Defâ῾i Mukaddes Şairi Kayser-i Eminpûr’dan Savaş İçin Bir Şiir / A Poem for the War by Kayser-i Eminpûr as a Poet of Defâ῾i Mukaddes

Sevda Aygar Bacanlı

Öz


Bu çalışmada 1959-2007 yılları arasında İran’da yaşamış modern dönem Fars Edebiyatı’nın iz bırakan şairlerinden biri olan ancak Türkiye’de Fars Dili ve Edebiyatı alanında pek tanınmayan Kayser-i Eminpûr’un hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi verilip Savaş İçin Bir Şiir (Şiʹrî Berâyi Ceng) adlı şiirinin tahlili yapılarak Eminpûr tanıtılmaya çalışılmıştır. Şairliğe başladığı dönemde İran İslam İnkılâbı’nın ve İran-Irak savaşının gerçekleşmesi, şiirlerinde döneminin gerçeklerini ve sorunlarını büyük bir ciddiyetle ele alması sebebiyle “İnkılâp Şairi”, “Defâi Mukaddes Şairi” ve “Sorumluluk Sahibi Şair” unvanlarını alan şair, kullandığı dil ve mazmunlarla döneminin diğer şairlerinden farkını ortaya koymuştur. Klasik nazım şekilleriyle ilgilenmiş olsa da daha çok serbest şiirde eserler vermiş olan şair; gazel, rubai ve Nimâi tarzdaki birçok şiirinde yeni terkipler kullanmıştır. Şiirlerinde savaş, şehitlik, cesaret, kahramanlık, özgürlük gibi mefhumları kullanarak İran halkının millî şuurunu canlandırmayı amaçlamıştır. Edebiyat tarihi ile edebiyat eleştirisi alanında da önemli kitaplar ve makaleleri bulunan bu çok yönlü şair, döneminin gelişmelerine kayıtsız kalmamış ve yaşanan sorunları çarpıcı bir dille okuyucuya aktarmayı başararak Fars Edebiyatı’ndaki yerini almıştır. Bu bağlamda yaptığımız çalışma ile söz konusu şiir tahlil edilerek savaşın İran halkı üzerindeki olumsuz etkisi, olaylara bizzat tanıklık etmiş şairin gözünden yansıtılmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Kayser-i Eminpûr, Defâ῾i Mukaddes Şairi, Savaş İçin Bir Şiir, modern İran şiiri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alîzâde, Nâsir-Bâkînejâd, Abbâs (1391 hş.). “Kayser-i Emînpûr ve Rûykerd Nostâljîk”. Mecelle-i Bûstân-i Edeb Dânişgâh-i Şîrâz (2): 175-204.

Çenârî, Abdulemîr. (1389 hş.). "Sebkşinâsî-yi Şiʼr-i Kayser-i Emînpûr ". Feslnâme Târîh-i Edebiyyât (Pijûhişnâme-i Ulûm-i İnsanî) (67): 71-86.

Eminpûr, Kayser (1396 hş.). Mecmua-yi Kamil-i Eşar Kayser-i Emînpûr. haz. Elnâz Elî. Tahran: Çap-i Gulşen-i Sebz.

Hasankolû, Asgar Asgarî ( 1392 hş.). "Seyr u Sulûk-i Kayser-i Emînpûr Ez Ârmân Gerâî-yi Hemâsî Tâ Vâkeʹ Gerâî-yi Tirâjîk". Zebân u Edeb-i Fârsî Neşriyye-i Sâbîk Dânişkede-i Edebiyyât Dânişgâh-i Tebrîz (228): 101-122.

Kırlangıç, Hicabi (2014). Meşrutiyetten Cumhuriyete İran Şiiri. Ankara: Hece Yay.

Rûşenfikr, Kubrâ- Kobâdî, Huseyn Alî vd. (1391 hş.). "Nemâd Nekâb u Ustûre Der Şi῾r-i Pâydârî-yi Kayser-i Emînpûr". Funûn-i Edebî (İlmî- Pijûhişî) Dânişgâh-i İsfehân (1): 35-52.

Serfî, Muhammed Rizâ’-Hâşimî, Seyyid Rîzâ (1389-1390 hş.). "Defâ῾i Mukaddes, Teʹehhud u Tehevvul Der Şiʼr-i Kayser-i Emînpûr". Neşriyye-i Edebiyyât-i Pâydârî (Dânişkede-i Edebiyyât-i Ulûm-i İnsanî-yi Dânişgâh-i Kirmân) (3-4): 323-346.

Şâfi’î, Husrev (1384 hş.). Zindegi ve Şiʽr-i Sed Şâir Ez Rûdeki ta İmrûz. Tahran: Ketab-i Hûrşîd.

Şerîfiyân, Mehdî-Sâdikî, Suheylâ (1388 hş.)." ʹEşk be İnsan, Veten u Mukâvemet Der Şiʽr-i Kayser-i Emînpûr". Pejuheşnâme-i Edeb-i Gânî (13): 23-38.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.