KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE REÎS-İ ŞÂİRÂNLIK VE VEKÂLETNÂMELER / HEAD OF POETS IN CLASSICAL TURKISH POETRY AND VEKALETNAMES

Ahmet SEVGİ

Öz


Klâsik Türk şiirinin temeli 15. Yüzyılda atılmıştır. Şeyhî, Ahmet Paşa ve Necatî gibi üç büyük şairin attığı bu sağlam temel üzerine inşa edilen şiir sarayının sultanları da olmuş şüphesiz. Biz bu makalemizde “sultânü'ş-şuarâ, melikü'ş-şuarâ, şeyhü'ş-şuarâ” gibi adlarla anılan “reîs-i şâirân”lık ve  “vekâletnâme”ler konusu üzerinde duracağız.

Anahtar Kelimeler


Klâsik Türk Şiiri; Şeyhî; Ahmet Paşa; Necatî; Reîs-i şâirân; vekâletnâme

Referanslar


DİKMEN, Hamit, (1991), Seyyid Vehbî ve Dîvânı’nın Karşılaştırmalı Metni, Ankara: Ankara Üniversitesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

HAKVERDİOĞLU, Metin, (2007), Edebiyatımızda Lâle Devri ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya Sunulan Kasideler, Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

İPEKTEN, Haluk ve diğerleri, (1988), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

MUSTAFA SAFÂYÎ, (2005), Tezkire-i Safâyî (Nuhbetü'l-âsâr Min-fevâ’idi'l-eş‘âr), (hzl. Doç. Dr. Pervin Çapan), Ankara: AKM Yayınları.

SÂLİM EFENDİ, (2005), Tezkiretü'ş-şu‘arâ (hzl. Prof. Dr. Adnan İnce), Ankara: AKM Yayınları.

SEVGİ, Ahmet – ÖZCAN, Mustafa, (2001), Prof. Ali Canip Yöntem’in Eski Türk Edebiyatı Üzerine Makaleleri, İstanbul: Sözler Yay.

TUMAN, Mehmet Nâil, (2001), Tuhfe-i Nâilî, C.1, (hzl. Cemâl Kurnaz - Mustafa Tatçı), Ankara: Bizim Büro Yayınları.

YATMAN, Mustafa, (1989), Osman-zâde Tâib Divânı’ndan Seçmeler, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Ahmet SEVGİ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/