KONYA'DA AİLE DESTEK ÇALIŞMALARININ SOSYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ / EXAMINATION OF THE SOCIOLOGICAL ASPECTS OF FAMILY SUPPORT SERVICES IN KONYA

Döne AYHAN

Öz


Bu çalışmanın konusunu aile destek çalışmalarının sosyolojik açıdan incelenmesi oluşturmaktadır. Küreselleşen dünyada aile yapısında bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sosyoloji bu noktada devreye girerek bu sorunları çözüme kavuşturmak için aile destek merkezlerini anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Birey ve aile ile ilgili problemlerin artması sosyolojinin dikkatini çekmekte ve bu konuya eğilerek aile destek çalışmalarını analiz etmeye çalışmaktadır. Toplumlar için merkezi öneme sahip aile kurumunun yapısal anlamda değişim içinde olduğu varsayılarak aile destek merkezlerinin nasıl algılandığı bu çalışmanın temel problemidir. Aile yapısının değişimi beraberinde aile destek merkezleri olgusunu da getirmiştir. Dokuz kadın altı erkek katılımcı ve üç aile destek uzmanıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Konya'da yaşayan bir grup katılımcıyla aile destek çalışmaları algısını ölçmeye yönelik bir uygulama yapılmıştır. Metodoloji olarak nitel araştırma seçilerek bir grubun aile destek çalışmalarını nasıl algıladığı üzerinde durulmuştur. Etnografik araştırma olarak geliştirilen bu çalışmada belirli bir gruba yönelik davranış ve tutumlar ölçülmek istenmiştir. Araştırma Konya'daki aile destek hizmeti merkezlerinde yürütülmüştür.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


ARABACI, Caner (2008). "Popüler Kültür ve Aile". Aile Yapımız ve Sorunları Sempozyumu 5-6 Nisan 2008. Konya: Selçuklu Belediyesi Kültür Yay.

AYDEMİR, Mehmet Ali (2005). Büyük Alışveriş Merkezlerinin Aile İçi Tüketim Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi (Konya Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Ü.

AYHAN, Döne (2014). Konya'da Aile Destek Çalışmalarının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Ü.

EKİZ, Durmuş (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yay. 2. bs.

GÜRAN, Nesrin (1991). “Aile Hizmetleri”. Aile Yazıları IV. drl. Beylü Dikeçligil- Ahmet Çiğdem. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay. 436-444. 2. bs.

İSLAMOĞLU, Hamdi (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Beta Yay.

NİRUN, Nihat (1994). Sistematik Sosyoloji Yönünden Aile ve Kültür. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yay.

SEZGİN, Özden (2008). Aile Destek Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Kalite Standartları Geliştirilmesi. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yay.

TAYLAN, Hasan Hüseyin (2003). Köy Ailesinde Aile İçi İlişkiler-Selçikli Köyü Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Ü.

TOLAN, Barlas (1991). "Geleneksel Aileden Çağdaş Aile Yapısına Doğru". Aile Yazıları II. drl. Beylü Dikeçligil-Ahmet Çiğdem. Ankara: Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay. 483-495. 2. bs.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of LettersCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.