Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin (Komparatistik) Ulusal ve Dünya Edebiyatları Ekseninde Kuramsal Açılımı / Theoretical Explanation of General and Comparative Literature (Komparatistik) in the Context of National and World Literature

Ahmet Cuma

Öz


Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi genel olarak Komparatistik ile aynı olarak kabul edilmektedir. Ancak konuyu derinlemesine ele alan kaynaklara bakıldığında aynı şeyler olmadığı görülmektedir. Ayrı birer disiplin olmalarına rağmen birbirlerine bağımlı ve bundan dolayı sürekli birlikte hareket eden Genel Edebiyat Bilimi ile Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi’nin bir bileşkesi olan Komparatistik, edebiyat eleştirisi ve buna bağlı olarak edebiyat tarihi yazıcılığının gelişmesine vazgeçilemeyecek katkılar sağlayarak, ulusal edebiyatların dünya edebiyatı içindeki konumunun belirlenmesinde yadsınamayacak imkânlar sunmaktadır. Böylelikle, Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi olarak da ifade edilen Komparatistik, Edebiyat Bilimi altında bağımsız bir disiplin olmakla birlikte ulusal filolojilere önemli katkılarda bulunmaktadır. Bu çalışmada Komparatistik’in söz konusu edilen etki gücünü açıklayabilmek için dört kavram düzeyi ele alınmıştır; bunlar Genel ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimleri, Ulusal ve Dünya Edebiyatlarıdır. Bu bağlamda yanlış algılara sebep olan bir başka hususa da değinilmiştir: Komparatistik’in temel unsurlarından birini teşkil eden karşılaştırma eylemi asıl amaç değil, bilgiye ulaşmak ve analitik düşünceyi desteklemek için bir başlangıç noktasıdır. Genetik ve tipolojik karşılaştırmalar başka disiplinlerin yardımıyla metin odaklı incelemeleri insan algısına daha uygun hale getirir. Komparatistik’in sağladığı bu imkânları görmezden gelmek, ulusal edebiyat ürünü olan nitelikli eserlerin dünya edebiyatı içinde konumlandırılmasında, olumsuz yönde etki edebilir.


Anahtar Kelimeler


Komparatistik, karşılaştırmalı edebiyat, genel edebiyat, ulusal edebiyat, dünya edebiyatı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akerson, Fatma Erkman (2010). Edebiyat ve Kuramlar. İstanbul: İthaki Yay.

Arnold, Matthew (1857). On The Modern Element In Literature. https://tr.scribd.com/doc/11554174/Matthew-Arnold-On-the-Modern-Element-in-Literature [23.03.2018].

Aytaç, Gürsel (2003). Genel Edebiyat Bilimi. Ankara: Say Yay.

Aytaç, Gürsel (2003). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. Ankara: Say Yay.

Dyserinck, Hugo (1991). Komparatistik-Eine Einführung. Bonn: Bouvier Yay.

Eckermann, Johann Peter. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Kapitel 106. http://gutenberg.spiegel.de/buch/-1912/80 [2.1.2016].

Eckermann, Johann Peter. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Kapitel 106. http://gutenberg.spiegel.de/buch/-1912/106 [1.1.2016].

Gadamer, Hans Georg-Kuhn, Helmut vd. (2002). Edebiyat Nedir?çev. Şahbender Çoraklı-Ahmet Sarı. Erzurum: Babil Yay.

Green, Frederic Chrles (1939). Minuet-A Critical Survey of Frange And English Literary Ideas in the Eighteenth Century. Londra: J. M. Dent and Sons Yay.

Grimm, Jacob – Wilhelm. Deutsches Wörterbuch. http://woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GW16983#XGW16983 [2.1.2016].

Hoffmann, Angelika Corbineau (2000). Einführung in die Komparatistik. Berlin: Erich Schmidt Yay.

Johan, Rahman (2004). Comparative Literature- A Case Of Shaw And Bharatendu. Yeni Delhi: Sarup & Sons Yay.

Karataş, Turan (2011). Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Yedi Gece Kitapları Yay.

Müller, Dyes Klaus (1996). „Gattungsfragen“, Grundzüge der Literaturwissenschaft. ed. Arnold, Heinz Ludwig-Detering, Heinrich. Münih: DTV Yay.

Özdemir, Emin (1980). Türk ve Dünya Edebiyatı. Ankara: Ankara Üniversitesi S.B.F. Yay.

Petraraca, Francesco (2016). Canzoniere. çev. Kemal Atakay. İstanbul: Everest Yay.

Rederek, Horst (1986). Edebiyat Estetiği. çev. Aziz Çalışlar. Ankara: Kuzey Yay.

Remak, Henry (1961). “Comparative Literature-Its Definition and Funktion”. Comparative Literature: Method and Perspective. ed. Stallknecht, Newton P.-Frenz, Horst. Carbondale: Southern Illinois Universty Press Yay.

Sakallı, Cemal (1998). “Karşılaştırmalı Yazınbilim Kuramları ve Yöntem Sorunu”. Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları. ed. Ali Osman Öztürk. Konya: Selçuk Üniversitesi Vakfı Yay.

Schimmel, Annemarie (2012). Doğu-BatıYakınlaşmaları-Avrupanın İslam Dünyasıyla Karşılaşması. çev. Hüseyin Ağuiçenoğlu. İstanbul: Avesta Yay.

Szerb, Antal (2008). Dünya Yazın Tarihi. çev. Vural Yıldırım. Ankara: Dost Yay.

Zemanek, Evi-Nebrig, Alexander (2012). Komparatistik. Berlin: Akademie Yay.

Zima, Peter (1992). Komparatistik. Tübingen: Francke Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.