Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri / Students’ and Teachers’ Views on Instructional Use of Blogs in Teaching Turkish as a Foreign Language

Murat Sami Türker, Ayten Genç

Öz


Dört temel dil becerisinin yanında teknolojiyi kullanma becerisinin de tartışılır olduğu modern eğitim sisteminde, iletişimi ve etkileşimi ön plana çıkaran Web 2.0 araçlarının kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu araştırma, Web 2.0 araçlarından blogların, bir ders dışı öğrenme ortamı olarak tasarlandığında yabancı dil olarak Türkçe öğretimine etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tasarım tabanlı yürütülen bu araştırma kapsamında araştırmacı tarafından özgün bir blog sitesi tasarlanmış, hazırlanan öğretim malzemelerinin katılımcılardan alınan geribildirimler ışığında gözden geçirilerek iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Altı haftalık planlanan çalışmanın uygulama süreci yabancı dil olarak Türkçe öğrenen B.2 düzeyinde 24 üniversite öğrencisinin katılımıyla tamamlanmıştır. Uygulama sürecinin ardından, seçkisiz atama yoluyla belirlenen yedi öğrenci ve onlara ders veren iki öğretim elemanıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek uygulamanın kapsamı ve yöntemi, uygulanan etkinlik türleri, blog sitesinin içeriği ve teknik özellikleri değerlendirilmiş, böylece blog kullanımının yabancı dil olarak Türkçe öğretimine etkisi araştırılmıştır. Betimsel analiz yöntemleri kullanılarak ulaşılan sonuçlar, öğrenciler için yeni bir öğrenme biçimi olan blogların eğlenceli ve etkileşimli bir öğrenme ortamı hazırlayarak öğrenmeye karşı motivasyonu artırdığı yönündedir. Ayrıca, geleneksel öğrenme yöntemleri ile karşılaştırıldığında, güncel ve ilgi çekici içeriğe sahip olan blogların derse olan katılımı ve iletişimi arttığı yönündeki sonuçlar, blogların içeriğinin diğer beceri düzeylerini de kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve sınıf içi uygulamalarının da araştırılması ihtiyacını ortaya koymuştur.


Anahtar Kelimeler


Yabancılara Türkçe öğretimi, Web 2.0 araçları, blog, sınıf dışı etkileşim, tasarım tabanlı araştırma.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmad, Khurshid-Corbett, Greville vd. (1985). Computers, Language Learning, and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Al-Qallaf-Charlene L.-Al-Mutairi, Afaf S.R. (2016). "Digital Literacy and Digital Content Supports Learning: The Impact of Blogs on Teaching English as a Foreign Language". The Electronic Library 34(3): 522-547.

Altun, Mustafa (2015). "The Integration of Technology into Foreign Language Teaching". International Journal on New Trends in Education and Their Implications 6(1): 22-27.

Aydan, L. Seda (2014). Student and Teacher Perceptions on Benefits and Challenges of Using Blogs in English in Foreign Language Reading Classes. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Baron, Naomi S. (2008). Always on: Language in an Online and Mobile World. Oxford: Oxford University Press.

Bates, Tony (2011). "Undestanding Web 2.0 and Its Implications for E-Learning". Web 2.0-Based E-learning: Applying Social Informatics for Tertiary Teaching. ed. Mark J. W. Lee-Catherine McLoughlin. Hershey Pa.: Information Science Reference. 21-42.

Blackstone, Brad-Spiri, John vd. (2007). "Blogs in English Language Teaching and Learning: Pedagogical Uses and Student Responses". Reflections on English Language Teaching 6(2): 1-20.

Bush, Michael D. (1997). "Implementing Technology for Language Learning". Technology-Enhanced Language Learning. ed. Michael D. Bush-Robert M. Terry. Lincolnwood, III: National Textbook in conjunction with the American Council on the Teaching of Foreign Languages. 287-349.

Demirel, Özcan (1987). Yabancı Dil Öğretimi: İlkeler, Yöntemler, Teknikler. Ankara: USEM Yay.

Demirel, Özcan (2009). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Öğretme Sanatı. Ankara: PeGem A Yay.

Egbert, Joy (2005). Call Essentials: Principles and Practice in Call Classrooms. Alexandria, Virginia: Teachers of English to Speakers of Other Languages.

Hope, Geoffrey R.-Taylor, Heimy F. vd. (1984). Using Computers in Teaching Foreign Languages. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall Regents.

Izquierdo, Bertha Leiva de-Reyes, Leticia Esteves (2009). "Effectiveness of Blogging to Practice Reading at a Freshman EFL Program". The Reading Matrix 9(2): 100-117.

