TÜRK HARF DEVRİMİ ÖNCESİ BİR ALFABE ÖNERİSİ: İLMÎ VE TARİHÎ ESASLARA NAZARAN HARFLERİMİZ LATİN HARFLERİNİN AYNIDIR ADLI ESER / AN ALPHABET PROPOSAL BEFORE THE TURKISH REFORM OF LETTERS: THE WORK ENTITLED AS OUR LETTERS ARE THE SAME AS LATIN IN TERMS OF SCIENTIFIC AND HISTORICAL PRINCIPLES

Abdulmuttalip İPEK

Öz


Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile Arap alfabesi Türkler arasında kullanılmaya başlanmış ve bu alfabe zamanla Türklerin hâkim olduğu coğrafyaya yayılmıştır. Türk dilinde mevcut bazı sesleri karşılamayan Arap alfabesi için ise zaman zaman harf eklemeleri yapılarak bu alfabenin ıslahı yoluna gidilmiştir. Bununla birlikte Türk yazısındaki reform hareketlerinin bilimsel olarak sorgulanmaya başlandığı XIX. yüzyıla kadar Arap alfabesi, geleneksel fonetik ve imla hususiyetlerini muhafaza etmiştir. XIX. yüzyıla gelindiğinde ise Türk dünyasında cereyan eden siyasi, sosyo-kültürel hadiselere ve özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında artan basın-yayın faaliyetlerine bağlı olarak Türk toplulukları arasında alfabe tartışmaları başlamıştır. Türk basınında yaşanan alfabe değişikliği tartışmalarına paralel olarak Latin alfabesine geçmeden beş yıl önce 1339/1923 yılında Tahsin Ömer imzasıyla 40 sayfalık bir kitapçık yayımlanmıştır. Tahsin Ömer bu eserde Arap ve Latin harflerinin 3000 sene evvelki Finike alfabesine dayandığını, Finike alfabesinin ise eski Mısırlılara ait hiyeroglif yazısından meydana geldiğini belirterek söz konusu alfabelerin yazı evreleriyle birlikte karşılaştırmalı tablolarını vermiştir. Üstelik bununla da kalmayıp henüz Latin alfabesi kabul edilmemişken “Türkçemiz Latin Harfleriyle Nasıl Yazılacak?” başlığı altında Latin alfabesine dayanan yeni bir Türk alfabesi oluşturmuştur. Azerbaycanlı Ahundzâde’den sonra, Tahsin Ömer’in alfabe önerisi Türkiye’de bir öncü olmakla birlikte her nedense gereken ilgiyi görmemiş ve bu küçük eser dil reformu üzerine araştırma yapanlardan birkaç isim dışında kimsenin dikkatini çekmemiştir. Bu makalede, Beyazıt Devlet Kütüphanesi 201119/494.35-1 numarada kayıtlı ve daha evvel yayımlanmamış olan “İlmî ve Tarihî Esaslara Nazaran Harflerimiz Latin Harflerinin Aynıdır” adlı Osmanlı harfleriyle yazılmış eser, yeni yazıya aktarılarak Tahsin Ömer’in alfabe değişikliği hakkındaki görüşleri değerlendirilmeye çalışılacaktır.


Anahtar Kelimeler


Tahsin Ömer; alfabe; Arap harfleri; Latin harfleri; Harf Devrimi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALPAY, Meral (1976). Harf Devriminin Kütüphanelerde Yansıması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay.

EREN, Hasan (2006). “Türk Dilinin Kurucusu ve Kurtarıcısı Atatürk”. Ankara Üniversitesi’nin 60. Kuruluş Yılı Armağanı: Atatürk ve Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültürü Konusunda Seçme Yazılar. ed. Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi Yay. 89-100.

ERTEM, Rekin (1991). Elifbe’den Alfabeye -Türkiye’de Harf ve Yazı Meselesi-. İstanbul: Dergâh Yay.

GALANTİ, Avram (1996). Arabî Harfleri Terakkimize Mâni Değildir. çev. Fethi Kale. İstanbul: Bedir Yay.

KORKMAZ, Zeynep (1963). Türk Dilinin Tarihî Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay.

LEVEND, Âgâh Sırrı (1973). Dil Üstüne. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

LEWIS, Geoffrey (2007). Trajik Başarı Türk Dil Reformu. çev. Mehmet Fatih Uslu. İstanbul: Paradigma Yay.

NECİB ASIM (2012). Kitap. haz. Ali Yıldız. İstanbul: Büyüyen Ay Yay.

ÖZERDİM, Sami N. (1998). Yazı Devriminin Öyküsü. İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi Yay.

SADOĞLU, Hüseyin (2010). Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.

SARAÇ, Tahsin (1985). Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük. İstanbul: Adam Yay.

ŞİMŞİR, Bilâl N. (2008). Türk Yazı Devrimi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay.

TURAN, Şerafettin (1995). Türk Devrim Tarihi C. III. -Yeni Türkiye’nin Oluşumu (Birinci Bölüm) (1923-1938)-. Ankara: Bilgi Yay.

USER, Hatice Şirin (2015). Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yay.

UZUN, Mustafa (1994). “Ebced”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. X. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 68-70.

ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir (1998). Atatürk ve Harf Devrimi. İstanbul: Cumhuriyet Gazetesi Yay.

YÜCEL, Tahsin (1982). Dil Devrimi ve Sonuçları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.