Âşık Tarzı Yer ile Gök Destanlarının Kökeni Üzerine Bir İnceleme / An Evaluation about Origins of Minstrel Type Earth and Sky Epics

Erhan Çapraz

Öz


Yer ile gök, Proto-Türk ve mitolojik dönemden itibaren yaratılışın ve dünya tasavvurunun önemli bir belirleyeni konumunda bulunmuştur. Âşık tarzı destanlar içerisinde yer alan yer ile gök destanları da yer ile göğün bu belirleyici özelliğini geleneğe bağlı olarak sürdürebildiğinin önemli bir göstergesidir. Elbette bu sürekliliğin sağlanmasında, yani zamana ve mekâna bağlı olarak mitik anlamın yeniden üretiminde en etkili âmil ‘âşık’lar olmuştur. Zira tarihî ve kolektif bir yapıya haiz olan sözlü kültür ortamında Türk kültürüne ait her türlü kod aktarımı birer ‘aktif taşıyıcı’ kimliği taşıyan ozan-baksı geleneğinin temsilcileri sayesinde gerçekleşmiştir. Fakat müşterek bilincin yeniden açığa çıkarılmasında dinleyici çevresinin etkin olduğu icrâ bağlamının da tesiri büyüktür. Bu yüzden yazıda Proto-Türk ve mitolojik dönemden itibaren yer ile gök temelinde neşet eden inanış ve düşüncelerin yer ile gök destanları üzerinden bir okuması yapılacaktır. Bu okuma sayesinde bir taraftan destanların kökenine dair bazı tespitler ortaya konulurken, diğer taraftan kültürel aktarımın sürekliliği, destanlardaki yer ve gök motifleri üzerinden ele alınmaya çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Türk mitolojisi, âşık tarzı şiir geleneği, âşık tarzı yer ile gök destanları, yer, gök.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyüz, Hasan (1960). “Bir Cönk’ten: Yer ile Gök Destanı”. Türk Folklor Araştırmaları (131): 2173.

Artun, Erman (2009). “Destan Söyleme Geleneğinde Âşık Tâlibî’nin Yeri”. Tarihi ve Kültürüyle Zile Sempozyumu Bildirileri. Zile: Zile Belediyesi Kültür Yay. 36-46.

Assmann, Jann (2015). Kültürel Bellek. çev. Ayşe Tekin. İstanbul: Ayrıntı Yay.

AŞE III: Ahmet Şükrü Esen Defterleri. 3 numaralı defter. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı: Pertev Naili Boratav Arşivi.

AŞE XXVI: Ahmet Şükrü Esen Defterleri. 26 numaralı defter. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı: Pertev Naili Boratav Arşivi.

Aydoğdu, Betül (2012). “Develili Seyrânî’nin Yerin Katmanları Hakkında Bir Destanı”. Alevilik Araştırmaları Dergisi (3): 161-176.

Bayat, Fuzuli (2007). Türk Mitolojik Sistemi 2. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Boratav, P. Naili (2012). Türk Mitolojisi / Oğuzların - Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi. çev. Recep Özbay. Ankara: BilgeSu Yay.

[Bölükbaşı], Rıza Tevfik (2001a). “Merdâne Türküler ve Destanlar”. Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri. haz. Abdullah Uçman. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yay. 398-403.

[Bölükbaşı], Rıza Tevfik (2001b). “Destanlarımız”. Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri. haz. Abdullah Uçman. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yay. 404-409.

Campbell, Joseph (2013). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. çev. Sabri Gürses. İstanbul: Kabalcı Yay.

Chittick, William C. (2017). Kozmos’un Hakîkati. çev. Ömer Çolakoğlu. İstanbul: İnsan Yay.

Connerton, Paul (1999). Toplumlar Nasıl Anımsar?. çev. Alâeddin Şenel. İstanbul: Ayrıntı Yay.

Cönk. Millî Kütüphane. Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. No: 06 Mil Yz Cönk 50. vr. 9b-12b.

Cönk. Millî Kütüphane. Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. No: 06 Mil Yz Cönk 64. vr. 14a-15b.

Çapraz, Erhan (2014). “Söz Söyleme Yarışında Yenilmezliğin Bir Başka Boyutu: Develili Seyrânî ile Molulu Revâî Arasında Bir Mektuplu Atışma”. Türk Kültürü (2014/2): 85-100.

