrafya Dergisi (11): 75-96.

Şahin, Cemalettin-Sipahioğlu, Şengün (1991). Türkiye Afetler Coğrafyası. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayınları.

Ünver, Suheyl A. (2014). İstanbul Rasathanesi, Ankara: TTK Yayınları.

Yazıcı, Nesimi (2003). Ocak 1898 Balıkesir Depremi ve Sonrası, Ankara.

İnternet Kaynakları

http://www.e-sehir.com/turkiye-haritasi/isparta-deprem-fay-hatti-riskharitasi.html [06.02.2018]

http://www.koeri.boun.edu.tr/140yil/Tr/kandilli.asp?PageName=tarihce


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.