URDU DİLİNDE VE TÜRKÇEDE SIFAT İŞLEVLİ YAN TÜMCE KONUSUNA KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ / A COMPARATIVE LOOK ON THE SUBJECT OF ADJECTIVE CLAUSE IN URDU AND TURKISH LANGUAGES

Hakan Kuyumcu

Öz


Bağlantılı dillerde isim veya fiil köküne çeşitli biçimbirimleri eklenir. Biçimbirimler her türlü türetme ve çekim işlemlerini gerçekleştirirler. Bu durumda Türkçede tümce anlambilimi açısından eklerinin çok önemli işlevleri yerine getirilir. Batı dillerinde rastlandığı gibi, Urdu dilinde de ikinci dereceden aktarmalar görülür. Bu aktarmalar bütün bir tümceyi bir başka düğüme aktararak ona bağlı bir işlev kazandırır ve bileşik tümceler meydana getirir.

Dünyada dil tipolojisinde tümceleri Özne + Nesne + Yüklem dizilişiyle kurulan dillerden olan Türkçe ve Urdu dili tümce anlambilimi belirgin sözdizimi özelliklerinde benzerlikler gösterseler de, bileşik tümcelerin kuruluş özelliğinden biri olan sıfatlaştırma noktasında ayrılmaktadır.

 Bu makalenin amacı sıfat işlevli yan tümceleri açıklamak ve ortaya çıkan sorunları ele almaktadır. Bir Hint-Avrupa dili olan Urdu dilinden Türkçeye ve Türkçeden Urdu diline çeviri sırasında karşılaşılan zorunlukları çözümlemeye çalışacağız.


Anahtar Kelimeler


Urdu sıfatlaştırma; ilgi adılı; ortaç

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABDIU, Xhemile, (2012 Summer), “Türkçede Bileşik Tümcelerin Özelliği Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3, p. 1–11.

ABD’ULHAK, (trz) Kavaid-i Urdu, Dehli.

ABDULGHAFUR, (tsz), Bahar-i Urdu, Lahor, Pakistan.

BAYRAKTAR, Nesrin, (2004), Türkçede Fiilimsiler, Ankara: TDK.

BİLİK, Nuriye, ÖZENÇ Nuray, (2007), Urdu Dili Grameri, İstanbul: LiteraTürk.

BUTT, Miriam, KING, Tracy vd., (2007), “Urdu Correlatives: Theoretical And Implementational Issues”, Proceeding of LFG07 Conference, CSLI Publications.

ERKMAN, Fatma - Şeyda OZİL, (1998), Türkçede Niteleme Sıfat İşlevli Yan Tümceler, İstanbul: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 22.

KOÇ, Nurettin, (1996), Yeni Dilbilgisi, İstanbul: İnkılap Yayınevi.

NAİM, C. M., (1999), Introductory Urdu, Vol.I, Chicago: University of Chicago.

SRIVASTAV, Veneeta, (1991), “The Syntax and Semantics of Correlatives”, Natural Language and Linguistic Theory 9:637-686, Netherlands: Kluver Academic Publishers.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2014 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.