TALİP APAYDIN’IN ROMANLARINDA DİN (İSLAM) ALGISI / PERCEPTION OF RELIGION (ISLAMIC PERCEPTION) IN TALIP APAYDIN’S NOVELS

Bedia KOÇAKOĞLU, Nesrin ÇALIK

Öz


İlk insandan bu yana inanç, toplumları şekillendiren etmenlerden biridir. İnsanı ve medeniyeti yaşatan en önemli unsurlardan biri niteliğindeki edebiyat da din ile ilişki içerisinde olmuştur. Müslüman ilk Türk devleti Karahanlılardan beri Türk inanç sistemi ağırlıklı olarak İslam’dır. Türk edebiyatına bakıldığı zaman sanatçıların eserlerinde bir şekilde İslam’a yer verdikleri, bazen sanatı bir enstrüman gibi kullanıp toplumun din algısını dönüştürmeye çalıştıkları bazen de dinî unsurları sanat eserinin bir malzemesi olarak kullandıkları görülür. Edebiyatımızın toplumcu-gerçekçi yazarlarından biri olan Talip Apaydın; köyde büyümesi, köy enstitülü bir öğretmen olması sebebiyle sosyal hayata tanıklık etmiştir. Özellikle romanlarında toplumun çeşitli değerlerini yansıtarak onlara ayna tutmaya çalışmıştır. Bu açıdan onun romanlarında din algısına bakmak köy enstitülü bir yazar olarak sanatçının toplumun dinî yapısını nasıl değerlendirdiğini görmek açısından önemlidir. Bununla beraber, aydınlanmacı ve epistemolojik yaklaşımın dikkat çektiği Apaydın romanlarının, ontolojik bir zıtlık yaratması adına dinî değerlere nasıl baktığı dikkate değer bir husustur.


Anahtar Kelimeler


Talip Apaydın; Cumhuriyet Dönemi; din algısı; roman.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALTUNTAŞ, Halil-ŞAHİN, Muzaffer (2011). Kur’an Meali. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı.

APAYDIN, Talip (1961). Emmioğlu. İstanbul: Remzi Kitabevi.

APAYDIN, Talip (1981). Vatan Dediler. İstanbul: Yalçın Yay.

APAYDIN, Talip (2000a). Köylüler. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı Yay.

APAYDIN, Talip (2000b). Toz Duman İçinde. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yay.

APAYDIN, Talip (2007a). Ortakçılar. İstanbul: Literatür Yay.

APAYDIN, Talip (2007b). Tütün Yorgunu. İstanbul: Literatür Yay.

APAYDIN, Talip (2008a). Define. İstanbul: Literatür Yay.

APAYDIN, Talip (2008b). Yarbükü. İstanbul: Literatür Yay.

APAYDIN, Talip (2008c). Yoz Davar. Ankara: Başak Basın Yay.

APAYDIN, Talip (2013). Sarı Traktör. İstanbul: Literatür Yay.

AŞIKOĞLU, Nevzat Yaşar (1998). “Toplum Hayatımızda Dinin Yeri ve Din Eğitiminin Önemi”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2): 45-49.

AYDIN, Ali Rıza (2009). “İnanma İhtiyacı ve Dini Ritüellerin Psikolojik Değeri”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi (3): 87-99.

BİLMEN, Ömer Nasuhi (2003). Büyük İslam İlmihali. İstanbul: Kitaş Yay.

BİNYAZAR, Adnan (Ağustos 1969). “Sanatçılarla Konuşmalar, Talip Apaydın’la”. Varlık Dergisi (743): 11.

BUZPINAR, Şerif Turan (2004). “Osmanlı Hilafeti Meselesi; Bir Literatür Denemesi”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (1): 113-131.

ÇAKIN, Kamil (2004). Ahlak Üzerine Kırk Hadis ve Açıklaması. Ankara: Motif Yay.

DEURASEH, Nurdeen (Kasım 2003). “İslam Hukuku Alkollü İçkinin Tedavi Amaçlı Kullanılmasına Müsaade Etmiş midir?”. çev. Abdullah Çolak., Arab Law Quarterly (3-4): 192-206.

DURAL, Gökhan (2002). “Apaydın Talip”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi C. 1. Ankara: AKM Yay. 408.

EL-MISRÎ, Abdus-semi (1977). “İslam’da Ticaret Adabı”. (çev. Ramazan Şimşek). El- Va’yu’l-Îslâmî Dergisi (150): 477-484.

KÖKSAL, Ahmet (Nisan 1969). “Türkiye’nin Haritası Gecelere Göre Yapılmamış/ Talip Apaydın”. Papirüs Dergisi (35): 70-76.

KÖSE, Ali-AYTEN, Ali (2009). “Batıl İnançlar ve Davranışlar Üzerine Psikososyolojik Bir Analiz”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi (3): 49-51.

ÖZBERK, Fevziye (2012). Ortakçı’nın Oğlu Talip Apaydın. Ankara: Kaynak Yay.

ÖZDEMİR, Rifat (1994). “Osmanlı Devletinin Tarikat, Tekye ve Zaviyelere Karşı Takip Ettiği Siyaset”. OTAM1 (5): 259-310.

RITZER, George (2013). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. çev. Irmak Ertuna Howison. Ankara: Deki Yayınları.

TOPÇUOĞLU, Abdullah-Yasin Aktay (1999). Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm. İstanbul: Vadi Yayınları.

YAŞAROĞLU, M. Kamil (2006). “Namaz”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi C. 32. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi. 350-357.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.