POPÜLER ÇEVİRİ ÇOCUK ROMANLARININ İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ / AN EXAMINATION OF POPULAR TRANSLATED NOVELS FOR CHILDREN IN TERMS OF CONTENT

Derya YILDIZ

Öz


Çocuk ve gençlik edebiyatı, dil gelişimi ve anlama düzeyine uygun olarak hedef kitlenin duygu ve düşünce dünyalarını zenginleştiren ürünleri kapsamaktadır. Bir geçiş sürecinde olan çocuk ya da genç, çocuk ve gençlik yazını ürünlerinden yararlanarak okuma alışkanlığı kazanır, yazınsal duyarlığını geliştirir ve kimlik gelişimine katkı sağlar. Çeviri kitaplar sayesinde de farklı kültürlerdeki karakterlerle karşılaşarak yeni yaşantılar kazanır ve bu sayede duygu ve düşünce zenginliği edinir. Bu çalışmada Konya’nın merkez ilçeleri olan Karatay, Meram ve Selçuklu’da üç okul belirlenmiş ve her bir okuldan kırk olmak üzere toplamda yüz yirmi 8. sınıf öğrencisine en son okudukları çeviri kitaplar sorulmuştur. Klasik kitaplar çıkarıldığında en fazla okunan ilk iki kitabın “Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı” ile “Gölgelerin Efendisi: Gorlan Harabeleri” olduğu belirlenmiştir. Araştırmada bu kitaplar içerik unsurları olan; konu, tema, kahramanlar, plan, dil ve üslup bakımından incelenmiştir. Veriler nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak elde edilmiş ve içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Bulgulara göre popüler çeviri çocuk romanlarının, macera ve fantastik türde seri kitaplar olduğu ve bölümlerden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca kitaplarda ana kahramanın çocuk olduğu ancak olağanüstü varlıkların da yer aldığı, kötülerle mücadelenin işlendiği ve çocukların hayatlarından unsurlara yer verildiği tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Popüler çeviri çocuk romanları; içerik analizi; çocuk edebiyatı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKTAŞ, Elif-STEBLER, Miriam Zeliha vd. (2015). “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının ‘Çocuk ve Gençlik Edebiyatı’ ile İlgili Farkındalık Düzeyleri”. I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri 24-25 Ekim 2014. Maltepe-İstanbul: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği. 8-18.

ASLAN, Canan (2006). “Yazınsal Nitelikli Çocuk Kitaplarının Çocuğun Gelişim Sürecindeki Yeri”. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay. 189-200.

BALTA, Emine Elif (2014). “Çocuk Edebiyatı Dairesinde Gülten Dayıoğlu'nun Fantastik-Bilim Kurgusu”. Journal of International Social Research 7 (31): 59-67.

BOUCKAERT-GHESQUÉRE, Rita (1992). “Cinderella and her sisters”. Poetics Today 13 (1): 85-95.

BOZKAPLAN, Dilek (2010). 1990-2008 Arası Çocuk Edebiyatımızda Fantastik ve Bilim-Kurgu Romanlar Üzerinde Bir İnceleme. Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Ü.

CAMPBELL, Joseph (2000). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. çev. Sabri Gürses. İstanbul: Kabalcı Yay.

ÇİLİNGİR, Ayşegül (2014). “Popüler Kültür ve Çocuk Edebiyatı Ürünleri”. I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri. Maltepe-İstanbul: Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği. 143-149.

DAĞLIOĞLU, Hacer Elif-ÇAKMAK ÇAMLIBEL, Özlem (2009). “Okul Öncesi Çocuklarına Yönelik Yayınlanan Hikâye Kitaplarının Şiddet ve Korku Öğeleri Açısından İncelenmesi”. Türk Kütüphaneciliği 23 (3): 510-534.

DEDEOĞLU, Hakan-KARDAŞ, Nergiz (2013). “The White Ravens/Beyaz Kuzgunlar Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Seçkisi”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (13): 1-10.

