MOLLA CÂMÎ’NİN AKÂİT RİSALESİ ve TÜRKÇE MANZÛM BİR TERCÜMESİ / MOLLA CÂMÎ’S “MIR’ATUL AKAIT” AND A TRANSLATION OF IT INTO TURKISH

Ahmet SEVGİ

Öz


İranlı âlim, şair ve mutasavvıf Molla Câmî'nin (1414-1492) Klâsik Türk Edebiyatına tesiri sanılandan çok daha fazla ve dâimî olmuştur. Câmî, özellikle din ve tasavvuf konularında klâsik şairlerimiz tarafından üstat kabul edilmiş ve eserleri defalarca Türkçeye tercüme edilmiştir. Biz bu bildirimizde Molla Câmî'nin 225 beyitlik “Mir’âtü'l-Akâid” adlı eserini kısaca tanıtarak Duhanîzâde (16. asır) tarafından yapılan Türkçe manzum bir tercümesi üzerinde duracağız…


Anahtar Kelimeler


Molla Câmî; Klâsik Türk Edebiyatı; Duhanîzâde; Mir’âtü'l-akâi; tercüme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABDURRAHMAN CÂMÎ, (1337), Mesnevî-i Heft-evreng, (nşr. Murtazâ-Müderris-i Gîlânî), Tahran.

ÂŞIK ÇELEBİ, (2010), Meşâ‘iru'ş-Şu‘arâ, (hzl. Prof. Dr. Filiz Kılıç), İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

ATEŞ, Ahmet, (1968), İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzûm Eserler (Üniversite ve Nuruosmaniye Kütüphaneleri), İstanbul: MEB Yay.

KÜLEKÇİ, Numan, (1999), Mesnevî Edebiyatı Antolojisi, Erzurum: Aktif Yay.

MEVLÂNÂ MOLLA CÂMÎ, (1964), Mir’âtü'l-Akâ’id (Tercüme Eden: Müderris Tâhiru'l-Mevlevî), İstanbul: Orhan Mete ve Ortağı Koll. Şti. Matbaası.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Ahmet SEVGİ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/