MARGUERITE YOURCENAR’IN ATEŞLER VE DÜŞ PARASI ADLI YAPITLARINDA MİTOLOJİ VE METİNLERARASILIK / MYTHOLOGY AND INTERTEXTUALITY IN MARGUERITE YOURCENAR’S WORKS ATEŞLER AND DÜŞ PARASI

Esra BÜYÜKŞAHİN

Öz


Mitos insanda varlık düşüncesinin ve dilin gelişimi ile birlikte ortaya çıkmış ve bu ikisi gibi insanın en temel zihinsel etkinliklerinin birer parçası olmuştur. Tarihsel çizgisellik içinde ilkel insan topluluklarından Ortaçağ toplumlarına, sanayileşmiş toplumlara ve günümüz toplumlarına kadar bütün topluluklar kendi mitlerini yaratmış ya da var olan mitleri güncelleyerek onları benimsemiş ve izlemiştir. Mitosun her dönemde canlılığını ve devimselliğini koruması şüphesiz onun ayrım gözetmeksizin her insanda aynı zihinsel gereksinime (varlığını anlamlandırma, kendini evren içinde konumlandırma gereksinimine) karşılık gelmesinden kaynaklanmaktadır. Her dönemde ve her bireyde etkili olduğu düşünülen mitosun sanat ve yazında izlerinin bulunmaması olası değildir. Mitos, hem derin simgesel anlamıyla hem de pek çok yazınsal türe ve yoruma uyum sağlayabilen esnek yapısıyla tarih boyunca yazar ve sanatçıları için esin kaynağı olagelmiştir. Batı yazınının temeli sayılan Yunan ve Roma yazınlarının mitolojiyi esas aldığı düşünüldüğünde mitosun Batı yazınındaki önemli yeri de anlaşılır. Yazarlar mitosa çoğunlukla metinlerarasılığın yöntemlerini kullanarak başvurmuşlardır. Böylece mitosu da kendilerinin ve yaşadıkları dönemin estetik anlayışı ve koşullarına göre yeniden güncellemişlerdir. Bu sayede hem mitos yeni anlamlarla ve simgelerle donanarak zenginleşir hem de yapıt mitosun simgeselliğinden yararlanarak çokanlamlı ve evrensel bir boyut kazanır. Yirminci yüzyıl Fransız yazınının en dikkat çekici kadın yazarlarından olan Marguerite Yourcenar da mitosa başvurmaktan çekinmemiş; pek çok yapıtında onu eğip bükerek, bilinen anlamlarından kopararak ya da bunlara yenilerini ekleyerek mitosun sunduğu geniş anlam olanaklarından faydalanmış, kendi anlatımında sıkça yer vermiştir. Bu çalışmada Marguerite Yourcenar’ın Ateşler (Feux) ve Düş Parası (Denier du Rêve) adlı yapıtlarında mitosa hangi metinlerarasılık yöntemleri aracılığıyla başvurduğu saptanacak ve bunların metinde ve mitosta ne gibi değişiklikler yarattığı incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Metinlerarasılık; mitoloji; Marguerite Yourcenar; Ateşler; Düş Parası.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKTULUM, Kubilay (2014). Metinlerarası İlişkiler. Ankara: Kanguru Yay.

BOLLACK, Jean (2007). “Le problème du mythe. De quoi est-il fait?” Métamorphoses du mythe. Réécritures anciens et modernes des mythes antiques: 11-22. Condé-Sur-Noireau: Orizon/Harmattan.

BRUNEL, Pierre (1992). Mythocritique, Théorie et Parcours. Paris: Presses Universitaires de France.

BÜYÜKŞAHİN, Esra (2014). Mythologie du Féminin dans l’Œuvre Romanesque de Marguerite Yourcenar. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Ü.

DURAND, Gilbert (2010). La Sortie du XXe Siècle. Paris: CNRS Editions.

ELIADE, Mircea (2001). Mitlerin Özellikleri. çev. Sema Rifat. İstanbul: OM Yay.

FAVRE, Yves-Alain (1990). “Marguerite Yourcenar: Le rôle du mythe dans la création romanesque”. Roman, Histoire et Mythe Chez Marguerite Yourcenar (Actes du colloque tenu à l'Université d'Anvers): 189-195). Tours: Société Internationale d'Etudes Yourcenariennes.

GALEY, Matthieu (1980). Açık Gözler Marguerite Yourcenar. çev. Ayten Er. İstanbul: Doruk Yay.

GENETTE, Gérard (1982). Palimpsestes. Paris: Editions du Seuil.

GRIMAL, Pierre (1997). Mitoloji Sözlüğü. çev. Sevgi Tamgüç. İstanbul: Sosyal Yay.

HILLENAR, Hank (1983). “L’œuvre d’une femme forte”. Recherches sur l’œuvre de Marguerite Yourcenar, Textes réunis par Henk Hillenaar, CRIN.

HOMEROS (2010). Odysseia. çev. A. Erhat-A. Kadir. İstanbul: Can Yay.

HUET-BRICHARD, Marie-Catherine (2002). Littérature et Mythe. Paris: Harmattan.

JUNG, Carl Gustav (2009). İnsan ve Sembolleri. çev. Ali Nihat Babaoğlu. İstanbul: Okuyanus Yay.

MONNEYRON, Frédéric THOMAS, Joël (2002). Mythes et Littérature. Paris: Presses Universitaires de France.

SOFOKLES (2009). Kral Oidipus. çev. Bedrettin Tuncel. İstanbul: TEM Yay.

YOURCENAR, Marguerite (1989). En Pélerin et En Etranger. Paris: Gallimard.

YOURCENAR, Marguerite (1997). Ateşler. çev. Sosi Dolanoğlu. Paris: Gallimard.

YOURCENAR, Marguerite (2015). Düş Parası. çev. Roza Hakmen. İstanbul: Metis Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Esra BÜYÜKŞAHİN

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/