DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER KÜTÜPHANESİNDEKİ SARFA DAİR YAZMA ESERLER BİBLİYOGRAFYASI / MORPHOLOGY MANUSCRIPTS BIBLIOGRAPHY IN DIYARBAKIR ZIYA GOKALP MANUSCRIPT LIBRARY

Rıfat IŞIK

Öz


Biz bu çalışmamızda tasnif ve tanzim alanına bir katkı sağlamak maksadıyla Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan sarf ilmine dair seksen dokuz eserin bibliyografyasını çıkardık. Söz konusu çalışmamızı yaparken temel olarak Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûlu ve istinsah tarihinden başlayarak kâğıdın keşfi ve yaygınlaşması, yazma eserlerin tarihi ve tavsifi konusunda kısa bir bilgi verdik. Ardından çalışmamızın asıl konusu olan Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi’ndeki sarf ilmine dair eserleri ve bu eserlerin fiziksel özelliklerini muhtasar bir şekilde ele aldık. Bunlara ek olarak bu çalışma, bahsi geçen kütüphanedeki sarf ilmine dair eserlerin müelliflerinin isimleri, bu müelliflerin yaşadığı yüzyıl, içerik olarak benzer nüshaların tekrarı, kütüphane demirbaş numaraları, boyutları, kullanılan kâğıt türü, yazı çeşidi, satır ve sayfa sayıları hususunda bilgiler içermektedir.


Anahtar Kelimeler


Yazma eser; sarf; bibliyografya; Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


BİLGİN, Orhan (2013). “Yazma”. Diyanet İslâm Ansiklopedisi C. XLIII. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 369-373.

ÇAĞMAR, M. Edip (2001). “Diyarbakır İl Halk Kütüphanesinde Bulunan Yazma Eserler (Arap Dili ile İlgili Olanlar)”. Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi II (3): 177-193.

DALKIRAN, Ömer (2013). “Kitabın Tarihi”. Türk Kütüphaneciliği XXVII (1): 201-213.

EL-MUNECCİD, Salâhuddîn (1966). "Arapça Yazmaların Neşir Kaideleri". çev. Mehmed Hatipoğlu. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi XIV (1): 245-262.

FURAT, Ahmet Subhi (1996). Arap Edebiyatı Tarihi C. I. (Başlangıçtan XVI. Asra Kadar). İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

IŞIK, Rıfat (2015). Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eserler Kütüphanesinde Yer Alan Arapça Gramere Dair Eserlerin Tasnif ve Tanzimi. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Ü.

KAVAKCI, Yusuf Ziya (1991). İslâm Araştırmalarında Usûl. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.

RITTER, Helmut (1958). "Arapça, Türkçe ve Farsça Yazma Eserlerin İlimlere Göre Tasnifi ". haz. Fuat Sezgin. İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi II (2-4): 201-208.

ZEYDÂN, Corcî (2013). İslâm Uygarlıkları Tarihi C. I. İstanbul: İletişim Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of LettersCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.