VELED ÇELEBİ’NİN HAYRU’L-KELÂM ADLI ESERİ / VELED ÇELEBİ’S WORK NAMED HAYRU’L-KELÂM

İbrahim KUNT, Mehmet Emin ŞEN

Öz


1869’da Konya’da doğan ve 1950’de Ankara’da vefat eden Veled Çelebi İzbudak, Türk dili araştırmacısı, milletvekili, şair ve Mevlevîliğin son dönem temsilcilerindendir. Hem Konya Mevlana Dergâhında postnişinlik yapmış hem de 20 yıl boyunca Yozgat ve Kastamonu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmıştır. Atatürk ile yakın ilişkileri olmuş, çalışmalarında Atatürk’ün desteğini görmüştür. Hayru’l-Kelâm, Veled Çelebi’nin yazdığı ilk eserdir. Konusu Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vasiyetnamesinin şerhidir. Mevlana’nın yaklaşık bir sayfalık Arapça vasiyetnamesi, Veled Çelebi İzbudak tarafından kelime kelime, cümle cümle açıklanarak 76 sayfalık Hayru’l-Kelâm isimli eser meydana gelmiştir. Bu bildiride Veled Çelebi İzbudak’ın Hayru’l-Kelâm isimli eseri genel hatlarıyla incelenecektir. Eserin bazı yazma nüshaları bulunmakla birlikte 1330 yılında İstanbul Necm-i İstikbal matbaasında yayımlanan metni bu inceleme için esas kabul edilecektir. Eserdeki nasihatlerden yola çıkarak şerh için anılan ayet ve hadisler ile meşhur şiirler ortaya konacak, Veled Çelebi İzbudak’ın gençlik dönemlerindeki ilmî durumu ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler


Veled Çelebi; Çelebi İzbudak; Hayru’l-Kelam; Mevlana Celaleddin Rumi; Mevlana’nın Vasiyetnâmesi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


EFLAKİ, Ahmet (1995). Ariflerin Menkıbeleri. çev.Tahsin Yazıcı. İstanbul: MEB Yay.

İZBUDAK, Veled Çelebi (1330/1912). Hayru’l-Kelâm, İstanbul: Necm-i İstikbâl Matbaası.

KARA, Mustafa (2001). “İzbudak, Veled Çelebi”. İslam Ansiklopedisi. C. XXIII. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

KEMÂL-İ HOCENDÎ. Dîvân-ı Kemâl-i Hocendî. Dorj 6.

KORUCUOĞLU, Nevin (1994). Veled Çelebi İzbudak, Ankara:Kültür Bakanlığı Yay.

MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ (1993/1372 hş). Dîvân-ı Şems. Tahran: İntişârât-ı Emîr-i Kebîr.

MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ (2004). Mesnevî I-VI, çev. Veled İzbudak. İstanbul: Konya Büyükşehir Belediyesi Yay.

SA‘DÎ-İ ŞÎRÂZÎ (1992/1371 hş). Gulistan, be-ihtimâm-ı Alî-yi Kûçekî. Tahran: İntişârât-i Mehtâb.

TEVETOĞLU, Fethi (1972). Türk Ansiklopedisi. C. XX. Ankara: MEB Basımevi.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of Letters

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.