ABDURRAHMÂN EŞ-ŞARKÂVÎ VE KEMAL TAHİR’İN ROMANLARINDA AİLE VE KADIN PROBLEMLERİ / FAMILY AND WOMEN PROBLEMS IN ABDURRAHMAN EŞ-ŞARKAVI AND KEMAL TAHIR’S NOVELS

Hasan HARMANCI

Öz


Mısır ve Türk romanı ortaya çıkış şekli ve gelişim özellikleri itibariyle pek çok ortak özellik taşır. Her iki toplumun yaşadığı birbirine benzer tecrübelerin roman türlerine de sirayet ettiği görülür. Modern Mısır edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Abdurrahmân eş-Şarkâvî (1920-1987) Mısır romanının olgunlaşma döneminin bir yazarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Romanlarında toplumun sorunlarını esas alan eş-Şarkâvî, klişe sol bir söylem veya kurgudan uzak durmuştur. Türk edebiyatının en dikkat çekici romancılarından biri olan Kemal Tahir (1910-1973) eserlerine toplumun dramını taşımış, meselelere tarafsızca yaklaşmış, siyasilerin ve halkın menfi ve müspet yönlerini objektif bir gözle değerlendirmiştir. Bu çalışma Abdurrahmân eş-Şarkâvî ve Kemal Tahir’in romanlarındaki aile ve kadın problemlerinin tahlilini ve karşılaştırmasını içermektedir.


Anahtar Kelimeler


Mısır romanı; Türk romanı; karşılaştırmalı edebiyat; edebiyat sosyolojisi; aile ve kadın problemleri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABDULĠANÎ, Muṣṭafâ (tsz.). ‘Abdurraḥmân eş-Şarḳâvî Mutemerriden, ed-Delâleeẕ-Ẕatiyyeve’l-İctimâʻiyye. Kâhire: Muessesetu Dâru’t-Teʻâvun.

DURGUN, Recep (2014). “Hint Edebiyatında Feminizm ve Amrita Pritam’ın Muskrahit ka Phançi Adlı Öyküsünün İncelenmesi”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (31): 147-160.

DURGUN, Recep (2016). “Racandar Singh Beydi’nin Öykülerinde Kadın Karakterler ve Kadın Sorunları”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (43): 207-214.

ES-SAKKÛT, Ḥamdî (2000). er-Rivâyetu’l-ʻArabiyye Bibliyûgrâfyâ ve Medḫal Naḳd, 1865 1995. Kâhire : Ḳısmu’n-Neşri bi’l-Câmi‘ati’l-Emrîkibi’l-Ḳahira.

EŞ-ŞARḲÂVÎ, ‘Abdurraḥmân (1965). Ḳulûb Ḫâliye. Kahire: Dâru’l-Ḳavmiyyeli’ṭ-Ṭıbâʻa ve’n-Neşr.

EŞ-ŞARḲÂVÎ, ‘Abdurraḥmân (2008). el-‘Arż. Kahire: Dâru’ş-Şurûḳ.

EŞ-ŞARḲÂVÎ, ‘Abdurraḥmân (t.y.a). eş-Şevâri‘u’l-Ḫalfiyye. Kahire: ʻÂlemu'l-Kutub.

EŞ-ŞARḲÂVÎ, ‘Abdurraḥmân (t.y.b). el-Fellâḥ. Kahire: ʿÂlemu'l-Kutub.

FEDAİ, Özlem (2010). “Kemal Tahir’in Romanlarında Kadınlar”. Kemal Tahir 100 Yaşında. ed. Ertan Eğribel- M. Fatih Andı. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 470-480.

KOYUNCU, Ahmet (2014). “Kadına Yönelik Şiddet Sarmalında Aile”. Aile Sosyolojisi Yazıları. ed. Mustafa AYDIN. İstanbul: Açılım Kitap. 235-258.

TAHİR, Kemal (2008). Büyük Mal. İstanbul: İthaki Yay.

TAHİR, Kemal (2010a). Köyün Kamburu. İstanbul: İthaki Yay.

TAHİR, Kemal (2010b). Hür Şehrin İnsanları. İstanbul: İthaki Yay.

TAHİR, Kemal (2013). Yediçınar Yaylası. İstanbul: İthaki Yay.

ZEYBEKOĞLU, Özge (2009). “Sosyal Problem Boyutuyla Aile”. Sosyal Problemler Sosyolojisi. ed. Nurşen ADAK. Ankara: Siyasal Kitabevi. 35-65.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Hasan HARMANCI

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/