بررسی و مقایسۀ شعر سعدی و نابي در ادبیات تطبیقي

Homeyra ZOMORRODI, Diyadin AZARAK

Öz


ادبيات تطبيقى، همانند ساير شاخه‌هاى علوم بشرى، رشته‌اى پويا و نوين بوده كه درطول دو قرن گذشته، به خصوص چند دهة اخير، متحول شده و در اصل به تطبيق و مقايسه آثار ادبي جهان با يكديگر مي‌پردازد. سعدي از برجسته‌ ترين شاعران تعليمي فارسي ايران محسوب مي‌شود كه در آثارش معاني تربيتي و اخلاقي، توأم با حكمت و پند و اندرز گنجانده شده است. نابی هم، از شاعران عالم و فاضل تركيه به شمار مي‌رود که زبآنهای کلاسیک شرق و علوم اسلامی را بسیار خوب می‌دانست. سعدي و نابي، با زبانی ساده در آثار مورد پژوهش ما، بیش از تخیل و احساس به اندیشه و اخلاق اهمیت داده‌اند و توانسته‌اند با توجه به مضامين مورد تأكيد اسلام و قرآن، آثاري فاخر خلق نمايند و همچنين در قصايد خويش با صراحت لهجه به انتقاد از دوران زندگيشان بپردازند.

 

 


Anahtar Kelimeler


ادبيات تطبيقي؛ سعدي؛ نابي؛ اخلاق؛ قصايد

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AZARAK, Diyadin (2016). بررسی و مقایسه شعر سعدی و نابی بر مبنای مکتب فرانسوی در ادبیات تطبیقی [Karşılaştırmalı Edebiyatta Fransız Mektebine Göre Sa’dî ve Nâbî’nin Şiirlerinin İncelenip Karşılaştırılması]. Doktora Tezi. Tahran: Tahran Ü.

BİLKAN, Ali Fuat (1987). Nâbî’nin Kasideleri ve Kasideciliği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Ü.

BİLKAN, Ali Fuat (2011). Nâbî Divanı. Ankara: Akçağ Yay.

DİRİÖZ, Meserret (1994). Eserlerine Göre Nâbî. İstanbul: Fey Vakfı Yay.

ESMAILIAN, Ommolbanin (1393). Avizashhayi Orhan Pamuk Az Adabiat va Honare Iran. Tehran: Oloum va Tahghighat.

HEKHAMENESHI, Khosro (1355). Hekmate Sa’di. Tehran: Amir Kebir.

KAPLAN, Mahmut (2008). Hayriyye-i Nâbî. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.

MASSE, Henri (1369). “Tahghigh Darbareye Sa’di”. Tarjomeye Gholamhossein Yousafi va Mohammad Hossein Mahdavi. Tehran: Tous.

MENGİ, Mine (2010). Divân Şiiri Yazıları. Ankara: Akçağ Yay.

MOVAHHED, Ziya (1392). Sa’di. Tehran: Niloufar.

PALA, İskender (2013). Hayriyye Yusuf Nâbî. İstanbul: Kapı Yay.

RYPKA, Jan (1377). “Sa’di Shenasi Daftare Avval”. Tarjomaye Yaghoub Ajand. Shiraz: Daneshnameye Fars.

SA’DI SHIRAZI. Maslahaddin (1381b). “Kolliyate Sa’di”. Tashihe Mohammad Ali Foroughi. Tehran: Ghoghnous.

SA’DI, Maslah Bin Abdollah (1381a). “Golestan Sa’di”. Tashih va Tovzihe Gholamhossein Yousefi. Tehran: Kharezmi.

SA’DI, Maslah Bin Abdollah (1384). “Bostan Sa’di”. Tashih va Tovzihe Gholamhossein Yousefi. Tehran: Kharezmi.

SAFA, Zabiollah (1335). Tarikhe Adabiat Dar Iran C.I-II-III. Tehran: Fardos.

TENİK, Ali (2009). “Nâbî’nin Tasavvufi Düşüncesi”. Şair Nâbî Sempozyumu. ed. Prof. Ali Bakkal 13-15 Kasım 2009. Şanlıurfa: Şanlıurfa Belediyesi Yay. 189-218.

WICKENS, George Michael Va Edward Rehatesk (1383). Golestan va Bostan. Tehran: Hormos.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.