KANSU GAVRÎ’NİN ARAPÇA DÎVÂNI / THE ARABİC DIVAN OF KANSU GAVRI

Orhan YAVUZ, Mahmut KAFES

Öz


Bu çalışmada son Memlük Sultanı Kansu Gavrî’nin İstanbul Millet Kütüphanesi Ali Emîrî Efendi Bölümü, Arabî Nu: 4639’da kayıtlı bulunan Arapça Divanı üzerinde durulmuştur. Önce Gavrî’nin eserleri, sonra da söz konusu Divan’ın içindeki şiirler ve konuları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Arapça şiirlerin tamamı Türkçeye tercüme edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kansu Gavrî; arapça divan; edebî sanatlar; mülemmâ; muvaşşah

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALİ EL-CÂRİM - Mustafa Emin, (1984), el-Belagatu’l-Vâzıha, İstanbul: Elif Ofset.

AYDIN, Mustafa, (2006) “Muvaşşah” maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, C:32, s. 229, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay.

ÇİFTÇİ, Cemil, (1997), Maktul Şâirler, İstanbul: Kitabevi Yay.

MERİÇ, Rıfkı Melûl, (1939), “Kansuhü’l-Gûrî’nin Şiirleri”, Oluş, S.19, Ankara.

MUHYÎ, (1982), Menâkıb-ı İbrâhîm Gülşenî, (hzl. Tahsin Yazıcı), Ankara: TTK Yayınları.

TAHİRÜ’L-MEVLEVÎ, (1973), Edebiyat Lügati, İstanbul: Enderun Kitabevi.

YALÇIN, Mehmet, (2002), The Dîvân of Qânsûh al-Guhûrî, İstanbul.

YAVUZ, Orhan, (2002), Kansu Gavrî’nin Türkçe Divânı (Metin-İnceleme-Tıpkıbasım), Konya: Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2012 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.