DEMİRCAN, Candemir (2006). “TÜBİTAK Çocuk Kitaplığı Dizisindeki Kitapların Dış Yapısal ve İç Yapısal Olarak İncelenmesi”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1): 12-27.

DESMIDT, Isabelle (2006). A Prototypical Approach within Descriptive Translation Studies? Colliding Norms in Translated Children’s Literature, Children’s Literature in Translation Challenges and Strategies. Manchester: Book Publis.

DİLİDÜZGÜN, Selahattin (2012). Çağdaş Çocuk Yazını: Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım. İstanbul: Morpa Kültür Yay.

ERDOĞAN, İrfan-ALEMDAR, Korkmaz (2005). Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: ERK Yay.

ERIKSON, Erik (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.

FLANAGAN, John (2009). Gölgelerin Efendisi: Gorlan Harabeleri. çev. Özgü ÇELİK. İstanbul: Beyaz Balina Yay.

GÖKTÜRK, Akşit (2002). Çeviri Dillerin Dili. İstanbul: YKY.

GÖNEN, Mübeccel-KATRANCI, Mehmet vd. (2011). “İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerine Yönelik Çocuk Kitaplarının, İçerik, Resimleme ve Fiziksel Özellikleri Açısından İncelenmesi”. Education 36 (160): 250-265.

İNANÇ, Banu-BİLGİN, Mehmet vd. (2008). Gelişim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yay.

KARA, Şükran (2007). “Fantastik Çocuk Kitaplarında Uzamın İmgesel İşlevi ve Şiddet”. Cankaya University Journal of Arts and Sciences 1 (7): 61-72.

KARAKUŞ, Işıl Şerife (2006). Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Okuma Gelişimine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Ü.

KARATAY, Halit (2011). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı El Kitabı. ed. Tacettin Şimşek. Ankara. Grafiker Yay.

KIEFER, Barbara-HEPLER, Susan vd. (2006). Children’s Literature. New York: McGrawHill Componies. 9th ed.

KILIÇ, Uğur (2010). Çeviri Çocuk Klasiklerinde Eğitici İletiler (Meb’in 2005 Yılında İlköğretim Öğrencilerine Önerdiği 100 Temel Eser Örneğinde). Yüksek Lisans Tezi. Afyon: Afyon Kocatepe Ü.

KÖRÜKÇÜ, Özlem (2012). “Okulöncesi Eğitime Yönelik Resimli Çocuk Kitaplarının Bulunması Gereken Temel Özellikler Açısından İncelenmesi”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2): 243-254.

MALTEPE, Saadet (2009). “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme Yeterlilikleri”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (21): 398-412.

MAY, Tim (1996). Social research –issues, methods and process-. Buckingham: Open University.

MERT, Osman-ALBAYRAK, Fatma vd. (2013). “Çeviri Çocuk Kitaplarının Kültür Aktarımı Açısından İncelenmesi”. Ana Dili Eğitimi Dergisi 1 (3): 58-73.

NERGİS, Dilek-ASLANKABAKLI, Gülçin (2015). “Oz Büyücüsü Örneğinde Fantastik Çocuk Kitabı Çevirisi Üzerine”. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 3 (1): 68-84.

NEYDİM, Necdet (2003). Çocuk Edebiyatı. İstanbul: Bu Yay.

NEYDİM, Necdet (2004). “Popüler Çocuk Kitapları ve Medyasının Çocuk Kültürüne Etkilerine Sosyolojik Gerçeklikler Açısından Bakış”. Popüler Kültür ve Gençlik -Özel Sayı- Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (57): 76-80.

NEYDİM, Necdet (2006). “Çocuk Edebiyatının Durumu ve 100 Temel Eser Üzerine”. Varlık Dergisi (1189): 3.

