ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİNDE ÖĞRENCİ MOTİVASYONU / MOTIVATION OF STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF GERMAN LANGUAGE AND LITERATURE

Zeki USLU, Ayşe UYANIK

Öz


Bu çalışmanın amacı, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde öğrenci motivasyonunu incelemek ve programda düzenlemeler yapılması için öneriler geliştirmektir. Konuya ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amacıyla likert tipi bir anket ölçeği hazırlanmıştır. Yirmi yedi önermeden oluşan veri toplama aracı, iki yüz yirmi beş kişilik bir örneklem grubuna uygulanmış, elde edilen veriler frekans ve yüzde hesabıyla çözümlenerek değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, Alman Dili ve Edebiyatı öğrencileri Almancayı, İngilizcenin ardından ikinci yabancı dil olarak öğrenmektedir. Bu nedenle hazırlık sınıflarında aldıkları dil eğitimi bölümdeki başarılarında çok önem taşımaktadır. Öğrencilerin bölümü seçmelerinde etkili olan araçsal motivasyonları orta düzeydedir. Bölümde okumanın idealleri olmadığı ve hazır bulunuşluk düzeylerinin orta seviyede olduğu görülmektedir. Motivasyon eksikliği nedeniyle başarılı olmak için yeterli çabayı göstermedikleri anlaşılmaktadır. Ders dışı etkinliklerin öğrenci motivasyonunu artıracağı öngörülmektedir. Bu saptamalara göre Alman Dili ve Edebiyatı müfredatında öğrenci merkezli, proje odaklı ve ders dışı etkinlikleri dikkate alan güncellemeler yapılmalıdır.


Anahtar Kelimeler


Alman Dili ve Edebiyatı programı; motivasyon; öğrenci görüşleri.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ACAT, Bahattin-DEMİREL, Seyfettin (2002). ”Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (31): 312-329.

AÇIKGÖZ, Kamile Ün (2005). Aktif Öğrenme. Eğitim Dünyası Yayınları. 7. bs.

ALYAZ, Yunus (2011). “Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Dilsel Seviyeleri ve Almancaya İlişkin Tutumları”. UÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 24 (2): 503-525.

APELTAUER, Ernst (1997).Grundlagen des Erst-und Fremdsprachenerwerbs. Eine Einführung, Fernstudieneinheit 15, Langenscheidt, Kassel.

DELLAL, Nevide Akpınar-GÜNAK, Duygu Bora (2009). “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Motivasyonları”. Dil Dergisi (143): 20-41.

DORNYEI, Zolt´n (1998).”Motivation in second and foreign language learning”. Language Teaching (31): 117-135. http://www.zoltandornyei.co.uk/uploads/1998-dornyei-lt.pdf [10.12.2016].

EDELMANN, Walter (1996). Lernpsychologie. Beltz. 5. Auflage

EDELMANN, Walter (2003). “Intrinsische und extrinsische Motivation”. Grundschule (4): 30-32.

EDMONSON, Willis (2004).”Individual Motivational Profiles: the Interaction between External and Internal Factors”. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 9 (2).21 pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/edmondson2.htm [25.01.2017].

ERDEN, Münire – AKMAN, Yasemin (2002). Gelişim ve Öğrenme. Arkadaş Yay. 11. bs.

GARDNER, Robert – LAMBERT, Wallace (1959). “Motivational variable in second language acquisition”. Canadian Journal of Psychology (13): 266-272

GARDNER, Robert - LAMBERT, Wallace (1972). Attitudes and motivation in secondlanguage learning. Rowley, MA: Newbury House.

GROTJAHN, Rüdiger (2004). "Tests and Attitude Scales for the Year Abroad” (TESTATT): Sprachlernmotivation und Einstellungen gegenüber Sprechern der eigenen und der fremden Sprache”. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 9(2).23 pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Grotjahn2.htm [26.01.2017].

İŞGÜZEL, Bahar (2013). “Almanca Öğretmen Adaylarının Alman Diline Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Saptanması”. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8 (12): 607-614.

İŞİGÜZEL, Bahar (2012). “Motivasyon: Yabancı Dil Dersinin Hormonu”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1): 29-41. http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/17377/181503 [27.01.2017].

KIRCHNER, Katharina (2004).”Motivation beim Fremdsprachenerwerb: Eine qualitative Pilotstudie zur Motivation schwedischer Deutschlerner”. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 9 (2). 32 pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Kirchner2.htm [26.01.2017].

KLEPPIN, Karin (2004). “Bei dem Lehrer kann man ja nichts lernen, Zur Unterstützung von Motivation durch Sprachlernberatung“, Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 9(2).16 pp. http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Kleppin2.htm [27.01.2017].

KÖKSAL, Handan - MADEN, Sevinç (2016). “Der Faktor ‚Sommerferien‘ beim Übergang von der Vorbereitungsklasse in die Deutschlehrerausbildung”. Diyalog 1: 73-87.

LIST, Gudula (2002). “Motivation im Sprachunterricht”.Fremdsprache Deutsch, Heft 26/2002, 6-10.

RAMPILLON, Ute (1995). Lernen Leichter Machen. Hueber.

RIEMER, Claudia-SCHLAK, Torsten (2004). “Der Faktor Motivation in der Fremdsprachenforschung. Einleitung in das Themenheft”. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht [Online] 9 (2). 3 pp. Erhältlich unter http://www.ualberta.ca/~german/ejournal/Riemer_Schlak2.htm [27.01.2017].

SARIER, Yılmaz (2016). “Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 31 (3): 609-627.

SCHLAG, Bernhard (2006). Lern- und Leistungspsychologie. Verlag für Sozialwissenschaften. 2. Auflage.

SCHRÖDER, Hartwig (1992). Grundbegriffe der Pädagogischen Psychologie:Von “Abnormalität“ bis“Zugpferd- Effekt“. Arndt Verlag, München.

USLU, Zeki-ÖZEK, Yeşim (2004). “Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının İkinci Yabancı Dili Öğrenmeye İlişkin Tutum ve Görüşleri”. İÜ Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (2): 129-140.

WICKE, Rainer (2004). Aktiv und Kreativ Lernen. Projektorientierte Spracharbeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Hueber.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Zeki USLU, Ayşe UYANIK

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/