Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları / Men's Attitudes Related to Gender Roles

İslam Can, Çağla Girgin Büyükbayraktar

Öz


Bu çalışmanın amacı, erkeklerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını farklı açılardan değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya ilinde ikamet etmekte olan basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilmiş 201 erkek oluşturmaktadır. Erkeklerin yaşlara göre dağılımları, 18-25 yaş aralığında 54 kişi (%26.9), 26-40 yaş aralığında 59 kişi (%29.4), 41-55 yaş aralığında 47 kişi (%23.4) ve 56 yaş ve üzerinde 41 kişi (%20.4) şeklindedir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak kişisel bilgi formu ve toplumsal cinsiyet rolü tutum ölçeğini içeren anket formu kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu araştırmacılar tarafından hazırlanmış olup, toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeği 2011 yılında Zeyneloğlu-Terzioğlu tarafından geliştirilmiş ve toplam 38 maddeden oluşan bir ölçektir. Araştırmadan elde edilen verileri analiz etmek için frekans analizi ve ANOVA yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, erkeklerin toplumsal cinsiyet tutumları ile yaşları arasındaki farklılıkların, erkek cinsiyet rolü hariç, tüm alt boyutlarda anlamlı olduğunu göstermektedir. Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ile eğitim düzeyleri arasındaki farklılıklara bakıldığında, toplumsal cinsiyet rolleri tutumu eğitim düzeyine göre tüm alt boyutlarda anlamlı bulunmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile evlenme şekli arasındaki farklılıklara bakıldığında, elde edilen sonuçlara göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumu evlenme şekline geleneksel cinsiyet rolü ve erkek cinsiyet rolü hariç tüm alt boyutlarda anlamlı bulunmuştur. Toplumsal cinsiyet rolleri tutumu dinin duyguları ve düşünceleri etkileme oranına göre eşitlikçi cinsiyet rolü ve evlilikte cinsiyet rolü hariç tüm alt boyutlarda anlamlı bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri, tutum, erkekler.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Addis, Michael E.& Mahalik, James R. (2003). “Men, Masculinity, And the Contexts of Help Seeking”. American Psychologist 58(1): 5-14.

Agacinski, Sylviane (1998). Cinsiyetler Siyaseti. Çev. İ. Yerguz. Ankara: Dost Kitabevi

Akgül-Gök, Fulya (2013). Evli Kadın ve Erkeklerin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algılarının Aile İşlevlerine Yansıması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Ü.

Amato, Paul R. & Booth, Alan (1995). “Changes in Gender Role Attitudes and Perceived Marital Quality”. American Sociological Review 60 (1): 58-66.

Andersen, Barbara L. & Cyranowski, Jill M. vd (1999). “Men’s Sexual Self-schema”. J Pers Soc Psychol, (76): 645-661.

Öngen, Burcu-Aytaç, Serpil (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi”. Sosyoloji Konferansları, 48 (2013-2): 1-18.

Basow, Susan A. (1992). Gender: Stereotypes And Roles. Belmont, CA, US: Thomson Brooks/Cole Publishing Co.

Bem, Sandra Lipsitz (1981). “Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing”. Psychological Review, 88 (4): 354-364.

Blee, Kathleen M. & Tickamyer, Ann R. (1995). “Racial Differences in Men's Attitudes about Women's Gender Roles”. Journal of Marriage and Family, 57, (1): 21-30

Bussey, Kay & Bandura, Albert (1999). “Social Cognitive Theory of Gender Development And Differentiation”. Psychological Review, (106): 676-713.

Can, İslam (2013). “Tarih, Toplum ve Kültür Bağlamında Aile ve Kadın”. Sistematik Aile Sosyolojisi. Ed. M. Aydın. Konya: Çizgi Kitabevi. 3. Baskı.

Cassidy, Margaret L. & Warren, Bruce O. (1996). “Family Employment Status and Gender Role Attitudes: A Comparison of Women and MenCollege Graduates”. Gender and Society, 10, (3): 312-329.

Connell, Robert William (1998a). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. Çev. C. Soydemir. İstanbul: Ayrıntı Yay.

Connell, Robert William (1998b). “Masculinities And Globalization”. Men And Masculinities 1 (1): 3-23.

Connell, Robert W. & Wood, Julian (2005). “Globalization and Business Masculinities”. Men and Masculinities, 7, (4): 347-364.

Cournoyer, Robert J. & Mahalik, James R. (1995). “Cross-Sectional Study of Gender Role Conflict Examining College-Aged and Middle-Aged Men”. Journal of Counseling Psychology, 42, (1): 11-19.

Cüceloğlu, Doğan (2006). İnsan ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi. 15. Baskı.

