İZMİRLİ ALİ EFENDİ'NİN SULTAN III. MURAT DEVRİ BİLGİNLERİ İLE İLGİLİ BİR MANZÛMESİ / A POEM OF İZMİRLİ ALİ EFENDİ ABOUT THE SCHOLARS OF SULTAN III. MURAT PERIOD

Ahmet SEVGİ

Öz


Türkoloji sahasında biyografi çalışmaları genellikle Tezkiretü’ş-şu‘arâ ve Şakâyık-ı Nu‘mâniye olmak üzere iki alanda yürümüştür. Bunlardan “şuara tezkireleri”nde daha çok şairlerin hâl tercümeleri, Şakâyık-ı Nu‘mâniye tercüme ve zeyillerinde de her pâdişah döneminde yetişen bilgin ve şeyhlerin biyografileri verilir. Ayrıca Hadîkatü’l-mülûk, Hadîkatü’l-vüzerâ, Devhatü’l-meşâyih… gibi mevki sahiplerinin yer aldığı eserler yahut vefeyât-nâmeler, “illerde yetişenler” vb. müstakil çalışmalar da vardır. Biz bu makalemizde 16. yüzyıl şairlerinden Deli Birâder, Kâtip Câfer Çelebi, Zâtî, Rûmî ve Bağdatlı Rûhî’de örneklerine rastladığımız ve yazıldığı dönemdeki bazı zevatın isim ve kısaca vasıflarının zikredildiği, mektup tarzında yazılmış manzumelere bir yenisini ekleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler


Türkoloji; mektup; Deli Birâder; Deli Ali; III. Murat.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


KARAHAN, Abdülkadir (1964). “Nev‘î”. İslam Ansiklopedisi C. IX. İstanbul: MEB Yay.

KÖPRÜLÜ, M. Fuat (1948). “Gazâlî”. İslam Ansiklopedisi C. IV. İstanbul: MEB Yay.

KUT (ALPAY), Günay (1974). “Gazâlî’nin Mekke’den İstanbul’a Yolladığı Mektup ve Ona Yazılan Cevaplar”. TDAY-Belleten (1973-1974): 223-252.

Külliyât-ı Latîfî (y.y.). Ahmet Sevgi Özel Kitaplığı.

ÖZCAN, Abdülkadir (1989). Şakâik-i Nu‘mâniyye ve Zeyilleri C. II. İstanbul: Çağrı Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD) / Selçuk University Journal of Faculty of LettersCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.