BİLGİNİN KÜRESELLEŞMESİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ MANİPÜLATİF ROLÜ / THE MANIPULATIVE ROLE OF MASS MEDIA IN THE GLOBALIZATION OF INFORMATION

Gürcan Şevket AVCIOĞLU

Öz


Bugünün toplumlarında bilginin kaynağı olan bilim ve teknoloji, yapısı gereği mekanik bir dünya algısına yol açar. Mekanik bir dünya algısı ve bilgi eksenli dünya tasavvuru, normal bir bilimsel ve teknolojik gelişmenin sonucu olarak düşünülse de, eleştirel kuramlar tarafından toplumları manipüle edici bir karakteri olduğu gerekçesiyle eleştirilir. Bu eleştirilere göre bilgi, kendi mecrasında akmamaktadır. Onun yönlendiricileri vardır. Sosyo-ekonomik ve sosyo-politik kaynaklarca şekillendirilir ve kitle iletişim araçları ile manipüle edilir. Bu yüzden kitle iletişim araçları toplumlarda eşitlik ve demokrasiyi sağlama potansiyeli taşımasına rağmen bunu gerçekleştirememektedir. Bu çalışmanın amacı, günümüzde artık tartışma konusu olmayan, bilgi toplumu olmanın gerekliliğini savunurken duruma başka bir açıdan bakmayı sağlamaktır. Bu sebeple çalışmadaki argümanlar eleştirel görüşlerle sınırlıdır.


Anahtar Kelimeler


Bilginin küreselleşmesi; mekanik dünya algısı; medyanın ideolojik manipülasyonu; bilgi-değer sistemi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ADORNO, Theodor W. (2012), Kültür Endüstrisi, (çev. Nihat Ülner vd.), İstanbul: İletişim

BELEK, İlker, (1997), Post-Kapitalist Paradigmalar, İstanbul: Sorun Yayınları.

GEUSS, Raymond, (2002), Eleştirel Teori, İstanbul: Ayrıntı yay.

GOLDMANN, Lucien, (1999), Aydınlanma Felsefesi, (çev. Emre Arslan) Ankara: Doruk Yay.

GÖKBERK, Macit, (1996), Felsefe Tarihi, İstanbul: Remzi Yay.

GÜNEŞ, Sadık, (1996), Medya ve Kültür, Ankara: Vadi Yay.

FISKE, John, (1996), İletişim Çalışmalarına Giriş, (çev. Süleyman İrvan), Ankara: Ark Yay.

HABERMAS, Jürgen, (1997), İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim, (çev.Mustafa Tüzel), İstanbul: Yapı Kredi Yay.

HARVEY, David, (1999), Post-modernliğin Durumu, (çev. Sungur Savran), İstanbul: Metis Yay.

HALL, Stuart, (1997), “İdeoloji ve İletişim Kuramı”, Medya-Kültür-Siyaset, (der. Süleyman İrvan), Ankara: Ark Yay.

LYOTARD, J.F. (2000), Post-Modern Durum, (çev. Ahmet Çiğdem), Ankara: Vadi Yay.

MATTELART, Armand, (2004), Bilgi Toplumunun Tarihi, (çev. H.Yücel Altıner), İstanbul: İletişim Yay.

MUMFORD, Lewis, (1996), Makina Efsanesi, (çev. Fırat Oruç), İstanbul: İnsan Yay.

SCHİLLER, Herbert, (1993), Zihin Yönlendirenler, İstanbul: Pınar Yay.

SHOEMAKER, P. - REESE S.D. (1997), “İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi”, Medya-Kültür-Siyaset, (der. Süleyman İrvan), Ankara: Ark Yay.

SWİNGEWOOD, Alain, (1996), Kitle Kültürü Efsanesi, (çev. Aykut Kansu), Ankara: Bilim ve Sanat Yay.

SWİNGEWOOD, Alain, (1998), Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, (çev. Osman Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yay.

TİMİSİ, Nilüfer, (2003), Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Yay.

TOFFLER, Alvin, (1996), Şok - Gelecek Korkusu, (çev. Selami Sargut), İstanbul: Altın Kitaplar Yay.

TOLAN, Barlas, (1996), Toplum Bilimlerine Giriş, Ankara: Murat ve Adım Yay.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2013 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.