İMAGOLOJİ / IMAGOLOGY

Ertan ENGİN

Öz


Karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları içinde bir alt disiplin, yan dal olarak ortaya çıkan ve zaman geçtikçe araştırmacılar tarafından daha çok ilgi gören imagoloji, toplumların birbirlerini nasıl gördüklerini inceleyen ve bunu da çoğunlukla/öncelikle kendisi için en elverişli malzemeyi sağlayacak edebiyat eserleri üzerinden gerçekleştiren bir araştırma sahasıdır. Bu yazıda söz konusu araştırma sahasının kökeninde yer alan ‘imaj’ kavramı ile birlikte, imagolojinin kapsam ve metodolojisinde dikkatimizi çeken bazı noktalara değinilmiştir.


Anahtar Kelimeler


İmagoloji; imaj; karşılaştırmalı edebiyat; millî kimlik

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AYDIN, Kamil, (1999), Karşılaştırmalı Edebiyat, İstanbul: Birey Yayınları.

AYTAÇ, Gürsel, (1999), Genel Edebiyat Bilimi, İstanbul: Papirüs Yayınları.

BARTHES, Roland, (1978), İmage Music Text (çev. Stephen Heath), New York: Hill and Wang.

BURÇOĞLU, Nedret Kuran, (2005), “Disiplinlerarası Bir Bilimdalı Olarak İmgebilim” Edebiyat ve Eleştiri, S.81, s.105-107.

FAZLIOĞLU, Şükran, (2001), Modern Mısır Romanında Türk İmajı, İstanbul: Marmara Üniv., Doktora Tezi.

FUREDİ, Frank, (2010), Nereye Gitti Bu Entelektüeller?(çev.: A.Erkan Koca), 2.bs., Ankara: Birleşik Yayınları.

GASSET, Ortega y, (2007), İnsan ve Herkes (çev,: N.Gül Işık), 3. bs., İstanbul: Metis Yayınları.

GÜVENÇ, Bozkurt, (1994), Türk Kimliği, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

HAMALİAN, Leo, (1980), As Others See Us, New York: Ararat Press.

HECKMANN, Lale Y., (1995), “Ulus, millet, azınlık, etnik grup ve kültür kavramları üzerine” Birikim, S. 71, s.81-84.

Imagology, (2007), ( ed.: Leerssen, Joep – Beller, Manfred), New York: Rodopi.

İNSEL, Ahmet, (2009), Türkiye Toplumunun Bunalımı, 8.bs., İstanbul: İletişim Yayınları.

KEFELİ, Emel, (2000), Karşılaştırmalı Edebiyat, İstanbul: Kitabevi Yayınları

LEERSSEN, Joep, (2009), “Imagology” http://cf.hum.uva.nl/images/info/leers.html

MİLLAS, Herkül, (2000), Türk Romanı ve “Öteki”, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.

NACHBAR, Jack - Lause, Kevin, (1992), Popular Culture: An Introductory Text, Wisconsin: The University of Wisconsin Pres., USA.

“Orhan Okay’la Türk Edebiyatı Tarihi Üzerine”, (2006), Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, BİSAV, C. IV, S.7, s.351-359.

Rousseau-Pichois, (1994), Karşılaştırmalı Edebiyat (çev.: Yazgan, Mehmet), Ankara: MEB Yayınları.

SCAHİLL, John H., (2008), Meaning-Construction and Habitus, Ball State University, http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/93_docs/SCAHILL.HTM

ULAĞLI, Serhat, (2006), İmgebilim “Öteki”nin Bilimine Giriş, Ankara: Sinemis Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2012 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.