LİVÂYÎ’NİN MANZÛM AMME (NEBE SÛRESİ) TEFSİRİ / LIVAYI’S POETICAL INTERPRETATION OF “AMME” (SURA NABA)

Ahmet SEVGİ

Öz


Bu makalede 16. yüzyıl şairlerimizden Livâyî’nin, Berlin Königliche Kütüphanesi, Diez A. 80. 192 numarada kayıtlı (baş tarafı noksan) bir eserinde yer alan manzûm “Amme” (Nebe Sûresi) tefsirinin metni verilmektedir. 1543’te tamamlanan ve Kanûnî Sultan Süleyman’a sunulan bu eserde “Yâsin” ve “Mülk” sûrelerinin de manzûm tefsiri var. Sade bir üslûpla kaleme alınan söz konusu sûrelerin tefsirinde âyetlerin bazen meâlen çevrildiği bazen de değişik müfessirlerden nakiller yapılarak yahut konuyla ilgili hikâyeler anlatılarak ayrıntıya girildiği görülmektedir.


Anahtar Kelimeler


Livâyî; manzum tefsir; Nebe Sûresi; mesnevî

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ÂŞIK ÇELEBİ, (2010), Meşâ‘iru'ş-şu‘arâ, İnceleme-Metin, C. II, hzl. Prof. Dr. Filiz Kılıç, İstanbul.

İPEKTEN, Haluk ve diğ., (1998), Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ankara.

Künhü'l-ahbârınTezkire Kısmı, (1994), hzl. Dr. Mustafa İsen, Ankara.

Mısır Millî Kütüphânesi Türkçe Yazmalar Katalogu, (1992), C. IV, Kâhire.

TUMAN, Mehmet Nâil, (2001), Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. II, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2015 Ahmet SEVGİ

Lisans URL: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/