ADIYAMAN EFSANELERİNİ TASNİF DENEMESİ VE BUNLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / A TRIAL OF CLASSIFICATION ON ADIYAMAN LEGENDS AND AN ASSESSMENT

Necdet TOZLU

Öz


Bu makalede, Adıyaman ve çevresinden derlenen 171 efsane tasnif edilerek genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bireysel ve toplumsal açıdan efsanelerin işlevleri üzerinde durularak karakter yapılanmasında ve ortak idealler belirlemede efsanelerin rolü anlatılmıştır. Bir toplumu anlamanın yolu o toplumun beslendiği kaynakları tanımakla olur. Kültürel beslenme kaynaklarımız arasında çok önemli bir yeri olan efsanelere dikkat çekilerek bu efsanelerin çeşitli açılardan yöre halkı üzerindeki etkilerine değinilmiştir. Üzerinde durulan kimi efsanelerin özetleri verilmiş, milletlerin tarihî hafızalarının oluşmasında efsanelerin önemine işaret edilmiştir. Bu bağlamda Adıyaman efsanelerinin Türk milletinin ortak hafızasının oluşumu ve kültür birliğini sağlamadaki fonksiyonu da anlatılmaya çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Efsane; Adıyaman Efsaneleri; tasnif; Gölbağı; Kör Semsur; Öksüz Minare; Kız Kapan; Sözün Özü; kültür

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALPTEKİN, Ali Berat, (1988), “Bingöl Efsanelerinin Türk Efsaneleri İçindeki Yeri”, Seçuk Ünv. l. Milletlerarası Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Kongresi, Konya: Selçuk Ünv. Basımevi.

BACHOFEN, J. Jakob, (1997), Söylence, Din ve Anaerki, (Çev. Nilgün Şarman), İstanbul: Payel Yayınları.

BORATAV, Pertev Naili, (1992), 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul: Gerçek Yayınevi.

BRATTON, Fred Gladstone, (1995), Yakın Doğu Mitolojisi, (Çev. Nejat Muallimoğlu), İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fak. Vakfı Yayınları. Nu. 99.

DALYAN, M. Gökhan, (2007), Adıyaman Tarihi, Ankara: Yeni Reform Matb.

ERGİN, Muharrem, (1971), Dede Korkut Kitabı, İstanbul: MEB.

ERGUN, Metin, (1997), Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, Ankara: TDK Yayınları: 690.

GÖRKEM, İsmail, (2006), Elazığ Efsaneleri, Elazığ: Manas Yayıncılık.

MALİNOWSKİ, B. (2000), Büyü, Bilim ve Din, (Çev. Saadet Özkal), İstanbul: Kabala Yayınları.

OCAK, Ahmet Yaşar, (1983), Bektaşi Menakıbnâmelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul: Enderun Kitabevi.

SAKAOĞLU, Saim, (1980), Anadolu Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, Ankara: Ankara Ünv. Basımevi.

SAKAOĞLU, Saim, (2009), Efsane Araştırmaları, Konya: Kömen Yayınevi.

SEYİDOĞLU, Bilge, (1985), Erzurum Efsaneleri, İstanbul: KB Yayınları.

TOZLU, Necmettin, (2003), İnsandan Devlete Eğitim, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2011 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.