İlter, Binnur G. (2009). "Effect of Technology on Motivation in EFL Classrooms". Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE 10(4): 136-158.

Kartal, Bilhan (2001). Açıköğretim Öğrencilerinin Yabancı Dil Derslerinde Teknoloji Kullanımına İlişkin Görüşleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

Kern, Richard-Warschauer, Mark (2000). "Theory and Practice of Network-Based Language Teaching". Network-Based Language Teaching: Concepts and Practice. ed. Richard Kern-Mark Warschauer. Cambridge: Cambridge University Press. 1-19.

Larsen-Freeman, Diane (2000). Technques and Principels in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Mondahl, Margrethe-Razmerita, Liana (2014). "Social Media, Collaboration and Social Learning-A Case-study of Foreign Language Learning". The Electronic Journal of e-Learning 12(4): 339-352. https://eric.ed.gov/?id=EJ1035665 [13 Kasım 2016]

Nicolaou, Anna-Constantinou, Elis K. (2014). "Blogging Revisited: The Use of Blogs in ESAP Courses". International Conference on Learning and Collaboration Technologies (haz. Panayiotis Zaphiris-Andri Ioannoupp). 22-27 Haziran 2014. Cham: Springer International Pub. 95-106.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-07482-5_10 [03 Ocak 2017]

Noytim, Usa (2010). "Weblogs Enhancing EFL Students’ English Language Learning". Procedia - Social and Behavioral Sciences 2(2): 1127-1132.

Odabaşı, H. Ferhan (1997). Yabancı Dil Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

Rashtchi, Mojgan-Hajihassani, Hassan (2010). "Blog-Assisted Language Learning: A Possibility in Teaching Reading to Iranian EFL Learners". International Journal of Language Studies (IJLS) 4(4): 245-262.

Šabanović, Izela Habul (2015). "Using Blogs To Promote Student Interaction and Learning in EFL Classes". Journal of Transdisciplinary Studies 8(2): 9-22.

Sarıçoban, Arif (2006). Instructional technologies and Material Design for Foreign Language Teaching. Ankara: Anı Yay.

Schwienhorst, Klaus (2008). Learner Autonomy and CALL Environments. New York: Routledge/Taylor & Francis Group.

Sharma, Pete-Barrett, Barney (2007). Blended Learning: Using Technology in and beyond the Language Classroom. Oxford: Macmillan.

Solomon, Gwen-Schrum, Lynne (2010). Web 2.0: How to for Educators. Eugene, Oregon: International Society for Technology in Education.

Sydorenko, Tatyana-Myers, Tom vd. (2008). "Pedagogical Uses of Multimedia Annotators and Players". Technology Enhanced Learning: Best Practices. ed. Miltiadis D. Lytras-Dragan Gaseviç vd. Hershey, New York: IGI Pub. 185-204.

Szendeffy, John de (2005). A Practical Guide to Using Computers in Language Teaching. Ann Arbor, USA: University of Michigan Press.

Şahan, H. Hüseyin (2007). "İnternet Tabanlı Öğretim". Eğitimde Yeni Yönelimler. ed. Özcan Demirel. Ankara Pegem A Yay. 233-244.

Telc (2013). Avrupa Konseyi, Modern Diller Bölümü. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme. (İkinci Baskı) Almanya: Telc GmbH.

https://www.telc.net/fileadmin/user_upload/Publikationen/Diller_iain_Avrupa_Ortak_oneriler_AEeraevesi.pdf [03 Haziran 2016]

Temir, Tuğçe (2015). Relationship between Using Blogs and Achievement in Reading Skills of Prep-Class Students at Tertiary Level. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Ward, Jason M. (2004 ). "Blog Assisted Language Learning (BALL): Push Button Publishing for the Pupils". TEFL Web Journal 3(1): 1-16. http://www.esp-world.info/Articles_26/push%20button%20publishing%20ward%202004.pdf [23 Ekim 2016]

White, Cynthia (2003). Language Learning in Distance Education. Cambridge: Cambridge University Press.

Yüksel, Okan (2014). İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı. Ankara: Sinemis Yay.

Zarei, Nafiseh-Al-Shboul, Yasser (2013). "Participating in a Blog: Jordanian EFL Learners' Voices". English Linguistics Research 2(2): 52-59.

Zeqiri, Luiza (2013). "The Impact of Integrating Weblogs into an ESP Classroom". South East European University Review 9(1): 46-62. https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/seeur.2013.9.issue-1/seeur-2013-0005/seeur-2013-0005.pdf [02 Aralık 2016]


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.