OSMANLI DEVLETİ ZAVİYESİNDEN 1904-1905 RUS-JAPON HARBİ / THE 1904-1905 RUSSIAN-JAPANESE WAR FROM THE PERSPECTIVE OF THE OTTOMAN EMPIRE

Hüseyin Hilmi ALADAĞ

Öz


Rus-Japon Harbi’nin (1904-1905) II. Abdülhamid ve Osmanlı kamuoyu tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak bu makalenin temel amacı olacaktır. Osmanlı sınırlarından bir hayli uzak bir bölgede cereyan etmiş olmasına rağmen Rus-Japon Harbine, başta II. Abdülhamid olmak üzere Osmanlı Yönetimi tarafından özel bir önem verilmiş ve bu savaş; askeri, diplomatik ve siyasî açıdan çok dikkatli bir şekilde takip edilmiştir. Özellikle Osmanlı Sultanının bu yakın takibi neticesi, ülke kamuoyu, hükümet ve basın da bu savaşa özel bir önem vermiştir. Bu özel önemin tesbiti ile bu savaşın sonuçlarının ekonomik ve siyasal hayatımıza etkilerinin belgelerle ortaya konması; 20. yüzyıl başlarında Osmanlının dünyaya bakışını ortaya koyması açısından da önemli olacaktır. II. Abdülhamid’in bu savaşla ilgili olarak Osmanlı kamuoyundan farklı düşündüğü ifade edilebilir. Osmanlı Kamuoyu savaşta Japonya'nın galip gelmesinin çok iyi olacağını düşünmektedirler. Çünkü Rusya Osmanlının tarihteki kadim düşmanlarından biridir. Bu “ezeli düşmanın” Osmanlıdan bir başka güce yenilmiş olması bile, halk nezdinde bir kazançtır ve sevinç vesilesidir. Ama Padişah için meselenin bu kadar basit olmadığı anlaşılmaktadır. Rusya’nın savaşta Japonya’ya yenilmesi halinde tüm dikkatini Aksa-yı Şarktan Balkanlara teksif edip Balkanları karıştıracağını II. Abdulhamid görebilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Rus-Japon Savaşı; Osmanlı Devleti; II. Abdulhamid; Jön Türkler.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


-Arşiv Belgeleri

Başbakanlık Osmanlı Arşivi

BOA, HRT.0093

BOA, Y.PRK. MYD 25-116

BOA, Y.PRK. BŞK 75-88.

BOA, Y.PRK. AZJ 50-88

BOA, Y.PRK. ASK 227-30

BOA, Y. PRK. SGE 10-15

BOA, İ.HR 398-1323.Ş_8

BOA, Y.PRK. TKM 47-61

BOA, Y.PRK. ASK.225-137

BOA, İ.HUS 124-1322.L_36

BOA, Y.PRK. HR 33-90

BOA, Y.PRK. EŞA 45-92

BOA, Y.PRK. EŞA 45-66

BOA, Y.PRK. EŞA 46-37

BOA, Y.MTV 265-52

BOA, Y.PRK. EŞA 45-53.

BOA, A.MTZ.110-77.

BOA, A.MTZ.(04) 111-56.

BOA, HR. SYS 219_A-87.

BOA, Y.PRK. KOM 13-42.

BOA, Y.PRK. ASK 240-5

BOA, Y.PRK. TKM 50-1

BOA, Y.PRK. TKM 48-13

-Diğer Kaynaklar

AKDAĞ, Ömer (2009). Ana Hatlarıyla Türk Yenileşme Tarihi. Konya: Palet Yay.

ALADAĞ, Hüseyin Hilmi (2011). 1904-1905 Rus-Japon Harbi'nin Osmanlı Kamuoyundaki Yansımaları. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Ü.

ERDEMİR, Ali Volkan (2009). “20. Yüzyıl Başında İstanbul’da Bir Japon Gezgin Kenjiro Tokutomi’nin Türkiye İzlenimleri”, A.Ü.S.B.D 9 (2): 195.

ESENBEL, Selçuk (2008). “Savaşın Osmanlı Türkiye’si Üzerindeki Etkisi”. Toplumsal Tarih (176): 70-71

KOMATSU, Kaori (2007). “Türk Modernleşmesinde Japon İmajı”. Toplumsal Tarih (160): 73.

KUTAY, Cemal (1992). Osmanlıdan Cumhuriyete Yüzyılımızda Bir İnsanımız: Hüseyin Rauf Orbay (1881-1964) C. III. İstanbul: Kazancı Kitap

ÖKE, Mim Kemal (1981). II. Abdülhamit, Siyonistler ve Filistin Meselesi. İstanbul: Kervan Kitapçılık.

STALİN, Josif Vissarionovič (1938). Eserler C. 15. çev. İsmail Yarkın. İstanbul: İnter Yay.

ŞAHİN, F. Şayan Ulusan (2001). Türk-Japon İlişkileri (1876-1908). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yay.

ŞAKİR, Ziya (1994). Sultan Abdülhamid ve Mikado. İstanbul: Boğaziçi Yay.

UÇAR, Ahmet (2007). Güney Afrika’da Osmanlılar. İstanbul: Çamlıca Yay.

UÇAR, Ahmet (Ağustos 1995). “Japonların İslam Dünyasındaki Yayılmacı Siyaseti ve Abdürreşid İbrahim”. Toplumsal Tarih (20): 15-16.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.