Bir Kentsel Mekân Olarak Konya Alâeddin Tepesinde Gündelik Hayat / Daily Life on the Alaaddin Hill (Konya) as an Urban Space

İbrahim Nacak

Öz


Herhangi bir kentsel mekânı gündelik hayat ilişkileri bağlamında ele almak istersek öncelikle insan, mekân ve kent ilişkisinin kavramsal düzeyde ortaya konması gerekir. Sonrasında ilgili kentsel mekânın, içinde bulunduğu kentle ve o kentin insanıyla ilişkisinin belirtilmesi; daha sonra ise gözlemlenen gündelik rutinlerin betimlenmesi gerekir. Bu makale de Konya Alâeddin Tepesi, kent, aktörler ve gündelik hayat üçgeninde tahlil edilmeye çalışılacaktır. Çünkü Alâeddin Tepesi hem Konya’nın tarihi hem de günümüz kent hayatı açısından merkezi bir konumdadır. Bir kentsel mekân olarak önemi ise kentlilerin kent merkezindeki gündelik deneyimlerinin en yoğun yaşandığı yer olmasındadır. En belirgin gündelik örüntüler; yürüyüş, spor, eğlence ve boş zaman değerlendirme amacıyla kentlilerin bir araya gelmesi şeklindeki deneyimlerdir.


Anahtar Kelimeler


Kentsel mekân; gündelik hayat; Konya; Alâeddin Tepesi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akın, Ufuk (2008). Kültür ve Mekân Etkileşimi: Beyoğlu Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Ü.

Arû, Kemal Ahmet (1998). Türk Kenti. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yay.

Aslanoğlu, Rana (1998). Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: Asa Kitabevi.

Aytaç, Ömer (2007). “Kent Mekânlarının Sosyo-Kültürel Coğrafyası”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2) 199-226.

Cerasi, Maurice M. (2001). Osmanlı Kenti/Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. yy’larda Kent Uygarlığı ve Mimarisi. çev. Aslı Ataöv. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

Deniz, Kadriye (2004). Konya’da Farklı Üç Kentsel Mekânda Kent Kimliği Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Ü.

Gemici, Fatma Esra (2007). Gündelik Hayatın, Mekân Pratikleri ile İlişkisinde Yeni Kamusal Alanların Yorumlanması: Alışveriş Merkezleri. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Teknik Ü.

Gökgür, Pelin (2008), Kentsel Mekânda Kamusal Alanın Yeri. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Gül, Muammer-Bayram, Atilla vd. (2003). Selçuklu’dan Günümüze Konya’nın Sosyo-Politik Yapısı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Ar-ge Yayınları No: 1.

Harvey, David (2003). Sosyal Adalet ve Şehir. İstanbul: Metis Yay.

Işık, İ. Emre (2009). “Mekân ve Toplum”. Özneler, Durumlar ve Mekânlar. ed. İ.Emre Işık-Yıldırım Şentürk. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Karatepe, Şükrü (2001). Kendini Kuran Şehir. İstanbul: İz Yayıncılık.

Kılıçbay, Mehmet Ali (2000). Şehirler ve Kentler. Ankara: İmge Kitabevi.

Lefebvre, Henri (1998). Modern Dünyada Gündelik Hayat. İstanbul: Metis Yay.

Odabaşı, A. Sefa (1998). 20. Yüzyıl Başlarında Konya’nın Görünümü. Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.