KONYA KOYUNOĞLU MÜZESİNDE ROMA DÖNEMİNE AİT İKİ STEL / TWO STELES FROM THE ROMAN PERIOD IN KONYA KOYUNOĞLU MUSEUM

Nizam ABAY

Öz


Çalışmamızın konusunu Konya Koyunoğlu Müzesine bağış yoluyla gelen Roma Dönemi’ne ait 114 ve 136 envanter numaralı mezar stelleri oluşturmaktadır. Kütahya Çavdarhisar’da bulunmuş ve mermerden yapılmış olan ilk mezar stelinin üzerindeki üçgen alınlıkta kartal motifi, alınlık altındaki plaster arasındaki ana betim alanında ise kantharos içinden çıkarak yükselen asma yaprakları ile dallarında bulunan üzümler, bir de kadın figürüne ait olduğu düşünülen para kesesi ve çift taraflı tarak betimlenmiştir. Buluntu yeri belli olmayan diğer bir stelde ise plasterlerle desteklenmiş kemerli bir niş ve bu niş içerisinde, cepheden ayakta verilmiş bir kadın ile erkek figürü ve tercih ettikleri yerel işlikler hakkında bize bilgi sundukları eşyalar betimlenmiştir. Konya Koyunoğlu Müzesinde korunan 114 ve 136 envanter numaralı mezar stelleri işçiliği, kompozisyonu bakımından Phrygia’nın kendine özgü yerel stilini yansıtmaktadır ve figürlerin stilistik özellikleri işçilikleri de temel alınarak yapılan karşılaştırmalar sonucunda  envanter numarası 114 olan mezar stelinin MS 2. yüzyılın ikinci çeyreğine, envanter numarası 136 olan mezar stelinin ise MS 3. yüzyılın ikinci çeyreğine ait olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler


Konya Koyunoğlu Müzesi; mezar steli; Roma Dönemi; üzüm betimi; Phrygia.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ASTOUR, Michael Cera (1965). Hellenosemitica. Holland: Leiden.

BAILEY, Donald Michael (1988). A catalogue of the lamps in the British Museum Roman provincial lamps. London: British Museum.

BAŞARAN, Cevat (1995). Anadolu mimari bezemeleri Roma Çağı Lotus-Palmet öğesi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını.

BERNDT ERSÖZ, Susanne (2003). Phrygian Rock-Cut Shrines and Other Religious Monuments: A Study of structure, function and cult practice. Stockholm: Stockholm University Press.

BOZOĞLU, İsaf (2010). Aizanoi Antik Kenti Kapı Biçimli Mezar Taşları ve Bezemeleri. Yüksek Lisans Tezi. Mersin: Mersin Ü.

CALDER, William Moir (1928). Monumenta Asiae Minoris Antiqua I. Manchester: London Press.

CALDER, William Moir (1956). Monuments from Eastern Phrygia, MAMA 7. Manchester: Published in Association with the Manchester University Press.

CUMONT, Franz (1917). Laigle Funeraire d' Hierapolis et L' Apotheose des, Empereurs. Etudes Syriennes. Paris: A. Picard. 34-118.

FIRATLI, Nezih (1965). “İstanbul’un Yunan ve Roma Mezar Stelleri”. Belleten XXIX (114): 263-328.

HASPELS, Caroline Hevriette (1971). The Highlands of Phrygia Sites and Monuments. New Jersey: Princeton University Press.

HOMEROS (2013). Ilyada. çev. Azra Erhat-A. Kadir. İstanbul: Can Yay.

ISLER-KERÉNYİ, Cornelia (2007). Dionysos in archaic Greece. An 2007 understanding through images (Religions in the Graeco-Roman world, 160). Leiden: Boston.

LOHMANN, Tomas (2003). Studien zu kaiserzeitlichen Grab- und Votifreliefs aus Phrygien. Basel: Art Print.

NAUMANN, Friederike (1983). Die Ikonographie der Kybele in der phrygischen und der griechischen Kunst. Tübingen: Wosmuth.

NEWBOLD, Romaine (1925). ''The Eagle and the Basket on the Chalice of Antioch''. America: American Journal of Archaeology (29): 379.

ÖZTÜRK, Bülent (2010). Roma İmparatorluk Çağı Küçük Asyası’nda Dionysos Kültü. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yay.

PFUHL, Ernst-MÖBİUS, Hans (1977). Die Ostgriechischen Grabreliefs, I. Mainz: Verlag Philipp von Zabern.

PFUHL, Ernst-MÖBİUS, Hans (1979). Die Ostgriechischen Grabreliefs, II. Mainz: Verlag Philipp von Zabern.

RADT, Wolfgang (2002). Pergamon, Antik Bir Kentin Tarihi ve Yapıları. İstanbul: Yapı Kredi Yay.

RODENWALT, Gerhart (1919). ''Zeus Bronton''. Jahrb. d. kais. deıtsch. arch. Inst. 34, 79.

ROLLER, Lynn E. (1988). “Phrygian Myth and Cult”. Source, VII/3-4: The University of Chicago Press. 43-50.

SEVİN, Veli (2001). Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

TEKİN, Oğuz (1997). Antik Nümizmatik ve Anadolu (Arkaik ve Klasik Çağlar). İstanbul: Kanaat Matbaası.

TÜFEKÇİ SİVAS, Taciser (1999). Eskişehir-Afyonkarahisar-Kütahya İl Sınırları İçindeki Phryg Kaya Anıtları. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

WAELKENS, Marc (1986). Die Kleinasiatischen Türsteine: Typologische und Epigraphische Untersuchungen der Kleinasiatischen Grabreliefs mit Scheirtü. Mainz: Philipp von Zabern.

WİNTER, Franz (1903). Die Typen der figurlichen terrakotten, Band III, II. Teil: Berlin.

WUJEWSKİ, Tomasz (1991). Anatolian Sepulchral Stelae in RomanTimes: Poznań Uniwersytet im.

YAMAN, Hüseyin (2006). Amorium Antik Kenti Mezar Stelleri. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale: Onsekiz Mart Ü.

YAYLALI, Abdullah (1979). Hellenistik Devir İzmir Kökenli Figürlü Mezar Stelleri. Doçentlik Tezi. Erzurum: Atatürk Ü.

YAYLALI, Abdullah (1981). “Hellenistik Devir İzmir Mezar Stelleri”. IX. Türk Tarih Kongresi. Ankara: 473-489. Lev. 229-234.

YILMAZ, Mustafa (1995). Heykeltraslık Açısından İsauria Bölgesi Figürlü Mezar Anıtları. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Ü.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2016 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.