HAYALÎ BİR COĞRAFYA TASAVVURU: ORTA ASYA (1908-1923) -II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ HİKÂYE VE ROMANI- / AN IMAGINARY ENVISAGEMENT OF GEOGRAPHY: CENTRAL ASIA (1908-1923) NARRATIVES AND NOVELS OF THE PERIOD OF II. CONSTITUTIONAL MONARCHY

Betül COŞKUN

Öz


Türkçülük ve Turancılık, Meşrutiyet dönemi Türk edebiyatını şekillendiren en önemli ideolojidir. Bu ideolojinin etkisi ile yazılan roman ve hikâyelerde Türkçü kahramanlar bir şekilde Türkistan’la irtibata geçer. Bu irtibat neticesinde Türkistan coğrafyası siyasi, ekonomik, coğrafî ve kültürel özellikleri ile roman ve hikâyelerin arka planını teşkil eder.  Yazarlar, Türkistan’ı tarihî/ütopik roman/hikâye kurgusu içinde ya da güncel siyasi olayları romanın merkezine koyarak işlerler. İdeolojik gayelerle yazılan ve dönemin siyasi sürecinin etkisinde şekillenen bu eserlerin çoğunda didaktizm dikkati çeker. Bu eserlerde, Doğu Türkleri ile Batı Türkleri arasındaki dil, din, milliyet birliği vurgulanırken genellikle Turancılık ideali savunulur. Yazarlar tarafında Osmanlı Türklerinin Türkistan’daki Türklere yardım elini uzatması tavsiye edilir. Bu bağlamda, roman ve hikâyelerde Türkistan’a giden ve bu coğrafyadaki Türkler için çalışan tiplemeler oluşturulur.


Anahtar Kelimeler


Meşrutiyet Devri; Türk romanı; Orta Asya; Türkistan

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ADIVAR, Halide Edip, (trhsz.), Raik’in Annesi -Yeni Turan, İstanbul: Atlas Kitabevi.

AKÇURA, Yusuf, (1978), Türkçülük – Türkçülüğün Tarihî Gelişimi, İstanbul: Türk Kültür Yayınları.

BRAUDEL, Fernand, (2001), Uygarlıkların Grameri, (çev. Mehmet Ali Kılıçbay), Ankara: İmge Kitabevi.

Filibeli Ahmet Hilmi, (1326), Öksüz Turgut, İstanbul: Hikmet Matbaası.

GÖKALP, Ziya, (1970), Türkçülüğün Esasları, (hzl. Mehmet Kaplan), İstanbul: MEB Yayınları.

GÖKALP, Ziya, (2006), Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, (Hzl. Osman Karatay), Ankara: Akçağ Yayınları.

GÜNDÜZ, Aka, (1911), Türk Kalbi, Matbaa-i Hukukiye, İstanbul.

GÜNGÖR, Erol (1996), Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken Yayınları.

KOZANOĞLU, Abdullah Ziya, (2004), Kızıl Tuğ, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.

Mehmet Ali Tevfik, (trhsz.), Turanlının Defteri, İstanbul: Milli Hareket Yayınları.

MÜFTÜOĞLU, Ahmet Hikmet, (1971) , Çağlayanlar, İstanbul: MEB Yayınları.

MÜFTÜOĞLU, Ahmet Hikmet, (1971), Gönül Hanım, (hzl. Fethi Tevetoğlu), İstanbul: MEB Yayınları.

Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri – Hikâyeler 1, (hzl. Hülya Argunşah), İstanbul: Dergâh yay., 2007a

Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri – Hikâyeler 2, (hzl. Hülya Argunşah), İstanbul: Dergâh yay., 2007b

Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri – Hikâyeler 3, (hzl. Hülya Argunşah), İstanbul: Dergâh yay., 2007c

Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri – Hikâyeler 4, (hzl. Hülya Argunşah), İstanbul: Dergâh yay., 2007d

SARINAY, Yusuf, (1994), Türk Milliyetçiliğinin Tarihî Gelişimi ve Türk Ocakları 1912-1931, İstanbul: Ötüken Yayınları.

TEK, Müfide Ferit, (2002), Aydemir, (hzl. Recep Duymaz), İstanbul: Kaknüs Yay.

TEK, Müfide Ferit, (1924), Pervaneler, Otağ Yayınları.

TEVETOĞLU, Fethi, (1986), Müftüoğlu Ahmet Hikmet, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları.

TOGAN Zeki Velidi, (1960), Türk Türkistan, İstanbul: Toprak Yayınları.

TÜRKEŞ, Ömer, (02.04.2004), “Tarihi Sevdiren Adam”, Radikal Gazetesi.

YALÇINKAYA, Alaeddin, (1997), Sömürgecilik & Panislamizm Işığında Türkistan, İstanbul: Timaş Yayınları.

KAYA, Muharrem, (2004), Türk Romanında Destan Etkisi, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

ENGİNÜN, İnci, (1978), Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, İstanbul: Dergâh Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2012 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.