KÜLTÜREL TRAVMA OLARAK ZORUNLU GÖÇ / COMPULSORY MIGRATION AS A CULTURAL TRAUMA

Ferhat TEKİN

Öz


Bu makalede Güneydoğu’da 1980’lerin sonlarından itibaren meydana gelen zorunlu göçün, sosyolojik teoriye son yıllarda girmiş olan, “kültürel travma” kuramı açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kültürel travma kuramı toplumda önemli olayların neden olduğu sosyo-kültürel değişmeleri incelemek için bir çerçeve sunar. Bu kuramdan hareketle bölgede zorunlu göçlerle birlikte içine girilmiş olan hızlı sosyo-kültürel değişme sürecini Hakkari ve Van örneğinde ele aldık.


Anahtar Kelimeler


Zorunlu göç; kültürel travma; sosyo-kültürel değişme; sosyo-kültürel değerler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKER, Tamer – vd., (2002), “Zorunlu İç Göç: Ruhsal ve Toplumsal sonuçları”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3: s.97-103.

AKTAY, Yasin, 1999a, Güneydoğu'da Zorunlu Göç Yolunda Modernleşme ve Kadın: Siirt'te Toplumsal Kalkınma Projesi (TOKAP) örneği, Araştırma Raporu. http://www.angelfire.com/art/yasinaktay/Guneydogu/Guneydoguda_Goc__Modernlesme_ve_ Kadin.htm

AKTAY, Yasin, 1999b, Umut ve Kaygı Arasında, Güneydoğu'da Lise Gençliğinin Yaşam Dünyaları Üzerine, Batman ve Siirt'teki Lise Öğrencileri Örneği, Araştırma Raporu.

http://www.angelfire.com/art/yasinaktay/Guneydogu/Umut_ve_Kaygi_Arasinda_Guneydoguda_Genclik.htm

Birleşmiş Milletler (BM) (2005), Ülke İçinde Yerinden Olma Konusunda Yol Gösterici İlkeler. Brookings Enstitüsü Yerinden Olma Projesi, Washington, D.C., .

COHEN, Anthony P., (1999), Topluluğun Simgesel Kuruluşu, (çev. Mehmet Küçük), Ankara: Dost Kitabevi Yay.

ERKAN, Rüstem ve Bağlı, Mazhar, (2005), “Göç ve Yoksulluk Alanlarında Kentle Bütünleşme Eğilimi: Diyarbakır Örneği”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C.XXII, S.1, s.105-124.

EYERMAN, Ron, (2003), Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity, Published By Cambridge University Press.

KIZILKAYA, Muhsin, (2010), Belki Şehre Huzur Gelir, Star Gazetesi Açık Görüş, 27.10.2010. http://www.stargazete.com/acikgorus/belki-sehre-huzur-gelir-haber-297295.htm

KURBAN, Dilek ve ark., (2006), “Zorunlu Göç” ile Yüzleşmek: Türkiye’de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası, İstanbul: TESEV Yay.

STAMM, B. Hudnall; Stamm, Henry E.; Hudnall Amy C.; Higson-Smith Craig, (2004), Considering A Theory of Cultural Trauma and Loss, Journal of Loss and Trauma, 9: 1, 89-111.

SZTOMPKA, Piotr, (2000), Cultural Trauma: The Other Face of Social Change, European Journal of Social Theory 2000 3: 449-466.

TEKİN, Ferhat; (2005), Hakkari Örneğinde Aşiret, Cemaat ve Akrabalık Örüntülerinin Kırsal Çözülme ve Modernleşme Sürecindeki Siyasal ve Toplumsal Sonuçları, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).

TÜRKYILMAZ, Ahmet; Çay, Abdülhaluk; Avşar, Zakir; Aksoy, Mustafa, 1998, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan Terör Nedeniyle Göçeden Ailelerin Sorunları, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay.

YALÇIN-HECKMANN, Lale, (2002), Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri, (çev. Gülhan Erkaya), İstanbul: İletişim Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.