ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞINDA ASURLU TÜCCARLAR İLE ANADOLU HALKI ARASINDA İLİŞKİLER / CONTACTS BETWEEN ASSYRIAN MERCHANTS AND ANATOLIAN NATIVES IN THE ASSYRIAN TRADE COLONY PERIOD

Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ

Öz


M.Ö. 1950-1730 yılları arasında Kuzey Mezopotamya bölgesinde yer alan Asurlu tüccarlar Orta Anadolu’ya ticaret yapmak için geliyorlardı. Bu ticaretin iyi işlemesi için, Asurlu tüccarlar Anadolu’da yerel beyliklerle antlaşmalar yaparak, bir ticaret ağının temellerini atmış oluyorlardı. Anadolu’da ticaret yapacak olan Asurlu tüccarlar, yerel toplumun iki grubuyla karşılaşmaktaydılar. Bunlardan birincisi yöneticinin ve onun memurlarının bulunduğu yerli saraylardı. Tüccarlar bu grup ile daha çok hukuksal ve finansal konularda iletişime geçmekteydiler. Asurluların karşılaştıkları bir diğer yerli grup ise, halk tabakasıydı. Dönemin başlarında ayrı mahallelerde yaşayan ve yerli halkla fazla iç içe olmayan Asurlular, zamanla yerli kadınlar ile evlilik yaparak ve yerliler ile ticari faaliyetleri artırarak, yerel topluma daha fazla entegre olmuşlardı.


Anahtar Kelimeler


Orta Anadolu; Asurlu tüccarlar; yerli beylikler; yerli halk; ilişki

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALBAYRAK, İrfan, (1998), “Koloni Çağında Yerli Bir Bayan 'Madawada'” III. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirisi, Eylül 1996 Çorum, 1-14.

ALBAYRAK, İrfan, (2000), “Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Asurlu Tüccarlar ile Yerli Halk Arasındaki İlişkiler”, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 35-42.

ALBAYRAK, İrfan, (2004), “ana kaspim annīm Šamaš-abī qātātum Bu Gümüş İçin Šamaš-abī Kefildir” ArAn 7/ 2, Ankara, 1-12.

ALBAYRAK, İrfan, (2006), Kültepe Tabletleri IV, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

ALBAYRAK, İrfan, (2008), “A Rubā’um Letter Sent to Kārum Kaneš”, (ed) C. Michel, Old Assyrian Studies in Memory of Paul Garelli (Old Assyrian Archives, Studies, Vol. 4), PIHANS 112, Leiden, 111-115.

BALKAN, Kemal, (1955), Kaniš Kārum’unun Kronoloji Problemleri Hakkında Müşahedeler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

BALKAN, Kemal, (1974), .,”Cancellation of Debts in Cappadocian Tablets from Kültepe”, K. Bittel/Ph. H. J. Houwink ten Cate/E. Reiner (ed.), Anatolian Studies Presented to H. G. Güterbock on the Occasion of his 65th Birthday (= PIHANS) 35, 29-41.

BARJAMOVIC, Gojko, (2005), A Historical Geography of Ancient Anatolia in the Assyrian Colony Period (basılmamış Doktora Tezi), Copenhagen.

BAYRAM, Sabahattin, (1990), “Kültepe Tabletlerinde Geçen Yeni bir Vâde İfâdesi ve Çıkan Neticeler, X. Türk Tarih Kurumu Basımevi, II cilt, Ankara, 453-462.

BAYRAM, Sabahattin-ÇEÇEN, Salih, (1995),” 6 Neue Urkunden Über Heirat und Scheidung aus Kaniš”, AnAr 1, Ankara, 1-12.

BİLGİÇ, Emin, (1941), “Asurca Vesikalara Göre Etilerden Önce Anadolu’da Maden Ekonomisi”, Sümeroloji Araştırmaları, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt VI, sayı 1-2, Ankara, 913-950.

BİLGİÇ, Emin, (1951), “Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi IX. Ankara, 227-238.

BİLGİÇ, Emin-BAYRAM, Sabahattin, (1995), AKT II, Ankara.

ÇEÇEN, Salih, (1990), “Yeni Asur Belgelerine Göre Yerli-Asurlu Münasebetleri”, Uluslar arası I. Hititoloji Kongresi Bildirileri, Çorum, 140-151.

ÇEÇEN, Salih-HECKER, Karl, (1995),“ina mātika eblum Zu einem neuen Text zum Wegerecht in der Kültepe-Zeit”, AOAT 240, Neukirchen-Vluyn, 31-41.

DARGA, A. Muhibbe, (1984), Eski Anadolu’da Kadın, 2. Basım, İstanbul.

DERCKSEN, Jan G., (1996), The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia, PIHANS. Leiden, İstanbul.

