ÇOCUKLARDA (8-11 YAŞ) ALGILANAN STRES ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI / ADAPTATION OF THE PERCEIVED STRESS SCALE IN CHILDREN (8-11 YEARS) INTO TURKISH

Tuncay ORAL, Ceyhun ERSAN

Öz


Bu çalışmanın amacı Snoeren-Hoefnagels (2014) tarafından geliştirilen Çocuklarda (8-11 Yaş) Algılanan Stres Ölçeği’nin bir grup öğrenci üzerinde Türkçeye uyarlama çalışmasının yapılmasıdır. Araştırmaya Denizli ilinde öğrenim gören 380 öğrenci katılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları orijinal formda olduğu gibi tek faktörlü yapının iyi uyum verdiğini göstermiştir (/sd=1,58, p>.001, RMSEA=.039, RMR=.03, GFI=.98, AGFI=.96, CFI=97). Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayıları .34 ile .54 arasında değerlere sahiptir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .76 ve test-tekrar test korelasyonu .71 olarak bulunmuştur. ÇASÖ’nün ölçüt bağıntılı geçerliği için yapılan hesaplamalara göre ölçeğin depresyon ile pozitif yönde anlamlı ilişkiye (r=.46, p<.01) sahip olduğu görülmüştür. Ölçek için yapılan geçerlik güvenirlik analiz sonuçları ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Algılanan stres; geçerlik; güvenirlik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKIN, Ahmet-ÇETİN, Bayram (2007). “The Depression Anxiety and Stress Scale (DASS): The Study of Validity and Reliability”. Educational Sciences: Theory and Practice 7 (1): 241-268.

American Psychological Association (APA) (2009). Stress in America. http://www.apa.org/news/press/releases/stress/2009/signs-stress.pdf [15.01.2017].

ARONSON, Elliot & WILSON, Timothy D. vd. (2012). Sosyal Psikoloji çev. Okhan Gündüz. İstanbul: Kaknüs Yay.

BALTAŞ, Acar-BALTAŞ, Zuhal (2012). Stres ve Başa Çıkma Yolları. İstanbul: Remzi Kitabevi. 29. bs.

BAYRAM, Nuran (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları. Bursa: Ezgi Yayıncılık. 3. bs.

BİLGE, Ayşegül-ÖĞCE, Filiz vd. (2009). “Algılanan Stres Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Uygunluğu”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2 (25): 61-72.

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yay. 22. bs.

CÜCELOĞLU, Doğan (2011). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. 22. bs.

ÇEKİÇ, Ali-AKBAŞ, Turan vd. (2015). “Anne Baba Stres Ölçeği’nin Türçeye Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Gaziantep University Journal of Social Sciences 14 (3): 647-667.

ÇOKLUK, Ömay-ŞEKERCİOĞLU, Güçlü vd. (2014). Sosyal Bilimler Için Çok Değişkenli Istatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 3. bs.

ESKİN, Mehmet-HARLAK, Hacer vd. (2013). “Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi”. New/Yeni Symposium Journal 51 (3): 132-140.

EVERS, Arne & VLIET-MULDER, Con J. et al. (2000). Documentatie Van Tests en Test Research in Nederland (Documentation of Tests and Test Research in the Netherlands). Assen: Van Gorcum.

KLINGMAN, Avigdor (2006). “Children and war trauma”. Handbook of child psychology. eds. W. Damon & R. Lerner. New York: Wiley. 6th ed.

KORKUT-OWEN, Fidan (2015). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: Anı Yayıncılık. 4. bs.

KOVACS, Maria (1981). “Rating Scales to Assess Depression in School-Aged Children”. Acta Paedo-Psychiatrica (46): 305-315.

LEVITT, Pat (2015). Toxic Stress and its Impact on Early Learning and Health: Building a Formula for Human Capital Development. https://www.purdue.edu/hhs/hdfs/fii/wp-content/uploads/2015/07/s_wifis32c02.pdf [05.02.2017].

LONGO, Mary F. (2000). “Lightening the Load for the Pressured Child”. The Education Digest 66 (1): 47-49.

LOVİBOND, Peter F. & LOVİBOND, Susan H. (1995). “The Structure of Negative Emotional States: Comparison of the Depression Anxiety Stress Scale (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories”. Behaviour Research and Therapy (33): 335-343.

MARSH, Herbert W. & BALLA, John R., et al. (1988). “Goodness-of-Fit Indexes in Confirmatory Factor Analysis: The Effect of Sample Size”. Psychological Bulletin (103): 391-410.

MARSH, Herbert W. & HOCEVAR, Dennis (1988). “A New More Powerful Approach to Multitrait-Multimethod Analyses: Application of Second-Order Confirmatory Factor Analysis”. Journal of Applied Psychology (73): 107-117.

MEYDAN, Cem Harun-ŞEŞEN, Harun (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.

MIDDLEBROOKS, Jennifer S. & AUDAGE, Natalie C. (2008). The Effects of Childhood Stress on Health Across the Lifespan. http://health-equity.pitt.edu/932/1/Childhood_Stress.pdf [28.01.2017].

ÖY, Belma (1991). “Çocuklar için Depresyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Türk Psikiyatri Dergisi (2): 132-136.

SAARNI, Carolyn (1999). The Development of Emotional Competence. New York: Guilford.

SEÇER, İsmail (2015). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi. Ankara: Anı Yayıncılık. 2. bs.

SNOEREN, Froukje & HOEFNAGELS, Cees (2014). “Measuring Perceived Social Support and Perceived Stress Among Primary School Children in the Netherlands”. Child Ind Res 7(3): 473-486.

ŞİMŞEK, Ömer Faruk (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Temel Ilkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

TABACHNICK, Barbara & FIDELL, Linda (2012). Using Multivariate Statistics.(6. Edition). New York: Harper Collins College Publishers.

TERZIAN, Mary & MOORE, Kristin A. et al. (2010). Assessing Stress in Children and Youth: A Guide for out-of-School Time Program Practitioners. Brief Research to Result. https://www.childtrends.org/wp-content/uploads/2010/10/Child_Trends-2010_10_05_RB_AssessingStress.pdf [27.01.2017].

TEZBAŞARAN, A. Ata (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yay.

THOMPSON, Ross A. (2014). Stress and Child Development. https://www.fcd-us.org/assets/2014/07/24_01_02.pdf [30.01.2017].

ULUĞ, Mücella (2010). Stres. İstanbul: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yay.

WIBLE, Carrie (2013). Why You Should Fake a Smile: How Your Emotions Affect Your Student's Learning. http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/contagious-emotions/ [27.01.2017].


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Tuncay ORAL, Ceyhun ERSAN

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/