NEYDİM, Necdet (2009). Türkiye’de Çeviri Çocuk Edebiyatı Tarihi, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı. ed. Zeliha Güneş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

O’SULLIVAN, Emer (2005). Comperative Children’s Literature. [Elektronik Sürüm]. çev. A. Bell. London & New York: Taylor & Francis E-Library.

ÖZTÜRK, Orhan (2002). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

PIAGET, Jean (1976). The psychology and intelligence in children. New York: International Universities Press.

RIORDAN, Rick (2005). Percy Jackson ve Olimposlular: Şimşek Hırsızı. çev: Kadir Yiğit US. İstanbul: Doğan Egmont Yay.

SCHAFFNER, Christina (2004). “Political discourse analysis from the point of view of translation studies”. Journal of Language and Politics 3 (1): 117-150.

SEVEN, Serdal (2011). Edebî Metinlerle Çocuk Edebiyatı. ed. Şener Demirel. Ankara: Pegem A Yay.

SEVER, Sedat (2005). Çocuk, Yazın ve Yaşam. Çoluk Çocuk Dergisi (46). Ankara: Kök Yay. 30-34.

SEVER, Sedat (2008). Çocuk ve Edebiyat. İzmir: Tudem Yay.

SEVER, Sedat (2009). Çocuk Kitaplarında Bulunması Gereken Temel Özellikler, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı. ed. Zeliha Güneş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay.

SHAVIT, Zohar (1981). “Translation of children’s literature as a function of its position in the literary polysystem”. Poetics Today 2 (4): 171-179.

SILVERMAN, David (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction. London: SAGE Publication.

SOYSAL, Mine (2012). “Çağdaş Çocuk ve Gençlik Edebiyatımızın Öğretimdeki Yansımaları”. Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (COGEM) 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu 05-07 Ekim 2011. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 229-232.

ŞİMŞEK, Tacettin (2006). “Çocuk Edebiyatı”. Türk Edebiyatı Tarihi C. IV. ed.Talat Sait Halman vd. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 543–564.

ŞİRİN, Mustafa Ruhi (2007). Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış. Ankara: Kök Yay.

TAVŞANCIL, Ezel-ASLAN, Esra (2001). İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yay.

TDK-Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yay.

TODOROV, Tzvetan (2004). Fantastik Edebî Türe Yapısal Bir Yaklaşım. çev. Nedret Öztokat. İstanbul: Metis Yay.

TOLAY, Tülin (2013). “Popüler Kültür Ortamının Çocuk Edebiyatı ve Çocuk Oyunları Üzerindeki Etkisine Eleştirel Bir Bakış”. Bilim ve Kültür (02): 154-161.

TRİM, Mary (2004). Growing And Knowing A Selection Guide For Children Literature. München: Die Deutsche Bibliothek.

UĞUR, Veli (2010). “Türk Edebiyatında Fantastik Roman”. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 42 (42): 133-154.

VEZİROĞLU, Mefharet-GÖNEN, Mübeccel (2012). “Resimli Çocuk Kitaplarının MEB Okul Öncesi Eğitim Programı'ndaki Kazanımlara Uygunluğunun İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim 37 (163): 226-238.

YETKİNER, Neslihan Kansu (2010). “Çocuk Yazınındaki Dilsel ve Dil Ötesi Normlar Bağlamında Felaket Henry Serisinin Türkçeye Çevirileri”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 27 (2): 55-77.

YILDIRIM, Ali-ŞİMŞEK, Hasan (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.

YILDIZ, Çetin (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Çocuk Kitaplarına İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Ü.

YILMAZ, Ebru Burcu (2011). “Geceye Söylenen Masallar: Fantastik Anlatılarda Gerçeküstünün İşlevi”. Electronic Turkish Studies 6 (3): 1315-1328.

ZİVTCİ, Figen (2006). “Çocuk Kitaplarında Kahramanın Yeri ve Önemi”. II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (Gelişimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri). Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Yay. 245-247.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.