DERCKSEN, Jan G., (2004), “Some Elements of Old Anatolian Society in Kaneš”, (ed) J.G. Dercksen, Assyria and Beyond, Studies Presented to Mogens Trolle Larsen, PIHANS 100, Leiden, 137-177.

DONBAZ, Veysel, (1989), “Some Remarkable Contracts of I-B Period Kültepe Tablets”, Anatolia and the Ancient Near East Studies in Honor of Tahsin Özgüç, ed. K. Emre, M. Mellink, B. Hrouda, N. Özgüç, Ankara, 75-98.

EDZARD, D. O., (1989), “Altassyrisch Nuwa’um”, Anatolia and the Ancient Near East Studies in Honor of Tahsin Özgüç,, eds. K. Emre, B. Hrouda, M. J. Mellinki N. Özgüç, Ankara, 107-109.

ERKUT, S., “Kültepe Metinlerinde Geçen amūtu(m) Üzerine”, Belleten Cilt 71, sayı 260, Ankara, 1-4.

FORLANINI, Massimo, (1995), “ The Kings of Kaniš”, Atti del II Congresso Internazionale di Hittitologia, ed. O. Carubba, M. Giorgieri, C. Mora, 123-132.

GARELLI, Paul, (1963), Les Assyriens En Cappadoce, Paris.

GÜNBATTI, Cahit, (1989), “Ev Satışı ile İlgili Beş Kültepe Tableti ve Bunlardan Çıkan Bazı Sonuçlar”, Belleten Cilt LIII, sayı 206, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 51-62.

GÜNBATTI, Cahit, (1994), “Kültepe Tabletlerine Göre Kadınların Ticari Faaliyetleri Hakkında Bazı Gözlemler”, XI. Türk Tarih Kongresi I. Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 191-200.

GÜNBATTI, Cahit, (1996), “Two New Tablets Throwing Light on the Relations Between Anatolian Kings and Assyrian Merchants in the Period of the Assyrian Colonies”, ArAn 2, Ankara, 25-37.

GÜNBATTI, Cahit, (2004), “Two Treaty Texts Found at Kültepe”, ed. J.G. Dercksen Assyria and Beyond. Studies Presented to M. T. Larsen, Leiden, 249-268.

HECKER, Karl, (1989), “Zur Rolle der Einheimischanatolischen Bevölkerung im Altassyrischen Fernhandel mit Kleinasien”, IX. Türk Tarih Kongresi, I. Cilt, Ankara, 145-152.

HECKER, Karl, (1996), “Rechtlos in der Fremde?”, 1995 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 145-159.

KIENAST, Burkhard., (1960), ATHE, Basel.

KILIÇ, Yusuf-DURMUŞ, Hande, (2009), Y.-H., “Eski Mezopotamya’da Din Kadınları (Rahibleler)“, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSA), yıl 13 sayı 1, Ankara, 159-178.

LARSEN, Mogens T., (1976), The Old Assyrian City-State and its Colonies, Mesopotamia Studies in Assyriology ,Vol. 4, Akademiske Forlag, Kopenhagen.

LARSEN, Mogens T., (2002), The Aššur-nādā Archive, (OAA 1), PIHANS, Leiden.

LEWY, Julius, (1930), “Old Assyrian Documents From Asia Minor”, AHDO, 91-108.

MICHEL, Cecile, (1991), “Guerre et commerce chez les Assyriens”, La guerre au Proche-Orient dans l’antiquité, Les Dossiers de l’Archéologie 160, 64-69

MICHEL, Cecile, (2001), Correspondance des Marchands de Kanish au début du II ͤ Millénaire avant J.-C., Paris.

MICHEL, Cecile-GARELLI, Paul, (1996), Heurts avec une Principauté Anatolienne” WZKM, Viyena, 277-290.

ORLIN, L. Lawrence, (1970), Assyrian Colonies in Cappadocia, Paris.

ÖZ, Esma-ALBAYRAK, İrfan, (2005), “1963 Yılı Kültepe Kazısında Ele Geçen Altı Yeni Tablet”, ArAn 8/2, Ankara, 21-45.

SEVER, Hüseyin, (1996), “Die Urformen der Börse und Inflation in Anatolien und ein Gestein, Dessen Ausfuhr in der Zeit der Kolonie aus Anatolien Verboten ist (1970-1750 v.Chr.)”, Belleten, cilt LX, sayı 228, Ankara, 237-246.

STEPHENS, F.J., (1927), KTP, JSOR 11.

VEENHOF, Klaas R., (1972), Aspects of Old Assyrian Trade and its Terminology, Leiden.

VEENHOF, Klaas R., (1977), “Some Social Effects of Old Assyrian Trade”, IRAQ 39, Londra, 109-118.

VEENHOF, Klaas R.-EIDEM, Jesper (2008), Mesopotamia, The Old Assyrian Period, Academic Press Fribourg Vandenhoesck & Ruprecht Göttingen.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/