Renk Sembollerine Dair Sosyolojik Bir İnceleme / A Sociological Study on the Color Symbols

Nuh Akçakaya

Öz


Bu çalışmada renk sembolizmine dayalı olarak, sembollerin oluşumunu ve tarihsel arka planını ortaya koymak amacıyla genel bir değerlendirme yapılmıştır. Sembollerin oluşum süreci ve toplumsal aktörlerin sembollere atfettiği anlamlar önemli ölçüde bir toplumun tarihselliğini ortaya koymaktadır. Bu tarihsellik toplumların belirli hikâyeler üzerinden belirli organizasyonları geliştirmesinin yanında belirli anlam haritalarını oluşturmasına da hizmet etmektedir. Söz konusu anlam haritaları üzerinden birbirleriyle ortak bir bilinç üzerinden iletişime geçen bireyler, mekanik olarak bir araya gelemeyecek zihinlerini ortak imge ve anlam üzerinden bir araya getirmektedirler. Bireyler açısından bu imgeler ve anlamlar zaman ve mekân içerisinde sürekli olarak bir değişim geçirseler de kendisini belirli tarihsel arka plana dayandırabilen anlamlar, kısa vadeli oluşmuş anlamlara göre daha yavaş değişmektedirler. Renk sembollerinin anlamları da bireylerin o anlamlara yapacağı müdahale ve yorumlar nispetinde değişim göstermektedir. Renk anlamı ve birey arasındaki ilişki, yapı-fail ilişkisine benzer olarak bir diyalektik süreci içermektedir. Böylece bireyler oluşturmuş olduğu renk anlamlarından etkilenebilmekte söz konusu renkleri gündelik yaşamlarının bir unsuru olarak kullanabilmektedir.


Anahtar Kelimeler


Renklerin sosyolojisi, sembollerin oluşumu, renk anlamları.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akın, Mahmut Hakkı (2011). Toplumsallaşma Sözlüğü. Konya: Çizgi Kitabevi.

Al-Adaileh, Bilal A. (2012). The Connotations of Arabic Colour Terms. Jordan: Al-Hussein Bin Talal University.

Albayrak, Kadir (2008). “Millî Dinlerde Renk Fenomeni”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8 (1): 1-41.

Amsteus, Martin-Al-Shaaban, Sarah vd. (2015). “Colors in Marketing: A Study of Color Associations and Context (in) Dependence”. International Journal of Business and Social Science 6 (3): 32-45.

Aydın, Mustafa (2013). Güncel Kültürde Temel Kavramlar. İstanbul: Açılımkitap.

Baudrillard, Jean (2014). Nesneler Sistemi. çev. Oğuz Adanır, Aslı Karamollaoğlu. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yay.

Becker, Howard S. (2016). Toplumu Anlatmak. çev. Şerif Geniş, Ebru Arıcan ve Mesut Hazır. Ankara: Heretik Yayıncılık.

Davidson, Arnold Ira. (2002). Arkeoloji, Genoloji. Etik. Faucault ve Bilginin Arkeolojisi. ed. Veli Urhan. çev. Veli Urhan. İstanbul: Paradigma Yayınları. 101-118.

Elgenius, Gabriella (2005). Expressinons of Nationhood: National Symbols and Ceremonies in Contemporary Europe. London: University of London.

Faucault, Michel (2007). Cinselliğin Tarihi. çev. Hülya Uğur Tanrıöver. İstanbul: Ayrıntı Yay.

Giddens, Anthony (2005). Sosyoloji. çev. Cemal Güzel. Ankara: Ayraç Yayınevi.

Gökçen, Ahmet (2001). Protestocu: Kimlik, Arkaplan ve Araçlar. ed. Mehmet Ali Aydemir. İstanbul: Açılımkitap. 299-314.

Junk, Carl G. (1964). Man and him Symbols. Spain: Anchor Press.

Lefebvre, Henri (2010a). Gündelik Hayatın Eleştirisi I. çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, Henri (2010b). Gündelik Hayatın Eleştirisi II Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri. çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Lefebvre, Henri (2010c). Gündelik Hayatın Eleştirisi III ModernitedenModernizme (Gündelik Hayatın Meta-Felsefesi). çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Pastoureau, Michel (2005). Mavi Bir Rengin Tarihi. çev. İnci Malak Uysal. Ankara: İmge Kitabevi.

Pastoureau, Michel (2012). Siyah Bir Rengin Tarihi. çev. Mesut Tufan. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Reisman, David (2016). Yalnız Kalabalık Amerikan Toplumsal Karakterinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme. çev. Yeşim Erdem. Ankara: Heretik Basın Yayım.

Ritzer, George (2013). Modern Sosyoloji Kuramları. çev. Himmet Hülür. Ankara: De Ki Basım Yayım.

Ritzer, George-Stepnısky, Jeffrey (2014). Sosyoloji Kuramları. çev. Himmet Hülür. Ankara: De Ki Basım Yayım.

Shaviro, Steven (2009). Without Criteria: Kant, Whitehead, Deleuze, and Aesthetics, Steven Shaviro. London: The MIT Press.

Tokdil, Ezgi (2016). Renk Kuramları ve Andre Lhote Örnekleminde Renk Algısına Fenomenoloji Yaklaşım. İdil 5 (22): 547-568.

Tolan, Barlas (2005). Sosyoloji. Ankara: Gazi Kitabevi .

Weber, Max (2008). Sosyoloji Yazıları. (Düzenleyen H. H. Gerth, C. W. Mills). çev. Taha Parla. İstanbul: Deniz Yay.

Wittgenstein, Ludwig. (2007). Renkler Üzerine notlar. çev. Ahmet Sarı. Ankara: Salkımsöğüt Yay.

Yu, Hui-Chih (2014). A Cross-Cultural Analysis of Symbolic Meanings of Color. Chang Gung Journal of Humanities and Social Sciences 7 (1): 49-74.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Nuh Akçakaya

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/