TOPLUMSAL DÜNYANIN BEDENSEL TEMELLERİ: DURKHEİM, SİMMEL VE WEBER SOSYOLOJİSİNDE BEDENİN YERİ / BODILY FOUNDATIONS OF SOCIAL WORLD: THE PLACE OF BODY IN THE SOCIOLOGY OF DURKHEIM, SIMMEL AND WEBER

Hüseyin ÇİL

Öz


Beden, sosyolojinin bir konusu olduğundan beri onun sosyolojik teori içindeki konumu hep tartışılmıştır. Beden üzerindeki çoğu çalışmanın iddiası bedenin klasik sosyolojide önemli bir başlık olmadığı yönündedir. Bu çalışmalara göre beden, ancak Foucault, Bourdieu gibi isimlerin 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleştirdikleri çalışmalarla sosyolojinin asli bir konusu haline gelmiştir. Bu kısa tarihçe farklı biçimlerde bedenin sosyolojinin çok yeni bir konusu olduğu yönündeki iddiaları kanıtlamak için hep kullanılmıştır. Bu çalışma, klasik sosyoloji geleneğini beden başlığı altında yeniden gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışmada klasik sosyoloji geleneğinin farklı toplum ve sosyoloji perspektifine sahip üç ismine (Durkheim-Simmel-Weber) odaklanılmıştır. Çalışmayla, bu üç ismin topluma ilişkin perspektiflerinde bedenin izi sürülerek klasik sosyolojide bedenin yeri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Sonuç olarak ise adı geçen sosyologların gerek toplum nosyonlarının oluşumunda gerekse 19. yy toplumuna dair incelemelerinde bedenin asli bir rol oynadığı vurgulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Beden; klasik sosyoloji; Durkheim; Simmel; Weber.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BERGER, Peter L. - LUCKMANN, Thomas (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası Bir Bilgi Sosyolojisi İncelemesi. çev. Vefa Saygın Öğütle. İstanbul: Paradigma Yay.

BOTTOMORE, Tom - NİSBET, Robert (2010). “Yapısalcılık”. çev. Binnaz Toprak. Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. ed. Tom Bottomore - Robert Nisbet. İstanbul: Kırmızı Yay. 605-646.

Collins, Randall - Makowsky, Michael (2014). Toplumun Keşfi. çev. Nurgün Oktik. Ankara: Nobel Yay.

DESCARTES, Rene (2014). Yöntem Üzerine Konuşma. çev. Özcan Doğan. Ankara: Doğu Batı Yay.

DURKHEİM, Emile (2005a). “The Dualism Of Human Nature and İts Social Condition”. çev. İrene Eulriet & William Watts Miller. Durkheimean Studies. 11: 35-45. http://dx.doi.org/10.3167/175223005783472211.

DURKHEİM, Emile (2005b). Dini Hayatın İlkel Biçimleri. çev. Fuat Aydın. İstanbul: Ataç Yay.

FALK, Pasi (1997). Consuming Body. London: Sage Publication.

FRİSBY, David (2013). “Georg Simmel - Modernitenin İlk Sosyologu”. Modern Kültürde Çatışma. ed. Ali Artun. İstanbul: İletişim Yay. 9-51.

MAUSS, Marcell (2005). “Techiques of The Body”. The Body: A Reader. ed. Mariam Fraser & Monica Greco. London: Routledge. 73-77.

MELLOR, Philip & SHİLLİNG, Chris (2010a). “Body Pedagogics and The Religious Habitus: A New Direction for The Sociological Study of Religion”. Religion, (40): 27-38.

MELLOR, Philip & SHİLLİNG, Chris (2010b). “The Religious Habitus: Embodiment, Religion and Sociological Theory”. The Sociology of Religion. ed. Bryan S. Turner. United Kingdom: Wiley-Blackwell. 201-220.

MELLOR, Philip & SHİLLİNG, Chris (2014). “Re-conceptualising the Religious Habitus: Reflexivity and Embodied Subjectivity in Global Modernity.” Culture And Religion. 15 (3): 275-297.

MORGAN, David & SCOTT, Sue (1993). “Bodies in a Social Landscape”. Body Matters: Essay On The Sociology Of The Body. ed. David Morgan & Sue Scott. London: Falmer Press. 1-21.

NAZLI, Aylin (2009). “Sosyolojik Bakışın Eşiğindeki Beden”. Toplumbilim Dergisi. (24): 61- 68.

SENNET, Richard (2013). Kamusal İnsanın Çöküşü. çev. Serpil Durak - Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yay. 4. bs.

SENNET, Richard (2014). Karakter Aşınması. çev. Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı Yay. 9. bs.

SHİLLİNG, Chris (2005). The Body, İn Culture, Technology and Society. London: Sage Publication.

SİMMEL, Georg (2009a). “Metropol ve Zihinsel Hayat”. Bireysellik ve Kültür. çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yay. 317-329.

SİMMEL, Georg (2009b). “Sosyoloji Sorunu”. Bireysellik ve Kültür. çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yay. 47-57.

SİMMEL, Georg (2009c). “Duyuların Sosyolojisi”. Bireysellik ve Kültür. çev. Tuncay Birkan. İstanbul: Metis Yay. 219-231.

SİMMEL, Georg (2013). “Moda Felsefesi”. Modern Kültürde Çatışma. ed. Ali Artun. İstanbul: İletişim Yay. 101-132.

STAUTH, Georg - TURNER, Bryan S. (2005). Nietsche’nin Dansı. çev. Mehmet Küçük. İstanbul: Bilim ve Sanat Yay. 2. bs.

SYNNOTT, Anthony (2002). The Body Social: Symbolism, Self and Society. London: Routledge.

TİRYAKİAN, Edward A. (2010). “Emile Durkheim”. çev. Ceylan Tokluoğlu. Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi. ed. Tom Bottomore - Robert Nisbet. İstanbul: Kırmızı Yay. 214-265.

TURNER, Bryan S. (1991a). “Recent Development İn The Theory Of The Body”. The Body: Social Process and Cultural Theory. ed. Mike Featherstone, Mike Hepworth & Bryan S. Turner. London: Sage Publication. 1-35.

TURNER, Bryan S. (1991b). “The Discourse of Diet”. The Body: Social Proces nd Cultural Theory. ed. Mike Featherstone, Mike Hepworth & Bryan S. Turner. London: Sage Publication.157-169.

TURNER, Bryan S. (1991c). Religion and Social Theory. London: Sage Publication.

TURNER, Bryan S. (2008). The Body and Society. London: Sage Publication. 3th ed.

TURNER, Bryan S. (2014). Klasik Sosyoloji. çev. İdil Çetin. İstanbul: İletişim Yayınları.

WEBER, Max (2008). Sosyoloji Yazıları. çev. Taha Parla. İstanbul: Deniz Yay. 12. bs.

WEBER, Max (2010). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. çev. Gülistan Solmaz. Ankara: Alter Yay. 2. bs.

WEBER, Max (2012). Din Sosyolojisi. çev. Latif Boyacı. İstanbul: Yarın Yay.

WİLLİAMS, Simon J. & BENDELOW, Gillian (1998). The Lived Body. London: Routledge.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.