Otomatik Çeviri Araçlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı: Google Çeviri Örneği / Use of Automatic Translation Tools in Foreign Language Teaching: Example of Google Translate

Erdinç Aslan

Öz


Makine veya bilgisayarlı çeviri olarak da adlandırılan otomatik çeviri, insan müdahalesi olmadan bilgisayarlarla ve mobil cihazlarla metinlerin bir dilden başka dile otomatik olarak çevirisinin yapılmasıdır. Son elli yılda teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, özellikle batı dilleri arasında daha iyi çeviri yapabilen araçlar geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Birkaç yıldan beri ise Türkçe, Korece, Çince gibi yapısal olarak farklı diller arasında da daha iyi çeviriler yapan uygulamalar geliştirildiğini görmekteyiz. Bununla birlikte bu araçların sunduğu imkânlar çeviri yapma ile sınırlı değildir. Bu araçlardan yabancı dil öğretiminde konuşma, dinleme, okuma ve yazma etkinliklerinde yararlanılabilir. Fakat otomatik çeviri araçlarının sunduğu bu olanakların öğrenciler tarafından ne kadar etkili ve verimli kullanıldıkları yeteri kadar bilinmemektedir. Bu çalışmada, öğrencilerin yabancı dil öğrenirken bu araçlardan yararlanıp yararlanmadıkları, yararlanıyorlarsa nasıl yararlandıkları, hangi etkinliklerde bu araçları kullandıkları, bu konudaki eksiklik ve sınırlılıkların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca bu araçlarla örnek etkinlikler yapılarak mevcut durum ortaya konulmaya çalışılmakta ve böylelikle buradan elde edilen bilgilerle bu araçların yardımcı birer ders materyali olarak etkin ve verimli kullanılmasının yolları aranmaktadır. Bu amaçla dört tane örnek etkinlik hazırlanmış ve bunlar 2017-2018 sonbahar döneminde Marmara Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümü İngilizce dersinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca alan yazın taranarak ve uzman görüşü alınarak bir anket hazırlanmış ve etkinlik sonrasında uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde Betimsel İstatistik Tekniği kullanılmış, soruların analizinde ise İçerik Analizinden yararlanılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Otomatik çeviri, yabancı dil öğretimi, ders materyali, makine çevirisi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akbulut, Yavuz (2012). “Veri Çözümleme Teknikleri”. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. ed. Ali Güngör. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yay. 162-195.

Aktaş, Tahsin (2005). “Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti”. Journal of Language and Linguistic Studies 1 (1): 89-100. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jlls/article/view/5000084165 [10.12.2017].

Aslan, Erdinç (2016). “A study on the use of mobile dictionaries in vocabulary teaching”. Journal of Language and Linguistic Studies 12 (1): 1-8. http://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/463 [01.01.2018].

Bölükbaş, Fatma (2015). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Metinlerinin Dil Düzeylerine Göre Sadeleştirilmesi”. International Journal of Languages’ Education and Teaching UDES 2015: 924-935.

Bulut, Ebru-Ertopçu, Funda Baydar vd. (2017-2018). Secondary Educatıon Teenwise Student’s Book. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitabı.

Callı, Ahmet (2016). Makine Çevirileri. http://www.estr.com/index.php/tr/makine-cevirileri/ [14.12.2017].

Chéragui, Mohamed Amine (2012). “Theoretical Overview of Machine translation”. Web and Information, 4th International Conference on Web and Information Technologies ICWIT 2012. April 29-30 2012. Sidi Bel-Abbes, Algeria. 160-169.

Gil, José Ramón Biau-Pym, Anthony (2006). Technology and Translation. A Pedagogical Overview. In Translation Technology and Its Teaching (with Much Mention of Localization). Tarragona: Intercultural Studies Group.

Günday, Rıfat (2015). Yabancı Dil Öğretiminde Yaklaşımlar, Yöntemler, Teknikler ve Multimedya Araç ve Materyaller. Ankara: Favori Yay.

Kandilci, Esra (2016-2017). Middle Schoolmoonlight English Course Grade 8 Student’s Book. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitabı. Anakar: Tutku Yay.

Kuşçu, Ertan (2017). “Yabancı Dil Öğretimi/Öğreniminde Görsel Ve İşitsel Araçları Kullanmanın Önemi”. The Journal of Academic Social Science 5 (43): 213-224.

Melanlıoğlu, Deniz (2015). “Yabancı Öğreniciler İçin Dinleme Becerisine Yönelik Üstbilişsel Dereceli Puanlama Anahtarı A Metacognıtıve Rubrıc For Turkısh Learners' Listening Skills”. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDER) ÖS-II: 391-404.

Mihrabi, Hüseyin (2006). “İngilizce-Türkçe (Machine Translation-MT)”. http://www.sametran.com/index.php?content=ingilizceturkce [08.12.2017].

Novak, Matt (2015). “Google tercüme Soğuk Savaş ürünü mü?”. http://www.bbc.com/turkce/ozeldosyalar/2015/01/150108_vert_fut_google_tercume [14.11.2017].

Takıl, Nazife Burcu (2016). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması: Döngüsel Yazma Etkinliği”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 20 (1): 299-312.

Tecer, Meral (1980). İngilizce Meslek Bilgisi. Ankara: Yargı Yay. 2. bs.

Tüfekçioğlu, Burak (2014). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinlikleri İle Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Araştırma: Çukurova TÖMER Örneği”. E‐Dil (2): 35-51.

Yaguello, Marina (1944). Hayali Diller: Söylenceler, Ütopyalar, Fantazmalar, Kuruntular ve Dilsel Kurgular, çev. Necmettin Kamil Sevil. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

Yalın, Halil İbrahim (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 22. bs.

Yangın, Banu (1998). Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede Elves Yönteminin Etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Ü.

Yet Çeviri (2016). Bilgisayar Destekli Tercüme Araçları. http://www.yet.com.tr/bilgisayardestekliceviri-araclari/ [04.11.2016].

Yıldırım, Gürkan-Bahçekapılı, Ekrem vd. (2011). Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri: Durum Çalışması (Case Study). Erzurum: Atatürk Ü.

Yücel, Erdinç (2016). “2. Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma Becerisi”. Yabancı Dil Öğretimine Genel Bir Bakış. ed. Erdinç Yücel vd. İstanbul: Çizgi Kitabevi Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.