Çobanoğlu, Özkul (2000). Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü. Ankara: Akçağ Yay.

Çoruhlu, Yaşar (1993). “İslamiyetten Önceki Türk Sanatında Hayvan Mücadele Sahneleri”. İkonografik Araştırmalar: Güner İnal’a Armağan. Ankara: Bizim Büro Basımevi. 117-141.

Çoruhlu, Yaşar (1999a). “Türk Sanatı’nda Görülen Hayvan Figürlerine ‘Gök ve Yer’ Sembolizmi Açısından Bir Bakış”. Üçüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay. 243-256.

Çoruhlu, Yaşar (1999b). Türk Mitolojisinin ABC’si. İstanbul: Kabalcı Yay.

Elçin, Şükrü (1993). Halk Edebiyatına Giriş. Ankara: Akçağ Yay.

Eliade, Mircea (1994). Ebedi Dönüş Mitosu. çev. Ümit Altuğ. Ankara: İmge Kitabevi Yay.

Esen, A. Şükrü (1991). Anadolu Destanları. haz. Pertev Naili Boratav. İstanbul: Kültür Bakanlığı Yay.

Esin, Emel (2001). Türk Kozmolojisine Giriş. İstanbul: Kabalcı Yay.

Esin, Emel (2004). Orta Asya’dan Osmanlıya Türk Sanatında İkonografik Motifler. İstanbul: Kabalcı Yay.

Esin, Emel (2006). Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu. İstanbul: Kabalcı Yay.

Gökalp, Ziya (1977). Makaleler III. haz. Orhan Durusoy. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Günay, Umay (1999). Türkiye’de Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi. Ankara: Akçağ Yay.

Köksal, M. Fatih (2006). “Münâzara (Türk Edebiyatı)”. İslam Ansiklopedisi C. 31. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 580-581.

[Köprülü] Köprülüzâde M. Fuad (1914). “Destânlarımız”. İkdam. 31 Mart 1914.

Köprülü, M. Fuad (1934). Türk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar. İstanbul: Kanaat Kitabevi.

Köprülü, M. Fuad (2003). Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ Yay.

Köprülü, M. Fuad (2012). “Türk Edebiyatının Menşe’i”. Edebiyat Araştırmaları I. Ankara: Akçağ Yay. 64-128.

İnan, Abdülkadir (1995). Tarihte ve Bugün Şamanizm (Materyaller ve Araştırmalar). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Mecmûʻa-i Eşʻâr. Millî Kütüphane. Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. No: 06 Mil Yz A 4592. vr. 48a-50b.

Necatigil, Behçet (1988). 100 Soruda Mitologya. İstanbul: Gerçek Yay.

Ögel, Bahaeddin (1993). Türk Mitolojisi. C. I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Ögel, Bahaeddin (2010). Türk Mitolojisi. C. II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Roux, J. Paul (1972). “Türk Göçebe Sanʻatının Dinî Bakımdan Anlamı”. Türk Kültürü El Kitabı. C. II. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. 74-87.

Roux, J. Paul (1994). Türklerin ve Moğolların Eski Dini. çev. Aykut Kazancıgil. İstanbul: İşaret Yay.

Roux, J. Paul (2015). Eski Türk Mitolojisi. Ankara: BilgeSu Yay.

Sunar, Mahmut (1963). Yerle Göğün Davası. Samsun: Örnek Matbaası.

Tekin, Talat (1988). Orhon Yazıtları. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Ülken, H. Ziya (2011). “Anadolu Örfü ve Destanlar 2”. Anadolu Mecmuası. haz. Arslan Tekin-Ahmet Zeki İzgöer. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. 64-67.

Ülken, H. Ziya (2017). “Türk Kozmogonisi”. haz. Gülseren Ülken. Anadolu Kültürü Üzerine Makaleler. Ankara: Doğu Batı Yay. 231-272.

Yardımcı, Mehmet (1989). Zileli Âşık Tâlibî. İstanbul: İnanç Yay.

Yücel, Ayşe (2000). “Türk Edebiyatında Münazara ve Şenlik’in Münazaraları”. Âşık Şenlik Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 279-304.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.