ATATÜRK KİTAPLIĞI YAZMA ESERLER BÖLÜMÜ K280 NUMARALI ŞİİR MECMUASI / THE POETRY JOURNAL NUMBERED K280 AT THE ATATURK LIBRARY, SECTION OF MANUSCRIPTS

Abdullah UÇAR

Öz


Şiir mecmuaları, klâsik edebiyat araştırmalarına kaynaklık eden önemli malzemelerdendir. Bu mecmualar, derlendikleri dönemin edebî beğenisini, şairlerini ve şiirlerini ortaya koyarlar. Ayrıca mecmualar, divanı bulunmayan ya da başka kaynaklarda adı geçmeyen şairlerin şiirlerini ihtiva ettiklerinden edebiyat tarihimiz için önemlidirler. Kütüphanelerde genellikle “Mecmua-i Eş‘âr” ya da “Mecmuatü’l-Eş‘âr” adlarıyla kayıtlı olan şiir mecmuaları arasında, özellikle klâsik şiirimize ait belirli nazım şekillerini ve türlerini bir araya getiren mecmualar da bulunmaktadır. Çalışmamıza konu olan bu şiir mecmuası İBB Atatürk Kitaplığı Yazma Eserler Bölümü K280 numarada kayıtlıdır. 32 varaktır. Mecmuada 71 şiir bulunmaktadır. Bazı şiirler hece ölçüsü ile yazılsa da çoğu aruz vezni ile yazılmıştır. Mecmua çoğunlukla gazellerden oluşmaktadır. Tertipli değildir. Ne zaman ve kim tarafından yazıldığını tespit edemediğimiz mecmuada Arşî, Azbî, Bosnevî, Celâlî, Kaygusuz Abdal, Niyâzî-i Mısrî, Muhîtî, Sürûrî, Vehbî’nin şiirleri yer almaktadır. Mecmua oldukça sadedir. Metin harekesizdir. Çoğunluğu siyah mürekkeple, açık kahve rengi boyalı kağıda, düzgün nesih hatla istinsah edilmiştir. Mecmua, Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ne (MESTAP) katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Atatürk Kitaplığı; mecmua; şiir mecmuası; MESTAP.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AŞKAR, Mustafa (1997). Mehmed Niyazî-i Mısrî el-Malatî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Ü.

BAŞÇETİN, Mustafa Yasin (2014). “Alevi-Bektaşi Şiirinde İdeal İnsan Tipi”. Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu C. II (ed. Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI). 3-5 Ekim 2013. Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yay. 235-257.

ÇETİN, Nihad M. (1991). “Arûz”. TDV İslâm Ansiklopedisi. C. III. Ankara: TDV Yay. 424-437.

DEVELLİOĞLU, Ferit (2003). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi Yay.

ERDOĞAN, Kenan (1998). Niyâzî-i Mısrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni. Ankara: Akçağ Yay.

GIYNAŞ, Kamil Ali (2011). “Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (25): 245-260.

GÖLPINARLI, Abdülbaki (1972). “Niyazî-ı Mısrî”. Şarkiyat Mecmuası VII: 183-226.

GÜRBÜZ, Mehmet (2012). “Şiir Mecmuaları Üzerine Bir Tasnif Denemesi”. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı. haz. Hatice AYNUR-Müjgân ÇAKIR vd. İstanbul: Turkuaz Yay. 97-113.

KAHRAMAN, Bahattin (2014). “Hurûfî Arşî Dîvânı Alfabetik Şiir Dizini”. Prof. Dr. Mehmet Özmen Armağanı ed. Nurettin Demir-Faruk Yıldırım. Adana: Çukurova Üniversitesi Basımevi. 173-196.

KÖKSAL, M. Fatih (2012). “Şiir Mecmualarının Önemi ve ‘Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ (MESTAP)”. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı. haz. Hatice AYNUR-Müjgân ÇAKIR vd. İstanbul: Turkuaz Yay. 409-431.

KUT, Günay (1986). “Mecmua”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. VI. İstanbul: Dergâh Yay. 170-176.

LEVEND, Agâh Sırrı (2015). Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Dergâh Yayınları.

ÖZMEN, İsmail (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi I-V. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.

TATAROĞLU, Abdullah (1995). Muhîtî Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiği Dîvânının Tenkidli Metni. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Ü.

TUNÇ, Semra (2000). “Konya Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2455 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası”. Selçuk Üniversitesi SBE Dergisi (6): 105-139.

TUNÇ, Semra-SEVGİ, Ahmet (2015). “Livâyî Bey Mecmû‘ası”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (34): 313-352.

USLUER, Fatih (2009). “Nesîmî Şiirlerinin Şerhlerinde Yapılan Yanlışlıklar”. Turkish Studies 4 (2): 1072-1091. http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi15/44usluerfatih.pdf [01.11.2016].

UZUN, Mustafa (2003). “Mecmua”. TDV İslâm Ansiklopedisi. C. XXVIII. Ankara: TDV Yay. 265-268.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2017 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.