SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ GALATA MEVLEVİHANESİ BÖLÜMÜ 161 NUMARALI ŞİİR MECMUASI / THE POETRY JOURNAL NUMBERED 161 AT THE SÜLEYMANİYE LIBRARY, SECTION OF GALATA MEVLEVİ LODGE

Semra TUNÇ

Öz


Şiir mecmuaları hakkında çalışmalar arttıkça Türk kültürü ve edebiyatı, özellikle de klasik Türk şiir tarihi açısından mecmuaların ne derece önemli olduğu anlaşılmıştır. Mecmualar hakkında çeşitli bakış açılarıyla kaleme alınan çalışmaların araştırıcıların istifadesine sunulabilmesi için Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) başlatılmış ve veri tabanı oluşturulmuştur. Bu proje sayesinde Türk şiirinin tabii seyrini belgelerle takip edebilme, bir kısım eksikleri tamamlama ve bazı hataları düzeltme imkânı doğacaktır. Bu  projeye katkı sağlamak amacıyla hazırlanan yazımızda Süleymaniye Kütüphanesi Galata Mevlevihanesi Bölümü 161 numarada kayıtlı 32 varaklık şiir mecmuası incelenmiş, muhtevası MESTAP veri tabanına uygun formda tablo hâlinde verilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Galata Mevlevihanesi; şiir mecmuası; nazire; Cesârî; MESTAP.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AK, Coşkun (2001). Bağdadlı Rûhî Divanı I-II. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yay.

AKKUŞ, Yasemin (2010). Benderli Cesârî’nin (ö. 1829) Dîvânı ve Dîvançesi (İnceleme-Tenkitli Metin). Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Ü.

AYAN, Hüseyin (1981). Cevrî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanın Tenkidli Metni. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.

BAŞARA, Erol (2013). “Aruz Vezninin Belli Bir Kalıbında Yazılmış Güftelerin Sengin Semâî Usûlü ile Bestelenmesinde Görülen Bazı Prozodik Özellikler”. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 37 (2): 41-48.

GIYNAŞ, K. Ali (2011). “Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (25): 245-260.

GÜRBÜZ, Mehmet (2012). “Şiir Mecmuaları Üzerine Bir Tasnif Denemesi”. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı. haz: Hatice AYNUR-Müjgân ÇAKIR vd. İstanbul: Turkuaz Yay. 97-113.

KILIÇ, Atabey (2012). “Şiir Mecmualarının Tasnifine Dair”. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı. haz. Hatice AYNUR-Müjgân ÇAKIR vd. İstanbul: Turkuaz Yay. 75-96.

KONCU, Hanife-ÇAKIR, Müjgân (2012). “Şairleri Yetiştiren Bir Kaynak Olarak Mecmua”. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı. haz. Hatice AYNUR-Müjgân ÇAKIR vd. İstanbul: Turkuaz Yay. 117-124.

KÖKSAL, M. Fatih (2012). “Şiir Mecmualarının Önemi ve ‘Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi’ (MESTAP)”. Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII, Mecmûa: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı. haz. Hatice AYNUR-Müjgân ÇAKIR vd. İstanbul: Turkuaz Yay. 409-431.

ORHAN, Mehmet (2012). Benderli Cesârî Dîvânı, Hayâtı, Dîvânındaki Mazmunlar, Dinî-Tasavvufî Kavramlar ve İnsan. Yüksek Lisans Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Ü.

Rûhî Dîvânı [Yazma]. Millet Kütüphanesi Reşid Ef. Nu.758.

SEZER, Müslih (2009). Cesârî Dîvânı. Yüksek Lisans Tezi. Van: Yüzüncü Yıl Ü.

TDEA (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Devirler-İsimler-Eserler-Terimler C. II. İstanbul: Dergâh Yay.

TULUM, Mertol-TANYERİ, M. Ali (1977). Nev‘î Divanı Tenkidli Basım. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Semra TUNÇ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/