Çelebi, Nilgün (1990). Kadınlarımızın Cinsiyet Rolü Tutumları. Konya: Sebat Ofset

Dijsktra, Geske & Plantenga, Janneke (1997) Gender and Economics. A European Perspective, Londra: Routledge.

Durak, Mithat-Durak, E. Şenol vd. (2016). Aklımın Aklı: Psikoloji. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. 2. Baskı.

Eagly, Alice H. & Wood, Wendy (1999). “The Origins of Sex differences: Evolution Versus Social Structure”. American Psychologist, (54): 408-423.

Eisler, Richard M. & Blalock, Janice A. (1991). “Masculine Gender Role Stress: Implications For the Assessment of Men”. Clinical Psychology Review, 11(1): 45-60.

Ekiz, Durmuş (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. 5.Baskı

Ersoy, Ersan (2009). “Cinsiyet Kültürü İçerisinde Kadın ve Erkek Kimliği”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (2): 209-230.

Garst,Jennifer & Bodenhausen, Galen (1997). “Advertising's Effects on Men's Gender Role Attitudes”. Sex Roles, 36, (9/10): 551-572.

Gerrig, Richard J. & Zimbardo, Philip G. (2015). Psikolojiye Giriş Psikoloji ve Yaşam. Çev. G. Sart. Ankara: Nobel Yayınları. 19. Baskı

Good, Glenn. E. & Dell, Don M. et al. (1989). “Male Role And Gender Role Conflict: Relations to Help Seeking in Men”. Journal of Counseling Psychology, 36(3): 295-300.

Gül, Gülşah (2016). Evlilik Biçimleri Açısından Evlilik Uyumu, İlişkilerde Yükleme Tarzları Ve Psikolojik Dayanıklılık Değişkenlerinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hünler, Olga S. (2002). The Effects Religiousnesson Marital Satisfaction And The Mediator Role Of Perceived Marital Problem Solving Abilities Between Religiousness And Marital Satisfaction Relationship. Yüksek lisans tezi. Ankara: ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Karakaya, İsmail (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Edit. A. Tanrıöğen. Ankara: Anı Yay.

Liao, Tim Futing & Cai, Yang et al. (1995). “Socialization, Life Situations, And Gender-Role Attitudes Regarding The Family Among White American Women”. Sociological Perspectives, 38 (2): 241-260.

Lye, Diane N. & Waldron, Ingrid (1997). “Attitudes Toward Cohabitation, Family, And Gender Roles: Relationships To Values And Political Ideology”. Sociological Perspectives, 40 (2): 199-225.

Mahalik, James R. & Cournoyer, Robert J. et al. (1998). “Men's Gender Role Conflict And Use of Psychological Defenses”. Journal of Counseling Psychology, 45(3): 247-255.

Mensch, Barbara S. & Ibrahim, Barbara. L. Et al. (2003). “Gender-Role Attitudes among Egyptian Adolescents”. Studies in Family Planning, 34 (1): 8-18.

Onaran, Oğuz-Büker, Seçil vd. (1998). Eskişehir’de Erkek Rol ve Tutumlarına İlişkin Alan Araştırması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

Patterson, Joan M. & McCubbin, Hamilton I. (1984). “Gender Roles and Coping”. Journal of Marriage and Family, 46 (1): 95-104.

Plotnik, Rod (2007). Psikolojiye Giriş. Çev. T. Geniş. İstanbul: Kaknüs Yay.

Sancar, Serpil (2009). Erkeklik: İmkansız İktidar. Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yay.

Sancar, Serpil (2014). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti. Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar. İstanbul: İletişim Yay. 3. Baskı

Segal, Lynne (1992). Ağır Çekim. Değişen Erkeklikler Değişen Erkekler. Çev. V. Ersoy. İstanbul: Ayrıntı Yay.

Sönmez, Veysel-Alacapınar, Füsun G. (2017). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yay. 5. Baskı

Şendil, Gül- Korkut Yeşim (2008). “Evli Çiftlerdeki Çift Uyumu Ve Evlilik Çatışmasının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi”, Türk Psikiyatri Dizini. (28): 15-34.

Vefikuluçay, Duygu-Zeyneloğlu, Simge vd. (2007). “Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları”. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 26-38.

Wade, Jay C. (1996). “African American Men’s Gender Role Conflict: The Significance of Racial Identity”. Sex Roles, 34 (1/2).

Witt, Susan D. (1997). Parental İnfluence on Children’s Socialization to Gender Roles. Adolescence, San Diego: Libra Publishers.

Zeyneloğlu, Simge-Terzioğlu, Füsun (2011). “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellikleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (40): 409-420.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2018 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.