HAŞMET DÎVÂNI’NDA HİKEMÎ TARZIN İZLERİ / TRACES OF PHİLOSOPHİC STYLE IN HASHMET’S DİVAN

Mehmet KIRBIYIK

Öz


Asıl adı Mehmed olan Haşmet (öl. 1182/1768), XVIII. yüzyıl şairlerindendir. Mahallileşme Akımı ve Sebk-i Hindî’nin temsilcisi konumundadır. Hikemî tarzın en önemli ismi Nâbî’nin takipçisi kabul edilmektedir.

Bu çalışmada, Haşmet’in şiirlerindeki düşünceye dayalı unsurlar, veciz ifadeler, ahlakî muhtevalı sözler, dünya görüşü ve diğer hikemî hususlar üzerinde durulacaktır.


Anahtar Kelimeler


XVIII. yüzyıl; Haşmet Dîvânı; hikemî tarz; veciz ifadeler; ahlakî sözler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ahmed bin Hanbel, (1992), Müsned, C.I, İstanbul: Çağrı Yayınları.

ARSLAN, Mehmet - AKSOYAK, İ. Hakkı, (1994), Haşmet Külliyâtı: Divân, Senedü’ş-Şu‘arâ, Vilâdet-nâme (Sûr-nâme), İntisâbü’l-Mülûk (Hâb-nâme), Sivas: Dilek Matbaası.

DÖNDÜREN, Hamdi, (2003), İnsanlığa Son Çağrı Kur’ân-ı Kerîm (Yüce Meâli ve Açıklaması), C.II, Ankara: İmaj.

KARA, Mustafa, (1998), “Hikmet-Tasavvuf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.XVII, s. 518-519.

KUTLUER, İlhan, (1998), “Hikmet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.XVII, s. 503-511.

MENGİ, Mine, (1991), Divan Şiirinde Hikemî Tarzın Büyük Temsilcisi Nâbî, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.

MENGİ, Mine, (2004), Eski Türk Edebiyatı Tarihi Edebiyat Tarihi-Metinler, Ankara: Akçağ Yayınları.

ÖZERVARLI, M. Sait, (1998), “Hikmet-Kelam”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.XVII, s. 511-514.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Telif Hakkı (c) 2013 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi DergisiCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.