FARKLI BİR PLATFORMDA SİVİL TOPLUM VE TÜRKİYE / CIVIL SOCIETY ON A DIFFERENT PLATFORM AND TURKEY

Nuri DEMİREL

Öz


Farklı Bir Platformda Sivil Toplum ve Türkiye” isimli çalışmada, öncelikle civil society kavramının, dilimizdeki karşılığı olan sivil toplum kavramına evrilirken, yitirdiği ve bundan dolayı neden olduğu kavram ve anlam kargaşası ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca sivil toplum kavramının, toplumların tarihsel boyutta geçirdikleri dönüşüm süreçlerindeki izleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Sivil toplum kavramı öncelikle medenilik anlamı ve sonrasında, devletten ayrı bir alanı tanımlayan sivil toplum anlamı ile ele alınırken, kavramın siyaset alanındaki yansımalarından ziyade, sosyolojik boyutta kavramı ele alınmış ve tartışılmıştır. Sivil toplum kavramının kendisini var ettiği alanlardan biri olan sivil toplum örgütleri ve non-govermental organization (NGO) lar, temelde belirli niteliklerde sorgulanmış ve söz konusu sosyal alan sivil toplum örgütleri ve sosyal yaşam örgütleri olarak iki kategorik ayrımda tanımlanmıştır. Çalışmada Türk toplumsal tarihinin izlediği yol sivil toplum kriterinde sorgulanmış ve Türk toplumsal hayatının parçası olan sivil toplum örgütleri her açıdan tartışmaya açılmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Sivil toplum; siyasal toplum; sosyal yaşam örgütleri; sivil toplum örgütleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKDİMKEN, Resuhi ( 2000 ) : Langenscheidt Pocet English Dictionary, İstanbul, İnkılap, Kitapevi yay.

AKPINAR, Gönenç Ayşegül ( 2001 ) : Sivil Toplum, İstanbul, y.y.

AKŞİT, Bahattin, Ural Tol Uğraş, Küçükural Kurtuluş, Kurtuluş Cengiz ( 2005 ) : “Türkiye ve Orta Doğu’da Sivil Toplum Tartışmaları”Sivil Toplum ve Demokrasi , İstanbul, Kaknüs yay.

ARSLAN, Osman ( 2001 ) : Sivil Toplum ve Türkiye Gerçeği, İstanbul. Bayrak yay.

ATİKER, Erhan ( 1997 ) : Modernizm ve Kitle Toplumu,Ankara . Vadi yay.

BALİ, Cemal Akal ( 2003 ) : İktidarın Üç Yüzü , Ankara, Dost Kitapevi yay

DOĞAN, İsmail (2000 ) : Sivil Toplum Ondan Bizde de Var, İstanbul, Sistem yay.

DUVERGER, Maurice (1975 ) : Siyaset Sosyolojisi, İstanbul ,Varlık yay .

GÖKALP, Ziya ( 1976 ) : Türk Medeniyeti Tarihi, İstanbul , Kültür Bakanlığı yay.

MAGA, İlker ( 2001) : “ Sivil Toplum Devletin Büyümesidir”, Sivil Toplum Devletin Büyümesi, İstanbul, Yazı – görüntü- ses – yay.

MARDİN Şerif ( 2004 ) : Türkiye’de Toplum ve Siyaset, İstanbul, İletişim yay

ŞENEL, Alaeddin ( 1996 ) : Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara, Bilim ve Sanat yay.

İNTERNET KAYNAKÇA

Belge, Murat (05.07.2006 ); “ Sivil toplum nedir ?” Eğitim ve Sertifika Programı Seminerlerinden Derleme, ( Çevrimiçi) http://www.daneprairie.com/, ( 05 .07. 2006)

Kayademir, İbrahim (05.05.2006 ): Adam Ferguson’un Sivil Toplum Hakkındaki Görüşleri, ( Çevrimiçi ) http://www2.turkstudent.net/papers/viewpaper.php?paper=354, ( 05 Mayıs 2006 )

Kaleağası, Bahadır (03 .08. 2006): Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, ( Çevrimiçi ) http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=99543, (03.08. 2006)

Oruç Hikmet ( 04 . 04. 2005 ) : Türkiye de Sivil Toplumun Görünümü, (Çevrimiçi) htpp://www2.turkstudent.net/papers/viewpaper.php?paper=761.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.