CÖNKLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI / A BIBLIOGRAPHY OF STUDIES CARRIED OUT ON CONKS

Meltem YILMAZ

Öz


Oluşumunu ve gelişimini halkın içinde tamamlayan, zamanın tüm olumsuz şartlarına direnerek, muhtevalarındaki muazzam birikimleri günümüze kadar taşıyabilen cönkler, Türk kültürünün en değerli edebî ve kültürel miraslarındandır. Genelde halk şairlerinin şiirlerini ihtiva etmekle birlikte yer yer Klâsik edebiyatımıza mensup şairlerin şiirlerini de ihtiva eden cönkler, Âşık edebiyatı, Tasavvuf edebiyatı, Halk edebiyatı, Halk bilimi ve Klasik edebiyat gibi edebiyat biliminin farklı dallarına da kaynaklık ederler. Ayrıca bu yazmalar, derlendiği dönemin dil özellikleri, edebiyat zevki ve kültürel faaliyetlerini de yansıtırlar. Türk edebiyatının en önemli yazılı kaynaklarından olan cönkler üzerine bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaların her birinde cönkler, şekil, muhteva, önem gibi farklı açılardan incelenmiş ve ele alınmıştır. Bu çalışmada, cönk sahasında yapılacak olan araştırmalara fayda sağlamak amacıyla, cönkler üzerine yapılan çalışmaları içeren bir bibliyografya denemesi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu bibliyografyada, isimleri içerisinde, doğrudan “cönk” kelimesinin yer aldığı çalışmaların künyelerine yer verilmiştir. Bibliyografyada yer alan künyeler ise, “Kitaplar”, “Tezler”, “Makaleler/Bildiriler” ve “Sözlük/Ansiklopedi Maddeleri” başlıkları altında tasnif edilerek, uluslararası kaynak gösterme yöntemlerinden APA yöntemine göre düzenlenmiş ve yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler


Cönk; bibliyografya; künye; edebiyat; derleme.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALPTEKİN, Ali Berat (2004). Erciyes Dergisi Bibliyografyası. Kayseri: Anasam Yay.

EREN, Hasan (1988). “Cönk”. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

Hüseyin Kâzım Kadri (1928). “Cönk”. Büyük Türk Lügâti C. II. İstanbul: Devlet Matbaası.

İbn Haldun (1989). Mukaddime C. I. çev. Zakir Kadirî Ugan. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yay.

KOZ, M. Sabri (1977). “Cönk”. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. II. İstanbul: Dergâh Yay.

SAKAOĞLU, Saim (1987). “Cönklerin Kültür Tarihimizdeki Yeri”. Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu 5-6 Mayıs 1986. Elazığ: Fırat Üniversitesi Yay. 219-226.

SULAR, Umut Ömer (2006). Halk Bilgisi Haberleri ve Çorumlu Dergilerinin Konu ve Eğitim Açısından Karşılaştırılarak İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Ü.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of LettersCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.