NİSÂRÎ ve FİHRİST-İ ŞÂHÂN’I / NİSARİ AND FİHRİST-İ ŞAHAN

Ekrem BEKTAŞ

Öz


Klasik Türk edebiyatında, Osmanlı padişahlarını tanıtmak üzere yazılan ve Fihrist-i Şâhân adı ile anılan manzum eserlerin sayısı azdır. XVII. yüzyıl şair ve tarihçilerinden olan Nisârî’nin de bu amaçla yazdığı bir Fihrist-i Şâhân’ı vardır. Manzume Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi’den IV. Mehmed’e kadar gelen padişahları içermektedir. Bu yazıda Nisârî ve manzumesi üzerinde durulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Nisârî; Fihrist-i Şâhân; Osmanlı Padişahları; divân şiiri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABDURRAHMAN-İ HİBRÎ, Enîsü’l-Müsamirîn fî-Târìhi Edirne, DTCF Kütüphanesi İ. Saib, No: 5200.

AHMET RIZÂ TRABZONÎ (2000), Manzûme-i Sivastopol, (Çeviren: Veysel Usta), Ankara: Kültür Bakanlığı.

BABİNGER, Franz (1992), Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, (Çev. Prof. Dr. Coşkun Üçok), (Mersin) Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

BANARLI, Nihat Sami (1939), “Dâsitân-ı Tevârih-i Mülûk-i Âl-i Osmân”, Türkiyat Mecmuası, C. IV’den ayrı basım, İstanbul:

BURSALI MEHMED TAHİR (2000), Osmanlı Müellifleri, Ankara: Bizim Büro Basımevi.

COĞRAFYA YAZMALARI KATALOGU (Komisyon), II. Fasikül, İstanbul: Maarif Vekilliği.

ÇABUK, Vahid (1976), “Osmanlı Pâdişahlarının Manzum Tarihçesi, Fihrist-i Şâhân”, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, Ankara:

ÇOŞKUN, Menderes (2002), Manzum Bir Şairleri Tezkiresi: Hasîb'in Silkü'l-Le'âl-i Âl-i Osmân'ınındaki Şair Biyografileri, Ankara: Bizim Büro Basımevi.

ESRAR DEDE, (2000), Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye İnceleme-Metin, (Haz. Dr. İlhan Genç), Ankara: AKM Yayınları.

GÜFTİ (2000), Güftî ve Teşrìfâtü’ş-Şuèarâsı, (Haz. Kâşif Yılmaz), Ankara: AKM Yayınları.

İPEKTEN, Haluk vd. (1988), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

KURTOĞLU, Orhan (2003), “Solak-zâde Hemdemî’nin Fihrist-i Şâhân’ına İki Zeyl”, Diriözler Armağanı, Ankara:

MEHMED SÜREYYÂ (1971), Sicill-i Osmanî, C. IV, England: Gregg İnternational Publishers Limited.

MUSTAFA NEDİM (1943), Zafer-nâme, İstanbul Kütüphaneleri Tarih ve Coğrafya

MUSTAFA SAFÂYÎ EFENDİ (2005), Tezkire-i Safâyî (Haz. Prof. Dr. Pervin Çapan), Ankara: AKM Yayınları.

MÜSTAKİM-ZÂDE Süleyman Sa’deddin Efendi (2000), Mecelletü’n-Nisâb, Tıpkıbasım, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

ÖZTÜRK, Necdet (2005), Historians of The Ottoman Empire, www.ottomanhistorians.com/database/html/hadidi.html. erişim tar: 20.05.2010

RIZÂÎ, (1943), Sivastopol Muharebesi, İstanbul Kütüphaneleri Tarih ve Coğrafya Yazmaları Katalogu (Komisyon), II. Fasikül, İstanbul: Maarif Vekilliği.

SAFÂYÎ TEZKİRESİ, Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi Yazmaları M. Con, No:601

SOLAK-ZÂDE MEHMED HEMDEMÎ (1271), Solak-zâde Tarihi, İstanbul: İsmail Beliğ (1999), Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eşèâr (Haz. Abdulkerim Abdulkadiroğlu), Ankara: AKM Yayınları.

ŞEYHÎ MEHMED EFENDİ (1989), Vekayiü’l-Fuzalâ, C. III (Haz. Abdulkadir Özcan), İstanbul: Çağrı Yayınları.

TALİBÎ-İ KEFEVÎ, (1943), Tevârih-i Âl-i Osmân, İstanbul Kütüphaneleri Tarih ve

TUMAN, Nâil (2001), Tuhfe-i Nâilî, C. II, (Haz. Cemâl Kurnaz-Mustafa Tatçı), Ankara: Bizim Büro Yayınları.

ÜNVER, İsmail (1979), “Ahmed-i Rıdvan’ın İskender-nâmesindeki Osmanlı Tarihi (Nusret-nâme-i Osman) Bölümü”, Türkoloji Drgisi, C. VIII, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

YAZMALARI KATALOGU (Komisyon), II. Fasikül, İstanbul: Maarif Vekilliği.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Ekrem BEKTAŞ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/