FRANSA MİLLÎ KÜTÜPHANESİNDEKİ CÖNKLERDE ÂŞIK ÖMER ADINA KAYITLI ŞİİRLER / POEMS REGISTERED IN ÂŞIK OMER’S NAME IN THE CONKS AT THE FRENCH NATIONAL LIBRARY

Yıldıray ÇAVDAR

Öz


17. yüzyıl, Türk Halk Edebiyatı’nın gelişme seyri açısından bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu yüzyıl özellikle adeta saz şairlerinin yıldızlarının parladığı bir dönem olmuştur.  Genelde çeşitli askerî sınıflar arasından yetiştiklerini bildiğimiz saz şairleri, orduyla birlikte İstanbul’a uzak serhat boylarında çeşitli mekânlarda ve meclislerde bulunmuşlar, halka hitap eden şiirler söylemişlerdir. Söz konusu yüzyılda âşık tarzı halk şiir denilince akla gelen üç büyük şair Karacaoğlan, Gevherî ve Âşık Ömer’dir. Her üç şair de halk arasında rağbet görmüş şiirleri beğeni toplamıştır. Özellikle bir divan tertip etmesi ve birçok nazım türünde şiir yazmasının yanı sıra şiirlerinin miktarı bakımından da mukayese edildiğinde Âşık Ömer’in diğer iki şaire göre ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Türk saz şiirinin en büyük şairlerinden sayılan Âşık Ömer’in divanı 2010 yılında yayımlanmıştır. Söz konusu eserde şairin 1455 şiiri yer almaktadır. Ancak şairin 2000’den fazla şiirinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu makalede Fransa Millî Kütüphanesinin Türkçe Yazmalar Bölümündeki mecmualar ve cönkler taranmış, cönklerde şairin yayımlanmış divanında bulunmayan on beş şiiri tespit edilerek Latin harflerine aktarılmıştır. Böylece Âşık Ömer’in divanına küçük de olsa bir katkı yapılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Âşık Ömer Divanı; Âşık Ömer; cönk; Türk saz şiiri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bibliotheque Nationale De France (Fransa Millî Kütüphanesi). Türkçe Yazma Eserler Bölümü. N845 1623, N845 1624, N845 1627, N845 1630 No.lu cönkler.

ÇAĞBAYIR, Yaşar (2007). Ötüken Türkçe Sözlük. İstanbul: Ötüken Yayınları.

DEVELLİOĞLU, Ferit (2009). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi.

ERGUN, Sadettin Nüzhet (1935). Âşık Ömer Hayatı ve Şiirleri. İstanbul: Semih Lütfi Matbaa ve Kitabevi.

KARAHAN, Abdülkadir (1991). “Âşık Ömer”. İslam Ansiklopedisi C. 4. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. 1.

KARASOY, Yakup-YAVUZ, Orhan (2010). Âşık Ömer Divanı. Konya: Ocak Grafik Tasarım.

KÖPRÜLÜ, Fuad (1962). Türk Saz Şairleri. Ankara. Milli Kültür Yayınları.

Şemseddin Sami (1899). Kâmûs-ı Türkî. İstanbul. İkdam Matbaası.

Türk Dil Kurumu (2012). Yazım Kılavuzu. Ankara: TDK Yay.

YAVUZ, Orhan (1988). “Türk Edebiyatında Cönkler, Hususiyetleri ve Dili”. Türk Dünyası Araştırmaları (54): 117-131.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.