KİTÂB-I MUKADDES VE MÜZİĞİN TÖRENSEL COŞKU İŞLEVİNİ SİMGELEYEN ÂYET VE BÂPLAR / HOLY SCRIPTURE AND THE VERSES AND CHAPTER SYMBOLIZING THE FUNCTION OF THE CEREMONIAL ENTHUSIASM OF MUSİC

Kibele Kıvılcım ARGIN

Öz


İnsanlığın var oluşuyla birlikte kendini göstermeye başlayan müziğin, insan-müzik ilişkisi bağlamında işlevleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan birisi de müziğin törensel coşku işlevidir. Müziğin törensel coşku işlevi denilince, belki de akla ilk gelmesi gereken olgu, müziğin dini âyinlerde, dîni törenlerde kullanılması düşüncesidir. Dini âyin ve törenlerin başlıca öğesi olan müzik, gerçeğe ulaşmanın asıl yolunun aşk ve cezbe olduğuna inanılan topluluklarda veya belli bir dine, mezhebe mensup gruplarda oldukça önem arz etmektedir. Sözü edilen din veya mezheplerde, yapılan tören ve âyinlerde, inanılan fikir ve felsefelerin doğrultusunda, sözlerle de desteklenen besteler törensel coşkuyu simgelemektedir.

Bu makalede din ve müzik olgularının bir araya gelerek, müziğin törensel coşku işlevinin ortaya çıkartılması ve Kitâb-ı Mukaddes’te yer alan törensel coşku ile ilgili âyet ve bâpların maddeler halinde sunulması üzerinde çalışılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Müzik; din; Kitâb-ı Mukaddes; tören

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AYDIN, Mehmet, (2002), Dinler Tarihine Giriş, Konya: Din Bilimleri Yayınları.

ÇETİNKAYA, Yalçın, (1995), İhvân-ı Safâ’da Müzik Düşüncesi, İstanbul: İnsan Yayınları.

ÇETİNKAYA, Yalçın, (1999), Müzik Yazıları, İstanbul: Kaknüs Yayınları.

FARUKÎ, Lois Lamya, (1985), İslâm’a Göre Müzik ve Müzisyenler, (çev. Ü. Tüha YARDIM), İstanbul: Akabe Yayınları.

JUDETZ, E. Popescu, (2007), Türk Mûsikî Kültürünün Analamları, (çev. Bülent AKSOY), İstanbul: Pan Yayıncılık.

KEKLİK, Semra, (2006), Din ve Müzik Etkileşimi (Şanlıurfa Müziği Örneği), Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi).

KHAN, S. İnayat, (1994), Müzik, İnsan ve Evren Arasındaki Köprü, İstanbul: Arıtan Yayınevi.

LASSERRE, Pierre, (1997), Nietzsche’nin Müzik Üzerine Düşünceleri, (çev. İlhan USMANBAŞ), İstanbul: Pan Yayıncılık.

SACHS, Curt, (1940), The History Of Musical İnstruments, New York.

ULUDAĞ, Süleyman, (2004), İslâm Açısından Müzik ve Semâ, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Kitâb-ı Mukaddes Şirketi, (2002), İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.

http://www.diyanet.gov.tr, (ET: 2012-01-06)

http://www.dinlertarihi.com, (ET: 2012-01-06)

http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCzik#Tan.C4.B1m, (ET: 2012-05-12)

YÜKSEL, Berk, (2012.07.24), “Hermes ve Hermetizm” http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo=53348, (ET: 2012.07.24)


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Kibele Kıvılcım ARGIN

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/