MURAT GÜLSOY’UN GEÇMİŞ ZAMAN ELBİSELERİ İSİMLİ HİKÂYESİ VE FRANZ KAFKA’NIN DÖNÜŞÜM ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME / AN EXAMINATION ON MURAT GÜLSOY’S STORY NAMED GEÇMİŞ ZAMAN ELBİSELERİ AND KAFKA’S WORK NAMED DÖNÜŞÜM

Şahmurat ARIK

Öz


Franz Kafka’nın Die Verwandlung ismiyle yayımlanan Dönüşüm isimli eseri, dünya edebiyatında olduğu gibi Türk edebiyatında da pek çok yazarı etkileyen eserler arasında yer alır. Bu etkilenme, özellikle dönüşüm metaforu etrafında şekillenir. Murat Gülsoy’un Geçmiş Zaman Elbiseleri isimli hikâyesi, bu hususta önemli izler taşır. Gülsoy’un Âlemlerin Sürekliliği ve Diğer Hikâyeler isimli eserinde yer alan öykü, Tanpınar’ın aynı ismi taşıyan hikâyesinin devamı niteliğindedir. Bu yönüyle Gülsoy’un hikâyesi, metinlerarasılık bağlamında başta yenidenyazmak olmak üzere birçok alt başlıkta incelenmeye değer bir eser olarak Türk edebiyatında yer alır. Bu çalışmada Murat Gülsoy’un Geçmiş Zaman Elbiseleri ile Dönüşüm arasındaki benzerlikler irdelenecektir.


Anahtar Kelimeler


Dönüşüm; Geçmiş Zaman Elbiseleri; Franz Kafka; Murat Gülsoy; Ahmet Hamdi Tanpınar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ATAYMAN, Veysel, (2004), “Önsöz ya da Kafka ‘Kolonisi’ Hakkında”, Dönüşüm, İstanbul: Bordo Siyah.

CEMAL, Ahmet, (2012), “Dönüşüm’e Sonsöz”, Dönüşüm, İstanbul: Can Yayınları.

CEMAL, Ahmet, (2009), “Kafka, Dava ve Gerçeklik”, Dava, İstanbul: Can Yayınları.

DÜRÜŞKEN, Çiğdem, (2008), “Apuleius ve Başkalaşım”, Hece, S.137, s.67.

Fransızca Wikipedia, “La Métamorphose”: http://fr.wikipedia.org/wiki/La_M%C3%A9tamorphose, (ET: 20.04.2013)

GÜLSOY, Murat, (2002), Âlemlerin Sürekliliği ve Diğer Hikâyeler, İstanbul: Can Yayınları.

KAFKA, Franz, (2012), Dönüşüm, (Çev.: Ahmet Cemal), İstanbul: Can Yayınları.

KONMUŞ, Sevtap, (2007), “Türkçe’de Franz Kafka ve Dönüşüm” Çeviribilimsel Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

ÖKTEM, Emin, (2006), Franz Kafka ve Romanlarındaki Kahramanların Duygu Durumlarının Nitel Analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.

SAĞLIK, Şaban, (2008),“Bir Metafor Olarak Değişim/Dönüşüm”, Hece, S.137, s.50.

TANPINAR, Ahmet Hamdi(1999). Hikâyeler, İstanbul: Dergâh Yayınları.

WAGENBAC, Klaus(2008). Franz Kafka Yaşam Öyküsü, (Çev: Kâmuran Şipal), İstanbul: Cem Yayınevi.

YANAR, Işık, (2008), “Bir Kafka Okuması: Değişim”, Hece, S.137, s.91.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2013 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.